Ktl-icon-tai-lieu

BẢI GIẢNG SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Được đăng lên bởi Trần Xuân Vũ
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2711 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bµi 26: Sinh s¶n cña vi sinh vËt

Vi sinh vật được chia thành những nhóm nào?
Vi sinh vật

Vi sinh vật nhân sơ

Vi sinh vật nhân chuẩn

I. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
NHÂN SƠ

1. Phân đôi

2. Nảy chồi
3. Bào tử

Phaân ñoâi ôû vi
khuaån lam

Naûy choài ôû vi
khuaån löu huyønh

Taïo baøo töû

I. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ

1. Ph©n ®«i

Tế bào chất
Thành tế bào
Sinh trưởng
Tăng kích thước
Mêzôxôm
Màng sinh chất

ADN

Vách ngăn

Chất nhân

Hình: Hạt mêzôxôm của vi khuẩn dưới kính hiển vi điện tử

Mêzôxôm có
vai trò gì?

Làm điểm tựa cho ADN bám
vào để nhân đôi

I. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ

1. Ph©n ®«i
Là hình thức sinh sản chủ yếu của vi
khuẩn. Vi khuẩn gấp nếp màng sinh
chất hình thành mêzôxôm làm điểm
tựa dính vào thể nhân đôi AND, đồng
thời thành tế bào hình thành vách ngăn
để tạo hai tế bào vi khuẩn.

So sánh phân đôi ở vi
khuẩn và nguyên phân ở
sinh vật bậc cao?
* Giống: Từ một tế bào mẹ cho
ra 2 tế bào con giống nhau và
giống hệt tế bào mẹ.
* Khác: Phân đôi ở vi khuẩn
không có sự hình thành thoi vô
sắc và không trải qua các kỳ
như quá trình nguyên phân.

I. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ

2. Nảy chồi và tạo thành
bào tử

Quan sát diễn biến sau đây ở vi khuẩn
quang dưỡng:

?

- Vi khuẩn quang dưỡng sinh sản bằng cách gì?

Nảy chồi ở vi khuẩn

Chồi

I. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ

2. Nảy chồi:
Là hình thức sinh sản của
một số vi khuẩn sống trong
nước. Tế bào mẹ tạo thành
một chồi ở cực, chồi lớn dần
rồi tách ra thành một vi
khuẩn mới.

Bào tử ở vi khuẩn

Bào tử đốt ở xạ khuẩn

Nội bào tử ở vi khuẩn có phải là hình thức
sinh sản không? Tại sao?

 Nội bào tử vi khuẩn không phải là hình

thức sinh sản mà chỉ là dạng nghỉ của vi
khuẩn, khi gặp điều kiện bất lợi (vi khuẩn
lam, vi khuẩn than)

Nội bào tử ở vi khuẩn

3. Bào tử:
- Ngoại bào tử: Là hình thức sinh sản
của một số vi khuẩn (ví dụ: vi khuẩn
sinh mêtan). Bào tử được hình thành bên
ngoài tế bào sinh dưỡng.
Vi khuẩn còn có hình thức sinh sản
bằng bào tử đốt (ở xạ khuẩn).

Nội bào tử:
• Nội bào tử: Không phải là hình thức sinh
sản của vi khuẩn mà là hình thức bảo vệ
của vi khuẩn khi gặp điều kiện bất lợi…
Đây là dạng nghĩ của tế bào. Vỏ nội bào tử
đặc trưng bằng hợp chất canxiđipicôlinat.
Các bào tử sinh sản chỉ có các lớp màng,
không có lớp vỏ này.

II. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN thùc

1. Sinh sản bằng bào tử vô tính

Vô tính bằng bào tử kín hay
bằng bào tử trần.

Bµo tö trÇn ë nÊm mèc t¬ng

Bµo tö kÝn ë nÊm mèc tr¾ng

Bào tử trần
Cuống bào tử trần

Bào tử trần
...
Bµi 26: Sinh s¶n cña vi sinh vËt
BẢI GIẢNG SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢI GIẢNG SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT - Người đăng: Trần Xuân Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
BẢI GIẢNG SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT 9 10 528