Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Được đăng lên bởi hungtu
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại
rừng – tỉnh Nghệ An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH
QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG TỈNH NGHỆ AN

(Kết quả đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định sô
48/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014)

Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT

0

Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại
rừng – tỉnh Nghệ An

Tháng 6 năm 2014
BÁO CÁO

KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG
TỈNH NGHỆ AN NĂM 2014
ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày 02/2/2007 UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 482/QĐUBND.NN về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng tỉnh
Nghệ An. Đến nay sau gần 8 năm thực hiện quy hoạch, sự phát triển kinh tế xã
hội trên địa bàn tỉnh đã làm cho diện tích đất Lâm nghiệp và tính năng của từng
loại rừng thay đổi khá lớn; Chủ yếu do thực hiện các công trình, dự án có sử dụng
đất lâm nghiệp và do chuyển đổi mục đích sử dụng thông qua việc thực hiện quy
hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng đến năm 2020.
Hiện tại trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện nhiều dự án phát triển kinh tế
xã hội liên quan đến việc sử dụng rừng và đất lâm nghiệp như: Xây dựng các công
trình thủy điện, thủy lợi, đường giao thông, an ninh quốc phòng, tái định cư, khai
thác khoáng sản, dự án sản xuất Nông nghiệp...Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3
loại rừng nhằm đánh giá sát thực số liệu đất lâm nghiệp trên 3 loại rừng và phục vụ
công tác chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện các dự án trọng điểm đã được
các cấp thẩm quyền phê duyệt.
Với lý do trên UBND Tỉnh đã thống nhất chủ trương, giao Sở Nông
nghiệp và PTNT rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn toàn tỉnh.
Trong năm 2013, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành liên quan ở
Trung ương về việc thực hiện một số công trình trọng điểm; UBND tỉnh đã thực
hiện việc rà soát, điều chỉnh trước quy hoạch 3 loại rừng tại các huyện Kỳ Sơn,
Tân Kỳ và Quỳnh Lưu, Trình và được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số
89/2013/NQQ-HĐND ngày 17/7/2013 và Nghị quyết số 113/2013/NQ-HĐND
ngày 13/12/2013 về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Kỳ Sơn, Tân
Kỳ và Quỳnh Lưu.
Đến nay UBND tỉnh đã hoàn tất việc rà soát, điều chỉnh quy hoa...
Bo co kt qu r sot, điu chnh quy hoch 3 loi
rng tnh Ngh An



!"!"
#$%&'()*"!+,&-
%&."/01"/(2-

!"#$% "&'()%*"!"#$% +
3456789*:;<<784=>
Báo cáo kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An đến năm 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An đến năm 2020 - Người đăng: hungtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Báo cáo kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An đến năm 2020 9 10 891