Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THUYẾT TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Được đăng lên bởi hong-huong-le
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 9141 lần   |   Lượt tải: 30 lần
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH

BÀI THUYẾT TRÌNH

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
Đề tài:
Chính sách khoa học công nghệ đối với nông nghiệp,
nông thôn
GVHD:
SVTH: NHÓM 2-KS11_TCNS2

DANH SÁCH NHÓM 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Đinh Thị Khánh Hội
008
Hoàng Thị Hương
009
Lê Thị Hồng Hương
010
Nguyễn Thị Thu Hường 011
Hà Quốc Huy
012
Điểu Khách
013
Đỗ Thị Nghị

014

NỘI DUNG CHÍNH:
1. Khái niệm chính sách khoa học công nghệ
2. Tầm quan trọng của chính sách khoa học
công nghệ
3. Nội dung chính sách khoa học công nghệ
phục vụ xây dựng nông thôn mới
4. Thực trạng
5. Giải pháp và chính sách chủ yếu phát triển
khoa học công nghệ

1. Khái niệm chính sách khoa học công nghệ:

1. Khái niệm chính sách khoa học công nghệ:

Thế nào là khoa học?
Thế nào là công nghệ ?
Chính sách khoa học công nghệ là
gì?

1. Khái niệm chính sách khoa học công nghệ:

Khoa học là
hệ thống tri
thức về các
hiện
tượng,sự vật,
quy luật của
tự nhiên, xã
hội và tư
duy.

Công nghệ là tập
hợp các phương
pháp, quy trình,
khả năng, bí
quyết, công cụ,
phương tiện
dùng để biến đổi
các nguồn lực
thành sản phẩm.

Chính sách khoa học
và công nghệ là các
chủ trương, biện
pháp của Đảng và
Nhà nước nhằm phát
triển khoa học và
công nghệ phục vụ
cho sự nghiệp phát
triển kinh tế - xã hội
của đất nước.

2. Tầm quan trọng của chính sách khoa học công nghệ

 Phát triển khoa học và công nghệ cùng với
giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là
động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh
và bền vững.

 Đối với nông nghiệp và nông thôn
Là nền tảng và động lực then chốt để nâng
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh
tranh của nền nông nghiệp…

3. Nội dung chính sách khoa học công nghệ phục vụ xây dựng
nông thôn mới
Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận của mô hình
nông thôn mới.
Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách xây
dựng nông thôn mới.
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ để xây
dựng nông thôn mới.
Xây dựng một số mô hình trình diễn về nông thôn mới trên cơ sở
ứng dụng các thành tựu, giải pháp khoa học và công nghệ.
Xây dựng nội dung và tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn.
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nông thôn mới.

4. Thực trạng

Thành tựu
 KH&CN được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp
đã có hiệu quả lớn, góp phần đáng kể làm tăng năng suất
và chất lượng của sản phẩm cũng như toàn bộ nền nông
nghiệp.

 Áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến, chương
trình “3 giảm, 3 tăng”, canh tác bền vững, phò...