Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của thức ăn TMR đối với đàn bò cạn sữa tại Ba Vì.

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN TMR ĐỐI VỚI ĐÀN BÒ CẠN SỮA TẠI BA VÌ
Nguyễn Hữu Lương, 1Đinh Văn Tuyền, Ngô Đình Tân, Đoàn Hữu Thành,
2
Mai Thị Hà,Đặng Thị Dương, Tăng Xuân Lưu, Vương Tuấn Thực, Trần Thị
Loan,
Khuất Thị Thu Hà, Phùng Quang Trường
1

Trung t©m Nghiªn cøu Bò và Đồng cỏ Ba Vì
Bộ môn Dinh dưỡng,Thức ăn Chăn nuôi và Đồng cỏ
2
Trung tâm Giống Gia súc lớn TW
TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện để xác định sự ảnh hưởng của phương thức cho ăn
trên đàn bò cạn sữa thông qua 3 phương thức cho ăn: cho ăn thức ăn và phương pháp
truyền thống, cho ăn khẩu phần thức ăn TMR nhưng theo phương pháp truyền thống
và cho ăn thức ăn TMR hoàn toàn. Thí nghiệm được kéo dài 60 ngày trên đàn bò cạn
sữa có chửa 210 ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy lượng thức ăn ăn vào ở lô bò cho
ăn thức ăn TMR có khả năng thu nhận tốt nhất, bên cạnh đó bò được cho ăn khẩu
phần TMR cũng thu nhận tốt hơn so với phương thức truyền thống. Việc cho ăn khẩu
phần thức ăn và phương thức TMR có khả năng tăng khối lượng cơ thể tốt hơn so với
đối chứng nhưng không có sự sai khác. Đặc biệt khi cho bò ăn thức ăn TMR và khẩu
phần TMR thì điểm thể trạng có sự thay đổi có ý nghĩa thống kê so với phương thức
nuôi truyền thống hiện nay. Qua nghiên cứu này có thể thấy rằng bò được tính toán
khẩu phần và cho ăn TMR thì có khả năng ăn vào và duy trì điểm thể trạng tốt nhằm
có bước chuẩn bị tốt trong chu kỳ sữa tiếp theo.
1. Đặt vấn đề
Giai đoạn có chửa cuối thường được xem như thời kỳ nghỉ giữa hai chu kỳ
sữa, việc quản lý về bò chửa trong thời gian cạn sữa thường thiếu sự quan tâm và
quản lý về dinh dưỡng (Robert và Charles, 1996). Những quyết định về dinh dưỡng
và quản lý đưa ra trong giai đoạn bò cạn sữa đóng vai trò then chốt, bởi những quyết
định đó ảnh hưởng vô cùng lớn đến năng suất sữa và sức khỏe đàn bò trong chu kỳ
tiếp theo (Dan N. Waldner, 2008). Theo Robert và Charles (1996) thì nhu cầu về dinh
dưỡng tăng lên ở bò chửa là cho duy trì, chửa và dự trữ thêm. Các nhu cầu về năng
lượng tăng đáng kể bởi mức độ của hoạt động và chống lại các điều kiện môi trường.
Hơn nữa duy trì nhiều loại nguyên liệu thức ăn khác nhau trong khẩu phần bò cạn sữa
có để cung cấp phù hợp nhu cầu về năng lượng, protein, khoáng và vitamin.
Theo McNamara (2011) thì đánh giá và quản lý độ gầy béo với hệ thống được
biết là “điểm thể trạng” (body condition score) bởi vì độ gầy béo của bò đóng vai trò
quyết định trong lượng thức ăn ăn vào, khả năng sản xuất và nhiều những bệnh do rối
loạn tiêu hóa. Hệ thống này sử dụng nhiều mức khác ...
NH HƯỞNG CA THC ĂN TMR ĐỐI VI ĐÀN BÒ CN SA TI BA VÌ
Nguyn Hu Lương,
1
Đinh Văn Tuyn, NĐình Tân, Đn Hu Thành,
2
Mai Th Hà,Đặng Th Dương, Tăng Xuân Lưu, Vương Tun Thc, Trn Th
Loan,
Khut Th Thu Hà, Phùng Quang Trường
Trung t©m Nghiªn cøu Bò và Đồng c Ba
1
B môn Dinh dưỡng,Thc ăn Chăn nuôi và Đồng c
2
Trung tâm Ging Gia súc ln TW
TÓM TT
Thí nghim được thc hin để c định s nh hưởng ca phương thc cho ăn
trên đàn cn sa thông qua 3 phương thc cho ăn: cho ăn thc ăn phương pháp
truyn thng, cho ăn khu phn thc ăn TMR nhưng theo phương pháp truyn thng
cho ăn thc ăn TMR hoàn toàn. Thí nghim được kéo dài 60 ngày trên đàn cn
sa cha 210 ngày. Kết qu thí nghim cho thy lượng thc ăn ăn vào cho
ăn thc ăn TMR kh năng thu nhn tt nht, bên cnh đó được cho ăn khu
phn TMR cũng thu nhn tt hơn so vi phương thc truyn thng. Vic cho ăn khu
phn thc ăn phương thc TMR kh năng tăng khi lượng cơ th tt hơn so vi
đối chng nhưng không s sai khác. Đặc bit khi cho ăn thc ăn TMR khu
phn TMR thì đim th trng có s thay đổi ý nghĩa thng so vi phương thc
nuôi truyn thng hin nay. Qua nghiên cu này th thy rng được tính toán
khu phn cho ăn TMR thì kh năng ăn vào và duy tđim th trng tt nhm
có bước chun b tt trong chu k sa tiếp theo.
1. Đặt vn đề
Giai đon cha cui thường được xem như thi k ngh gia hai chu k
sa, vic qun lý v bò cha trong thi gian cn sa thường thiếu s quan m và
qun v dinh dưỡng (Robert Charles, 1996). Nhng quyết định v dinh dưỡng
qun đưa ra trong giai đon cn sa đóng vai t then cht, bi nhng quyết
định đó nh hưởng cùng ln đến năng sut sa sc khe đàn trong chu k
tiếp theo (Dan N. Waldner, 2008). Theo Robert Charles (1996) thì nhu cu v dinh
dưỡng tăng lên cha cho duy trì, cha d tr thêm. Các nhu cu v năng
lượng tăng đáng k bi mc độ ca hot động chng li các điu kin môi trường.
Hơn na duy t nhiu loi nguyên liu thc ăn khác nhau trong khu phn cn sa
để cung cp phù hp nhu cu v năng lượng, protein, khoáng vitamin.
Theo McNamara (2011) thì đánh g và qun độ gy o vi h thng được
biết đim th trng” (body condition score) bi độ gy o ca đóng vai trò
quyết định trong lượng thc ăn ăn vào, kh năng sn xut nhiu nhng bnh do ri
lon tiêu hóa. H thng này s dng nhiu mc khác nhau, như 1 cùng hc
Ảnh hưởng của thức ăn TMR đối với đàn bò cạn sữa tại Ba Vì. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của thức ăn TMR đối với đàn bò cạn sữa tại Ba Vì. - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Ảnh hưởng của thức ăn TMR đối với đàn bò cạn sữa tại Ba Vì. 9 10 160