Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Môn Phân Bón

Được đăng lên bởi hoang217
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 4685 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chương 1 - Nhu cầu sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp
1.Vai trò của phân bón trong sản xuất nông nghiệp (1,5 tiết)
Việc bón phân hợp lý cho cây trồng mang lại nhiều lợi ích như: tăng năng suất, phẩm
chất nông sản; ổn định và tăng độ phì của đất; tăng thu nhập cho người sản xuất bảo vệ môi
trường...

1.1. Vai trò của phân bón đối với năng suất cây trồng
1.1.1. Phân bón với năng suất và sản lượng cây trồng
Qua điều tra, tổng kết về vai trò của phân bón với cây trồng ở trên thế giới cũng như ở
Việt Nam cho thấy: Trong số các biện pháp kỹ thuật trồng trọt liên hoàn (làm đất,
giống, mật độ gieo trồng, BVTV...) , bón phân luôn là biện pháp kỹ thuật có ảnh

hưởng lớn nhất, quyết định nhất đối với năng suất và sản lượng cây trồng.
Giống mới cũng chỉ phát huy được tiềm năng của mình, cho năng suất cao
khi được bón đủ phân và bón hợp lý.
Từ thực tiễn sản xuất ở các nước này cũng cho thấy: Không có phân hoá
học thì không có năng suất cao. Ở các nước có hệ thống nông nghiệp phát triển trong hơn
100 năm trở lại đây (từ khi bắt đầu sử dụng phân bón hoá học), việc sử dụng phân
khoáng làm tăng hơn 60% năng suất cây trồng.

Cách mạng xanh ở Ấn Độ: Năm 1950, khi nông dân Ấn Độ chưa biết dùng
phân bón chỉ sản xuất được 50 triệu tấn lương thực/năm, bị thiếu đói trầm trọng. Năm
1984 nhờ sử dụng 7,8 triệu tấn phân bón/năm đã đưa sản lượng lương thực lên 140 triệu
tấn, khắc phục nạn đói triền miên cho Ấn Độ.

Kết quả điều tra của FAO trong thập niên 70 – 80 của thế kỷ 20 trên
phạm vi toàn thế giới cho thấy: tính trung bình phân bón quyết định 50% tổng sản lượng
nông sản tăng lên hàng năm và bón 1 tấn chất dinh dưỡng nguyên chất thì thu được 10
tấn hạt ngũ cốc.

Ở các nước châu Á, Thái bình dương (1979 – 1989) phân bón làm tăng
75% năng suất lúa.
Tổng kết về vai trò của các yếu tố kỹ thuật trong nông nghiệp hiện đại ở
Mỹ: Năng suất quyết định bởi 41% do phân khoáng, 15-20% do thuốc bảo vệ thực vật,
15% do hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật, 8% do chọn giống và tưới nước, 11-18% do
các yếu tố khác.

1

Năm 1997, kết quả điều tra ở Việt Nam tính trung bình phân bón làm tăng
38-40% tổng sản lượng, dự báo sẽ lớn hơn có thể tới 75% năng suất lúa và bón 1
tấn dinh dưỡng nguyên chất thu được 13 tấn ngũ cốc.
1.1.2. Ảnh hưởng gián tiếp của phân bón tới các biện pháp kỹ thuật trồng trọt
làm tăng năng suất cây trồng
Sử dụng phân bón hợp lý luôn là cơ sở quan trọng cho việc phát huy hiệu quả của
các biện pháp kỹ thuật khác (làm đất, giống, mật độ gieo trồng, tưới tiêu, bảo vệ thực
v...
Chương 1 - Nhu cầu sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp
1.Vai trò của phân bón trong sản xuất nông nghiệp (1,5 tiết)
Việc bón phân hợp cho cây trồng mang lại nhiều lợi ích như: tăng năng suất, phẩm
chất nông sản; ổn định tăng độ pcủa đất; tăng thu nhập cho người sản xuất bảo vệ môi
trường...
1.1. Vai trò của phân bón đối với năng suất cây trồng
1.1.1. Phân bón với năng suất và sản lượng cây trồng
Qua điều tra, tổng kết về vai trò của phân n với cây trồng trên thế giới cũng như
Việt Nam cho thấy: Trong số các biện pháp kỹ thuật trồng trọt liên hoàn (làm đất,
giống, mật độ gieo trồng, BVTV...), bón phân luôn biện pháp kỹ thuật ảnh
hưởng lớn nhất, quyết định nhất đối với năng suất sản lượng cây trồng.
Giống mới cũng chỉ phát huy được tiềm năng của mình, cho năng suất cao
khi được bón đủ phân và bón hợp lý.
Từ thực tiễn sản xuất các nước này ng cho thấy: Không có phân hoá
học thì không có năng suất cao. Ở các nước có hệ thống nông nghiệp phát triển trong hơn
100 năm trở lại đây (từ khi bắt đầu sử dụng phân bón hoá học), việc sử dụng phân
khoáng làm tăng hơn 60% năng suất cây trồng.
Cách mạng xanh n Độ: m 1950, khi nông dân Ấn Độ chưa biết dùng
phân bón chỉ sản xuất được 50 triệu tấn lương thực/năm, bị thiếu đói trầm trọng. Năm
1984 nhờ s dụng 7,8 triệu tấn phân n/năm đã đưa sn lưng lương thc lên 140 triu
tn, khc phục nn đói trin mn cho n Độ.
Kết quả điều tra của FAO trong thập niên 70 80 của thế kỷ 20 trên
phạm vi toàn thế giới cho thấy: tính trung bình phân n quyết định 50% tổng sản lượng
nông sản tăng lên hàng năm bón 1 tấn chất dinh dưỡng nguyên chất thì thu được 10
tấn hạt ngũ cốc.
các nước châu Á, Thái bình dương (1979 1989) phân bón làm tăng
75% năng suất lúa.
Tổng kết về vai trò của các yếu tố kỹ thuật trong nông nghiệp hiện đại ở
Mỹ: Năng suất quyết định bởi 41% do phân khoáng, 15-20% do thuốc bảo vệ thực vật,
15% do hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật, 8% do chn giống tưới nước, 11-18% do
các yếu tố khác.
1
Bài Giảng Môn Phân Bón - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Môn Phân Bón - Người đăng: hoang217
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
Bài Giảng Môn Phân Bón 9 10 285