Ktl-icon-tai-lieu

Ý nghĩa một số tiền tố trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi Thanhminh Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ý nghĩa một số tiền tố trong
tiếng Anh
I. a- có nghĩa là
1. đang, vẫn còn
Gốc Anh cổ
abed: ở trên giường
aground: mắc cạn
alive: còn sống, đang sống

ashore: trên bờ; vào bờ
asleep: đang ngủ
2. không, không có
A đặt trước những phụ âm, ngoại trừ H.
Gốc Hy lạp
achromatic (adj): không màu, không sắc
1

aclinic (adj): không nghiêng, vô khuynh
anarchy (n) : tình trạng vô chính phủ
anhydrous (adj): không có nước
asexual (adj): vô tính
atheiestic (adj): vô thần, không tin có thần thánh.
atypical (adj): không đúng kiểu, không điển hình.
II. ab- có nghĩa rời xa, tách khỏi
Gốc La tinh
abduct (vt): bắt cóc, cuỗm đi
abjure (v): tuyên bố bỏ, nguyện bỏ; thề bỏ

abnormal (adj): không bình thường, khác thường
abscond (vi): lẩn trốn, bỏ trốn
abstain (vt): kiêng, cử, tiết chế
III. ac-, ad- có nghĩa hoà vào, hướng về
Gốc Latin
accede (vi): đồng ý, tán thành, thừa nhận
acquaint (vt): làm quen
administer (vt): trông nom, quản lý, cai quản
admit (vt): kết nạp, nhận vào
advent (n): sự đến, sự tới (của một sự việc gì).
2

tiền tố ac- phải đặt trước phụ âm c hoặc g
IV. ad- có nghĩa chống trả lại, nghịch lại
Gốc Latin
adverse (adj) thù địch, chống đối
advert (vi)ám chỉ
advocate (vt) biện hộ, bào chữa
V. agr- có nghĩa đất, đồng ruộng ( agr- đặt trước
nguyên âm)
Gốc Hy lạp
agrestic (adj): ở nông thôn

agriculture (n): nông nghiệp
agronomy (n): nông học
VI. al- có nghĩa tất cả
Gốc Latin
almighty (adj): toàn năng; có mọi quyền lực
almost (adv): hầu như, gần như, suýt nữa
alone (adv&adj): trơ trọi, đơn độc, một mình
altogether (adv): hoàn toàn
3

VII. all- khác nhau, lệch nhau
(all đặt trước những nguyên âm)
allergic (adj): dị ứng
allomerism (n): tính khác chất
allopathy (n): phép chữa bệnh đối chứng
allotropism (n): tính khác hình
VIII. am-, amb-, amphi-, ambi- chung quanh, cả
hai, ở cả hai bên
(am đặt trước p;amb đặt trước những nguyên âm; am,
amb, ambi gốc La Tin; amphi gốc Hy Lạp)

ambidexter (adj): thuận cả hai tay
ambidexter (n): người thuận cả hai tay
ambit (n): đường bao quanh, chu vi
ambivalent (adj): vừa yêu vừa ghét
amphibious (adj): lưỡng cư, vừa ở cạn vừa ở nước
amphibological (adj): nước đôi, hai nghĩa
IX. ana1. tách ra, chia từng phần
Gốc Hy Lạp
analysis (n): sự phân tích, giải thích
4

analyser (n): máy phân tích, dụng cụ phân tích
anatomy (n): thuật mổ xẻ, khoa giải phẫu
2. trở ngược lại, lập lại
Gốc Hy Lạp
anabaptism (n): sự làm lễ rửa tội lại
anaclastic (adj): (thuộc) khúc xạ, có tính khúc xạ
analeptic (n): thuốc hồi sức
analeptic (adj): hồi sưc
anamnesis (n): sự...
Ý nghĩa một số tiền tố trong
tiếng Anh
I. a- có nghĩa là
1. đang, vẫn còn
Gốc Anh cổ
abed: ở trên giường
aground: mắc cạn
alive: còn sống, đang sống
ashore: trên bờ; vào bờ
asleep: đang ngủ
2. không, không có
A đặt trước những phụ âm, ngoại trừ H.
Gốc Hy lạp
achromatic (adj): không màu, không sắc
1
Ý nghĩa một số tiền tố trong tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ý nghĩa một số tiền tố trong tiếng Anh - Người đăng: Thanhminh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ý nghĩa một số tiền tố trong tiếng Anh 9 10 394