Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vi sinh vật đại cương

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 7888 lần   |   Lượt tải: 61 lần
ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA COÂNG NGHEÄ MOÂI TRÖÔØNG

Leâ Quoác Tuaán

Baøi giaûng

VI SINH VAÄT HOÏC ñaïi cuông

Löu haønh noäi boä
-2003-

CHÖÔNG 1
MÔÛ ÑAÀU
1. Sô löôïc lòch söû phaùt trieån cuûa vi sinh vaät
Töø xöa khi chöa nhaän thöùc ñöôïc vi sinh vaät, con ngöôøi ñaõ bieát khaù nhieàu veà taùc
duïng do vi sinh vaät gaây neân. Trong saûn xuaát vaø trong ñôøi soáng, con ngöôøi ñaõ tích luyõ
nhieàu kinh nghieäm veà caùc bieän phaùp lôïi duïng vi sinh vaät coù ích vaø phoøng traùnh caùc vi sinh
vaät coù haïi.
Caùch ñaây treân 600 naêm, ngöôøi daân Ai caäp doïc soâng Nile ñaõ coù taäp quaùn naáu röôïu.
ÔÛ Trung Quoác röôïu ñaõ ñöôïc naáu caùch ñaây treân 4000 naêm. Muoái döa, laøm giaám, laøm töông,
laøm maém, laøm söõa chua, öôùp thòt caù… laø nhöõng bieän phaùp höõu hieäu ñeå söû duïng hoaëc khoáng
cheá vi sinh vaät phuïc vuï cho cheá bieán thöïc phaåm.
Vieäc saùng taïo ra caùc hình thöùc uû phaân, ngaâm phaân, ngaâm ñay, troàng luaân canh vôùi
caây hoï ñaäu…ñeàu laø nhöõng bieän phaùp maø toå tieân ta töø laâu ñaõ bieát phaùt huy taùc duïng cuûa vi
sinh vaät trong noâng nghieäp.
Veà phöông dieän chöõa beänh loaøi ngöôøi cuõng ñaõ sôùm tích luyõ ñöôïc nhieàu kinh
nghieäm phong phuù. Ngay töø tröôùc coâng nguyeân Hippocrate (460-373 TCN) ñaõ ñeà caäp ñeán
baûn chaát soáng cuûa caùc taùc nhaân gaây ra beänh truyeàn nhieãm.
Ngöôøi coù coâng phaùt hieän ra theá giôùi vi sinh vaät laø moät ngöôøi Haø Lan Antonie van
Leeuwenhoek (1632-1723). OÂng ñaõ töï cheá taïo ra treân 400 chieác kính hieån vi, nhôø ñoù oâng
coù theå quan saùt ñöôïc theá giôùi sinh vaät nhoû beù maø maét thöôøng khoâng theå phaùt hieän ñöôïc.
Cho tôùi theá kyû 19 nhöõng chieác kính hieån vi quang hoïc hoaøn chænh ra ñôøi. Naêm 1934 kính
hieån vi ñieän töû ñaàu tieân ra ñôøi. Ñoù laø loaïi kính hieån vi khoâng duøng aùnh saùng maø duøng moät
chuøm ñieän töû khueách ñaïi leân nhôø ñieän töø tröôøng.
Töø thaäp kyû 60 cuûa theá kyû 19 baét ñaàu thôøi kyø nghieân cöùu sinh lyù hoïc cuûa caùc vi sinh
vaät. Ngöôøi coù coâng lôùn trong vieäc naøy, vaø veà sau ñöôïc xem laø oâng toå cuûa vi sinh vaät hoïc
ñoù chính laø Louis Pasteur (1822-1895), moät nhaø khoa hoïc ngöôøi Phaùp. Coâng trình cuûa oâng
ñaõ ñem laïi nhöõng bieán ñoåi quan troïng trong 3 lónh vöïc: veà coâng nghieäp, oâng ñaõ ñeà ra caùc
cô sôû hôïp lyù, vöõng chaéc cho caùc quaù trình leân men; veà noâng nghieäp, cuøng vôùi caùc nhaø
khoa hoïc ñöông thôøi oâng ñaõ vaïch ra cho caùc nhaø noâng nhöõng aùnh saùng môùi v...
ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA COÂNG NGHEÄ MOÂI TRÖÔØNG
WX
Leâ Quoác Tuaán
Baøi giaûng
VI SINH VAÄT HOÏC ñaïi cuông
Löu haønh noäi boä
-2003-
Bài giảng vi sinh vật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vi sinh vật đại cương - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
Bài giảng vi sinh vật đại cương 9 10 997