Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Khả năng chuyển hóa các vật chất trong môi trường tự nhiên của vi sinh vật (TS. Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 2

Khaû naêng chuyeån hoùa caùc hôïp
chaát trong moâi tröôøng töï
ng
nhieân cuûa vi sinh vaät
TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
ng
Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh

Chu trình nitrogen trong töï nhieân

Chu trình nitrogen trong töï nhieân

Chu trình nitrogen phuï thuoäc vaøo
caùc hoaït ñong töï nhieân vaø con
äng
ngöôøi

Trong moâi tröôøng nöôùc
ng

Quaù trình amoân hoùa
Amoân hoùa ureâ. Thöïc hieän bôûi VSV: Planosarcina urea,
Micrococcus urea, Bacillus amylovorum, Proteus vulgaris…
CO(NH2)2 + 2 H2O
(NH4)2CO3

(NH4)2CO3
2NH3 + CO2 + H2O

Amoân hoùa protein. Thöïc hieän bôûi VK: Bacillus
mycoides, B. subtilis, Pseudomonas fluorescens, … Xaï
khuaån Streptomyces griseus…Vi naám coù Aspergillus
oryzae, Penicilium camemberti…
R-CH(NH2)COOH
R-CH(NH2)COOH + H2O
R-CH(NH2)COOH + ½ O2

R=CHCOOH + NH3
R-CH2OH-COOH + CO2 + NH3
R-CO-COOH + NH3

Quaù trình nitrate hoùa
Giai ñoaïn nitrite hoùa. Thöïc hieän bôûi VSV:
Nitrosomonas,
Nitrosocystis,
Nitrosolobus
vaø
Nitrosospira chuùng ñeàu thuoäc loaïi töï döôõng baét buoäc.
ng

NH4+ + 3/2 O2

NO2- + H2O + 2 H + Q

Naêng löôïng sinh ra trong quaù trình naøy duøng ñeå ñoàng hoùa
ng
ng
ng
CO2 thaønh chaát höõu cô.
nh

Amoân hoùa protein. Thöïc hieän bôûi VK: Nitrobacter,

Nitrospira vaø Nitrococcus.
NO2

+ ½ O2

NO3

+Q

Quaù trình phaûn nitrate hoùa
Thöïc hieän phaûn öùng khöû nitrate thaønh khí nitô.
ng
nh
Amoân hoaù nitrate
NH3

NH2OH
NO3

NO2

NO
N2O

N2
Phaûn nitrate hoaù

Thuoäc nhoùm töï döôõng hoaù naêng
denitrificans, Hydrogenomonas agilis…

coù

Thiobacillus

Thuoäc nhoùm dò döôõng coù Pseudomonas denitrificans,
Micrococcus denitrificanas, Bacillus licheniformis…soáng
ng
trong ñieàu kieän kî khí, trong nhöõng vuøng ñaát ngaäp nöôùc.
ng
Naêng löôïng taïo ra duøng ñeå toång hôïp ATP
ng
ng
ng

Sô ñoà phaûn öùng phaûn chuyeån hoùa nitrogen
ng

Quaù trình phaûn nitrate hoùa
Trong noâng nghieäp: phaûn nitrate hoùa laø quaù trình baát
lôïi, thöôøng xaûy ra trong ñieàu kieän yeám khí.
ng
Ngoaøi quaù trình phaûn nitrate hoùa sinh hoïc, trong töï
nhieân coøn coù quaù trình phaûn nitrate hoùa hoïc xaûy ra khi
pH <5.5.
NH4Cl
R-NH2

+

HNO3
+

N2 + HCl + H2O
HNO3

N2 + R-OH + H2O

Quaù trình coá ñònh nitô phaân töû
Phaûn öùng ñoát chaùy nitrogen khoâng khí.
ng

N 2 + O2 ⎯⎯⎯→ 2 NO ⎯
⎯→ NO2 ⎯ 2O HNO3
⎯→
H
4000 0 C

O2

O2

Quaù trình coá ñònh nitrogen bôûi vi sinh vaät.

Söï hình thaønh noát saàn ôû caây hoï ñaäu

Caây hoï ñaäu vaø vi
khuaån coá ñònh
nitrogen

Moät soá loaøi vi khuaån c...
Kha
Kha
û
û
naêng
naêng
chuye
chuye
å
å
n
n
ho
ho
ù
ù
a
a
ca
ca
ù
ù
c
c
ï
ï
p
p
cha
cha
á
á
t
t
trong
trong
moâi
moâi
tr
tr
ö
ö
ô
ô
ø
ø
ng
ng
t
t
öï
öï
nhieân
nhieân
cu
cu
û
û
a
a
vi
vi
sinh
sinh
va
va
ä
ä
t
t
TS.
TS.
Leâ
Leâ
Quo
Quo
á
á
c
c
Tua
Tua
á
á
n
n
Khoa
Khoa
Moâi
Moâi
tr
tr
ö
ö
ô
ô
ø
ø
ng
ng
va
va
ø
ø
Ta
Ta
ø
ø
i
i
nguyeân
nguyeân
Ñ
Ñ
a
a
ï
ï
i
i
ho
ho
ï
ï
c
c
Noâng
Noâng
Laâm
Laâm
TP.
TP.
Ho
Ho
à
à
Ch
Ch
í
í
Minh
Minh
Ch
Ch
ö
ö
ông
ông
2
2
Bài giảng Khả năng chuyển hóa các vật chất trong môi trường tự nhiên của vi sinh vật (TS. Lê Quốc Tuấn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Khả năng chuyển hóa các vật chất trong môi trường tự nhiên của vi sinh vật (TS. Lê Quốc Tuấn) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài giảng Khả năng chuyển hóa các vật chất trong môi trường tự nhiên của vi sinh vật (TS. Lê Quốc Tuấn) 9 10 176