Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Công nghệ làm sạch và chất thải nông nghiệp (TS. Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2049 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 2

Cong
Coâng ngheä laøm sach
lam saïch
va chat thai noâng
vaø chaát thaûi nong nghieäp
TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
Ñaï hoï Nong Lam TP. H
Ñ i h c N â L â TP Hoà Chí Mi h
Minh

Soá phaän caùc chaát gaây oâ nhieãm trong
moââi tröôøng
t öôø
Chaát gaây oâ nhieãm MT coù theå ñöôïc phaân loaïi: chaát
Chat gay o nhiem
co the ñöôc phan loai chat
loai:
voâ cô, höõu cô, sinh vaät, khí.
cô,
cô,
khí.
g
g
p
Veà nguoàn goác thì coù theå phaân thaønh 3 nhoùm:
Nhoùm coù nguoàn goác sinh hoïc, coù theå bò phaân huûy sinh
hoïc
Nhoù
Nh ùm töøø coââng nghieääp h ùa d àu
hi hoù daà
Nhoùm töø caùc hoùa chaát nhaân taïo

So
Soá phaän cuûa caùc chaát gaây oâ nhieãm moâi tröôøng seõ
cua cac chat gay o nhiem moi tröông se
ñöôïc chuyeån hoùa baèng nhieàu con ñöôøng khaùc
nhau,
nhau, tuøy thuoäc vaøo tính chaát vaø ñieàu kieän moâi
tröôø
t öôøng maøø noùù ñi vaøøo

CHAÁT OÂ NHIEÃM
Khoâng bay hôi

Tan trong nöôùc

Bay hôi

Khoâng tan trong nöôùc

Söï bay hôi
Khoâng

Coù
Hoaït hoùa
Khoâng

Haá h
H áp thu trong
khoâng khí
CFCs, carbon
tetrachloride

Haáp thu taïi choã
Coù

Khoâng

Cac
Caùc dung moi clo hoùa
moâi
hoa
taïi baõi choân laáp

Khoâ ñoä haï
Kh âng ñ äc h i,
deã phaân huûy
Coù
Bieán maát

Chaát tan trong nöôùc
Khong
Kh â
Tích luõy taïi choã

Nöôùc?

Coù

Coù
Khoù phaân huûy

Hoaït hoùa hoùa hoïc
Coù

Khoâng
Haáp thu
Coù

Phöùc hôïp

Khoâng phaân
huûy ñöôïc

Khoâng haáp thu
Khoâng
Coù
Phaân huûy sinh
hoïc

Khoâng
Tích luõy taïi choã
Caùc acid coù nhaân
thôm vaø clo, thuoác
tröø saâu

Bieán maát

Coù

Phaân huûy sinh
hoïc
Coù

Bieán maát
Hoùa chaát coù nguoàn
goác daàu moû

Khoâng phaân
huûy ñöôïc
Khoâng

Di chuyeån vaøo trong
ñaát, nöôùc ngaàm
Thuoác tröø saâu,
dieät coû

Chaát khoâng tan trong nöôùc
Haáp thu bôûi teá baøo

Inert

Khoâng ñöôïc haáp thu

Hoaït hoùa

Caùc ñieàu kieän
thuaän lôïi
Khoâng
Tích luõy trong
chuoãi thöùc aên
,
DDT, PCBs

Phaûn öùng

Caùc ñieàu kieän
thuaän lôïi
Coù

Coù

Bieán maát

Inert

Khoâng
Tích luõy taïi choã
Than buøn
bun

DDT: Dichlorodiphenyltrichloroethane; PCBs: Polychlorobiphenyls

Coâng ngheä saïch
Nhieàu yù töôûng öùng duïng CNSH ñeå xöû lyù
chaáát thaûûi ôûû “cuoáái ñ øng oááng”.
h h
ñöôø
g”
Ñaây khoâng phaûi laø moät giaûi phaùp toái öu vì nhieàu
coâng ngheä chæ chuyeåån oâ nhieããm ñeáán vuøng khaùc.
æ

Giaûi phaùp toát nhaát laø loaïi thaûi hoaëc laøm
giaûm “taïi nguoààn”
Giaûm oâ nhieãm taïïi nguoàn ñöôïïc goïïi laø “coâng
g
g
ngheä saïch”
h”

Coâng ngheä saïch
Coâng ngheä saïch lieân quan ñeán ...