Ktl-icon-tai-lieu

100 câu hỏi chăn nuôi bò sữa

Được đăng lên bởi hongnguyen1910
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TS. ÑINH VAÊN CAÛI, TS. ÑOAØN ÑÖÙC VUÕ,
KS. NGUYEÃN NGOÏC TAÁN

100 CAÂU HOÛi ÑAÙP
NUOÂI BOØ SÖÕA

Chuû bieân: TS. Ñinh Vaên Caûi

NHAØ XUAÁT BAÛN NOÂNG NGHIEÄP 2001
1

Ñinh Vaên Caûi, Ñoaøn Ñöùc Vuõ, Nguyeãn Ngoïc Taán

100 CAÂU HOÛI ÑAÙP

NUOÂI BOØ SÖÕA
Chuû bieân: TS. Ñinh Vaên Caûi
(taùi baûn laàn thöù 1, coù söûa chöõa vaø boå sung)

Nhaø Xuaát baûn Noâng nghieäp 2001
2

LÔØI NHAØ XUAÁT BAÛN
Trong voøng 15 naêm qua (1990-2005) toác ñoä taêng ñaøn boø söõa ôû nöôùc ta
ñaït trung bình 14% moãi naêm, cao gaáp 2 laàn so vôùi heo vaø gaø. Nuoâi boø söaõ
noâng hoä ñaõ trôû thaønh phoå bieán taïi caùc ñòa phöông nhö Thaønh phoá Hoà Chí
Minh, Ñoàng Nai, Bình Döông, Long An, Caàn Thô, Tieàn Giang, Khaùnh Hoaø, Haø
noäi. Vónh Phuùc… Ñeán nay nhieàu tænh trong caû nöôùc ñaõ xaây döïng döï aùn phaùt
trieån boø söõa. Nhaø nöôùc coù haún moät chöông trình phaùt trieån ngaønh söõa vôùi muïc
tieâu ñeán naêm 2010 ñaït 200 ngaøn con, ñeán naêm 2020 ñaït 600 ngaøn con so vôùi
33 ngaøn con nhö hieân nay.
Nuoâi boø söõa noâng hoä ñaõ cho thaáy tính hieäu quaû vaø beàn vöõng, ñaëc bieät laø ñoái
vôùi nhöõng vuøng thuaàn noâng, naêng suaát caây troàng thaáp. Raát nhieàu noâng daân coù
nguyeän voïng muoán ñöôïc hoïc taäp vaø ñaàu tö vaøo nuoâi boø söõa.
Tieán só Ñinh Vaên Caûi vaø taäp theå taùc giaû laø nhöõng nhaø khoa hoïc cuûa Vieän
Khoa hoïc kó thuaät Noâng nghieäp Mieàn Nam, coù nhieàu naêm hoaït ñoäng trong lónh
vöïc boø söõa. Töø 1996 ñeán nay, trong Döï aùn hôïp taùc Vieät-Bæ “Phaùt trieån caùc hoaït
ñoäng chaên nuoâi boø söõa ôû mieàn Nam Vieät Nam” ñaõ tröïc tieáp taäp huaán kó thuaät
veàà boø söõa cho kó thuaät vieân vaø noâng daân chaên nuoâi boø söõa khu vöïc phiaù Nam.
Caùc taùc giaû bieân soaïn cuoán taøi lieäu höôùng daãn kó thuaät nuoâi boø söõa döôùi hình
thöùc hoûi ñaùp deã hieåu vôùi noâng daân. Saùch ñeà caäp ñeán caùc khía caïnh nhö gioáng
boø, kyõ thuaät nuoâi döôõng, phoøng ngöøa beänh taät, chuoàng traïi, caùch tính toaùn hieäu
quaû kinh teá v.v. Ñaây laø nhöõng vaán ñeà höõu ích ñoái vôùi noâng daân vaø caùn boä kyõ
thuaät. Laàn xuaát baûn ñaàu tieân vaøo thaùng 12/1999 saùch ñaõ thu huùt söï chuù yù cuûa
ñoâng ñaûo baïn ñoïc quan taâm ñeán boø söõa trong caû nöôùc vaø ñaõ ñöôïc in laïi nhieàu
laàn. Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu tieáp caän kó thuaät chaên nuoâi boø söõa khoa hoïc cuûa
nhöõng ngöôøi chaên nuoâi nuoâi boø söõa trong caû nöôùc, nhaø xuaát baûn Noâng nghieäp
cho taùi baûn cuoán saùch coù söûa chöõa vaø boå sung nhieàu noïâi dung vaø kó thu...
TS. ÑINH VAÊN CAÛI, TS. ÑOAØN ÑÖÙC VUÕ,
KS. NGUYEÃN NGOÏC TAÁN
100 CAÂU HOÛi ÑAÙP
NUOÂI BOØ SÖÕA
Chuû bieân: TS. Ñinh Vaên Caûi
NHAØ XUAÁT BAÛN NOÂNG NGHIEÄP 2001
1
100 câu hỏi chăn nuôi bò sữa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 câu hỏi chăn nuôi bò sữa - Người đăng: hongnguyen1910
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
100 câu hỏi chăn nuôi bò sữa 9 10 605