Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của bất đồng nhất

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1579 lần   |   Lượt tải: 0 lần
¶nh h−ëng cña tÝnh bÊt ®ång nhÊt mÆt ®Öm ®Õn c¸c
tr−êng nhiÖt ®é vµ l−îng m−a m« pháng b»ng m« h×nh
RegCM trªn khu vùc §«ng D−¬ng vµ ViÖt Nam
Phan V¨n T©n, D− §øc TiÕn
Tr−êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn, §HQG Hµ Néi

1. Më ®Çu
Mét trong nh÷ng ®iÓm quan träng nhÊt cña tÝnh bÊt ®Þnh trong m« h×nh hãa c¸c
qu¸ tr×nh bÒ mÆt cho c¸c m« h×nh khÝ hËu lµ m« t¶ sù bÊt ®ång nhÊt qui m« d−íi l−íi
[1]. ViÖc ®¸nh gi¸ c¸c s¬ ®å trao ®æi bÒ mÆt hiÖn t¹i cho thÊy chóng cã thÓ t¸i t¹o kh¸
chÝnh x¸c nh÷ng gi¸ trÞ quan tr¾c c¸c dßng n¨ng l−îng vµ h¬i n−íc bÒ mÆt t¹i ®Þa ®iÓm
cô thÓ nµo ®ã víi ®Çu vµo còng lµ sè liÖu quan tr¾c khÝ t−îng. Nh−ng khi so s¸nh c¸c s¬
®å kh¸c nhau, víi cïng t¸c ®éng khÝ hËu, chóng cã thÓ t¹o ra nh÷ng kÕt qu¶ rÊt kh¸c
nhau. Tuy nhiªn, ngay c¶ khi s¬ ®å trao ®æi bÒ mÆt cã thÓ t¸i t¹o mét c¸ch hoµn h¶o
nguån n¨ng l−îng vµ n−íc bÒ mÆt t¹i mét ®iÓm cô thÓ, th× viÖc kÕt hîp nã víi m« h×nh
khÝ quyÓn (Atmospheric Model − AM) vÉn cã thÓ cho nh÷ng kÕt qu¶ kh«ng æn ®Þnh do
cÊu tróc qui m« d−íi l−íi cña c¸c tÝnh chÊt bÒ mÆt [1,2].
C¸c m« h×nh khÝ hËu toµn cÇu ba chiÒu hiÖn nay nãi chung ch¹y ë ®é ph©n gi¶i
vµi tr¨m km. GÇn ®©y ng−êi ta ®· x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c m« h×nh khÝ hËu khu vùc
víi miÒn tÝnh chØ bao phñ trªn mét vïng cã diÖn tÝch h¹n chÕ, cã thÓ cho phÐp n©ng ®é
ph©n gi¶i ®¹t ®Õn vµi chôc km. MÆc dï vËy, sù biÕn ®éng cña c¸c tÝnh chÊt bÒ mÆt, nh−
lo¹i thùc vËt, c¸c tÝnh chÊt ®Êt vµ d¹ng ®Þa h×nh, cã qui m« kh«ng gian cßn nhá h¬n rÊt
nhiÒu. Do ®ã, tÝnh bÊt ®ång nhÊt bÒ mÆt vÉn lu«n x¶y ra nh− lµ b¶n chÊt cña tù nhiªn.
Th«ng th−êng t¹i mét « l−íi cho tr−íc, c¸c AM g¸n cho hoÆc mét d¹ng bÒ mÆt
thèng trÞ hoÆc c¸c ®Æc tÝnh bÒ mÆt lÊy trung b×nh « l−íi. Song, do b¶n chÊt phi tuyÕn
cña nhiÒu qu¸ tr×nh, vµ do c¸c lo¹i thùc vËt kh¸c nhau t¹o ra sù ph©n chia c¸c dßng
n¨ng l−îng vµ n−íc rÊt kh¸c nhau, nªn cã thÓ dÉn ®Õn sai sè ®¸ng kÓ trong viÖc tÝnh
to¸n c¸c nguån n¨ng l−îng vµ n−íc bÒ mÆt. Bëi vËy, nhiÒu nghiªn cøu gÇn ®©y ®· cè
g¾ng xem xÐt vÊn ®Ò m« t¶ ¶nh h−ëng cña tÝnh bÊt ®ång nhÊt bÒ mÆt trong c¸c s¬ ®å
trao ®æi bÒ mÆt.
TÝnh bÊt ®ång nhÊt bÒ mÆt (®Êt) xuÊt hiÖn v× ba nguyªn nh©n c¬ b¶n: 1) Sù biÕn
®éng cña líp phñ thùc vËt, hoÆc th«ng th−êng h¬n lµ d¹ng bÒ mÆt (ch¼ng h¹n c¸c lo¹i
thùc vËt kh¸c nhau, ®Êt trèng, tuyÕt, n−íc trªn c¸c vïng ®Êt, c¸c vïng thµnh phè); 2)
Sù biÕn ®éng cña d¹ng ®Þa h×nh (ch¼ng h¹n ®é dèc vµ ®é cao); vµ 3) Sù biÕn ®éng cña
c¸c tÝnh chÊt ®Êt (ch¼ng h¹n mµu vµ cÊu tróc ®Êt). C¶ ba hiÖu øng nµy cã thÓ lµm thay
®æi m¹nh mÏ c¸c nguån n¨...
