Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Môn Hệ thống nông nghiệp

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 9707 lần   |   Lượt tải: 24 lần
HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP
HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP
(AGRICULTURAL SYSTEM)
(AGRICULTURAL SYSTEM)

Phạm Văn Hiền
E-mail: pvhien@hcmuaf.edu.vn
http//www.pgo.hcmuaf.edu.vn/pvhien

Đề cương môn học
Hệ thống nông nghiệp
Chương 1: Khái niệm về hệ thống và hệ thống nông
nghiệp
Chương 2: Hệ thống nông nghiệp và các hệ thống
hợp thành
2.1. Hệ thống xã hội và hệ thống sản xuất trong hệ
thống nông nghiệp
2.2. Hệ thống trồng trọt
2.3. Hệ thống chăn nuôi
2.4. Hệ thống chính sách, thị trường và chế biến nông sản

Chương 3: Hệ thống nông nghiệp bền vững
Chương 4: Các phương pháp nghiên cứu hệ thống
nông nghiệp
Chương 5: Hệ thống nông nghiệp trong các vùng
sinh thái Việt Nam

REVIEW
REVIEW

HỆ THỐNG CANH TÁC
HỆ THỐNG CANH TÁC
(FARMING SYSTEMS)
(FARMING SYSTEMS)

1. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG
1. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG
2. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG CANH TÁC
2. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG CANH TÁC
3. TIẾP CẬN TRONG NGHIÊN CỨU HTCT
3. TIẾP CẬN TRONG NGHIÊN CỨU HTCT
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HTCT
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HTCT
5. MỘT SỐ CÔNG CỤ
5. MỘT SỐ CÔNG CỤ

1. Khái niệm hệ thống
1.1. Phần tử
là thành phần (component) tạo nên hệ thống, có
tính độc lập tương đối, có cấu trúc và thực hiện
một chức năng nhất định

Dong ho
Lúa - cá

1.2

Hệ thống

Là một tập hợp có tổ chức các thành phần với
những mối liên hệ về cấu trúc và chức năng xác
định, nhằm thực hiện những mục tiêu xác định

Hộp đồng hồ máy bay

Xe đạp là một hệ thống ?
Xe đạp là một hệ thống ?

2. Khaùi nieäm veà heä thoáng
Heä thoáng laø toå hôïp nhöõng thaønh phaàn coù töông quan
vôùi nhau, giôùi haïn trong moät ranh giôùi roõ reät, hoaït
ñoäng nhö moät toång theå cuøng chung muïc tieâu, coù theå
taùc ñoäng qua laïi vaø vôùi moâi tröôøng beân ngoaøi
(Spedding, 1979)
Heä thoáng laø moät taäp hôïp cuûa nhöõng thaønh phaàn coù
töông quan vôùi nhau trong moät ranh giôùi (Von
Bertalanffy, 1978; Conway, 1984)

Định nghĩa khác chú trọng thuộc tính mới:
Hệ thống là một tập hợp các phần tử có quan hệ với nhau tạo
nên một chỉnh thể thống nhất và vận động; nhờ đó xuất hiện
những thuộc tính mới, thuộc tính mới được gọi là tính trội.

TÍNH TRỘI Ở ĐÂU?
TÍNH TRỘI Ở ĐÂU?

Cao su
Ca cao

Bo

H2O, CO2, N2, ...

Hệ vật lý

Hệ sinh học

Hệ xã hội

3. Khái niệm
- Hệ thống trồng trọt
- Hệ thống cây trồng
- Cơ cấu cây trồng
- Hệ thống canh tác

Hệ thống trồng trọt
Hệ thống trồng trọt
HÖ thèng trång trät lμ ho¹t ®éng s¶n xuÊt c©y trång trong
mét n«ng hé

Hệ thống cây trồng
Hệ thống cây trồng
HÖ thèng c©y trång lμ tæ hîp c©y trång bè trÝ theo kh«ng
gian vμ thêi gia...
H THNG NÔNG NGHIP
(AGRICULTURAL SYSTEM)
H THNG NÔNG NGHIP
(AGRICULTURAL SYSTEM)
Phm Văn Hin
E-mail: pvhien@hcmuaf.edu.vn
http//www.pgo.hcmuaf.edu.vn/pvhien
Bài giảng Môn Hệ thống nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Môn Hệ thống nông nghiệp - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Bài giảng Môn Hệ thống nông nghiệp 9 10 977