Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án vùng lúa chất lượng cao

Được đăng lên bởi phuongthanhbiotech
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU........................................................................................................................... 1
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN........................................................................................1
1.1. Sự cần thiết phải đầu tư........................................................................................1
1.2. Cơ quan tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư.................................2
1.3. Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch.........................................................2
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM.......2
2.1. Cơ sở pháp lý lập báo cáo ĐTM:.........................................................................2
2.2.Các văn bản pháp luật liên quan..........................................................................3
2.5. Nguồn tài liệu, dữ liệu chủ dự án tự tạo lập :.....................................................4
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM.............................................................................4
4. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐTM......5
CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN..........................................................................6
1.1. TÊN DỰ ÁN...........................................................................................................6
1.2. CHỦ DỰ ÁN........................................................................................................... 6
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN...............................................................................6
1.3.1. Vị trí dự án..........................................................................................................6
1.3.2. Mối tương quan của dự án với các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh:
.........................................................................................................................................6
1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN...................................................................6
1.4.1. Mục tiêu của dự án:............................................................................................7
1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án....................................................7
1.4.3.1. Quy trình vận hành đê bao.........................................................................8
1.4.3.2. Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch, bảo quản lúa...........8
1.4.3.2.1. Về nguyên lý sản xuất lúa chất lượng cao................
MỤC LỤC

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN........................................................................................1
1.1. Sự cần thiết phải đầu tư
1.2. Cơ quan tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư
1.3. Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM.......2
2.1. Cơ sở pháp lý lập báo cáo ĐTM:
2.2.Các văn bản pháp luật liên quan
2.5. Nguồn tài liệu, dữ liệu chủ dự án tự tạo lập :
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM.............................................................................4
4. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐTM......5

1.1. TÊN DỰ ÁN...........................................................................................................6
1.2. CHỦ DỰ ÁN...........................................................................................................6
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN...............................................................................6
1.3.1. Vị trí dự án
1.3.2. Mối tương quan của dự án với các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh:

1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN...................................................................6
1.4.1. Mục tiêu của dự án:
1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án
1.4.3.1. Quy trình vận hành đê bao
1.4.3.2. Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch, bảo quản lúa
1.4.3.2.1. Về nguyên lý sản xuất lúa chất lượng cao
1.4.3.2.2. Quy trình canh tác, bảo quản lúa
1.4.3.2.3. Phòng chống dịch bệnh trên cây lúa
1.4.3.3.4. San phẳng mặt ruộng bằng tia laser
1.4.3.3. Kế hoạch thành lập Hợp tác xã
1.4.4. Danh mục máy móc, thiết bị
1.4.5. Nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ dự án
1.4.6. Tiến độ thực hiện dự án
1.4.7. Nguồn vốn đầu tư
1.4.8. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án
1.4.8.1. Nguyên tắc bố trí tổ chức bộ máy
1.4.8.2. Nhu cầu lao động
1
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án vùng lúa chất lượng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án vùng lúa chất lượng cao - Người đăng: phuongthanhbiotech
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án vùng lúa chất lượng cao 9 10 451