T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, KHTN & CN, T.XXI, sè 4, 2005, tr. 57
68
¶nh hëng cña tÝnh bÊt ®ång nhÊt mÆt ®Öm ®Õn c¸c
trêng nhiÖt ®é vµ lîng ma m« pháng b»ng m« h×nh
RegCM trªn khu vùc §«ng D¬ng vµ ViÖt Nam
Phan V¨n T©n, D §øc TiÕn
Trêng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn, §HQG Hµ Néi
1. Më ®Çu
Mét trong nh÷ng ®iÓm quan träng nhÊt cña tÝnh bÊt ®Þnh trong m« h×nh hãa c¸c
qu¸ tr×nh bÒ mÆt cho c¸c m« h×nh khÝ hËu lµ m« t¶ sù bÊt ®ång nhÊt qui m« díi líi
[1]. ViÖc ®¸nh gi¸ c¸c s¬ ®å trao ®æi bÒ mÆt hiÖn t¹i cho thÊy chóng cã thÓ t¸i t¹o kh¸
chÝnh x¸c nh÷ng gi¸ trÞ quan tr¾c c¸c dßng n¨ng lîng vµ h¬i níc bÒ mÆt t¹i ®Þa ®iÓm
cô thÓ nµo ®ã víi ®Çu vµo còng lµ sè liÖu quan tr¾c khÝ tîng. Nhng khi so s¸nh c¸c s¬
®å kh¸c nhau, víi cïng t¸c ®éng khÝ hËu, chóng cã thÓ t¹o ra nh÷ng kÕt qu¶ rÊt kh¸c
nhau. Tuy nhiªn, ngay c¶ khi s¬ ®å trao ®æi bÒ mÆt cã thÓ t¸i t¹o mét c¸ch hoµn h¶o
nguån n¨ng lîng vµ níc bÒ mÆt t¹i mét ®iÓm cô thÓ, th× viÖc kÕt hîp nã víi m« h×nh
khÝ quyÓn (Atmospheric Model AM) vÉn cã thÓ cho nh÷ng kÕt qu¶ kh«ng æn ®Þnh do
cÊu tróc qui m« díi líi cña c¸c tÝnh chÊt bÒ mÆt [1,2].
C¸c m« h×nh khÝ hËu toµn cÇu ba chiÒu hiÖn nay nãi chung ch¹y ë ®é ph©n gi¶i
vµi tr¨m km. GÇn ®©y ngêi ta ®· x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c m« h×nh khÝ hËu khu vùc
víi miÒn tÝnh chØ bao phñ trªn mét vïng cã diÖn tÝch h¹n chÕ, cã thÓ cho phÐp n©ng ®é
ph©n gi¶i ®¹t ®Õn vµi chôc km. MÆc dï vËy, sù biÕn ®éng cña c¸c tÝnh chÊt bÒ mÆt, nh
lo¹i thùc vËt, c¸c tÝnh chÊt ®Êt vµ d¹ng ®Þa h×nh, cã qui m« kh«ng gian cßn nhá h¬n rÊt
nhiÒu. Do ®ã, tÝnh bÊt ®ång nhÊt bÒ mÆt vÉn lu«n x¶y ra nh lµ b¶n chÊt cña tù nhiªn.
Th«ng thêng t¹i mét « líi cho tríc, c¸c AM g¸n cho hoÆc mét d¹ng bÒ mÆt
thèng trÞ hoÆc c¸c ®Æc tÝnh bÒ mÆt lÊy trung b×nh « líi. Song, do b¶n chÊt phi tuyÕn
cña nhiÒu qu¸ tr×nh, vµ do c¸c lo¹i thùc vËt kh¸c nhau t¹o ra sù ph©n chia c¸c dßng
n¨ng lîng vµ níc rÊt kh¸c nhau, nªn cã thÓ dÉn ®Õn sai sè ®¸ng kÓ trong viÖc tÝnh
to¸n c¸c nguån n¨ng lîng vµ níc bÒ mÆt. Bëi vËy, nhiÒu nghiªn cøu gÇn ®©y ®· cè
g¾ng xem xÐt vÊn ®Ò m« t¶ ¶nh hëng cña tÝnh bÊt ®ång nhÊt bÒ mÆt trong c¸c s¬ ®å
trao ®æi bÒ mÆt.
TÝnh bÊt ®ång nhÊt bÒ mÆt (®Êt) xuÊt hiÖn v× ba nguyªn nh©n c¬ b¶n: 1) Sù biÕn
®éng cña líp phñ thùc vËt, hoÆc th«ng thêng h¬n lµ d¹ng bÒ mÆt (ch¼ng h¹n c¸c lo¹i
thùc vËt kh¸c nhau, ®Êt trèng, tuyÕt, níc trªn c¸c vïng ®Êt, c¸c vïng thµnh phè); 2)
Sù biÕn ®éng cña d¹ng ®Þa h×nh (ch¼ng h¹n ®é dèc vµ ®é cao); vµ 3) Sù biÕn ®éng cña
c¸c tÝnh chÊt ®Êt (ch¼ng h¹n mµu vµ cÊu tróc ®Êt). C¶ ba hiÖu øng nµy cã thÓ lµm thay
®æi m¹nh mÏ c¸c nguån n¨ng lîng vµ níc ®Þa ph¬ng, vµ mÆc dï ë mét møc ®é nµo
®ã chóng cã thÓ t¬ng quan côc bé víi nhau, nãi chung chóng biÕn thiªn mét c¸ch hoµn
toµn ®éc lËp víi nhau. Ngoµi ra, tÝnh bÊt ®ång nhÊt cßn g©y ra bëi t¸c ®éng khÝ hËu, lµ
nh©n tè biÕn ®éng m¹nh theo kh«ng gian vµ thêi gian.
Ảnh hưởng của bất đồng nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của bất đồng nhất - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ảnh hưởng của bất đồng nhất 9 10 783