Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo nông thôn mới

Được đăng lên bởi diachinhthanhlancoto
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2157 lần   |   Lượt tải: 2 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH LÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Lân, ngày 20 tháng 06 năm 2014
Sè: 25 /BC - UBND

BÁO CÁO
Kết quả hoàn thành thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về
xây dựng nông thôn mới của xã Thanh Lân

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Thanh Lân là một xã biên giới hải đảo, cách đất liền 60 km về phía đông bắc,
xã có vị trí chiến lược hết sức quan trong về Quốc phòng an ninh, Thanh Lân là cơ
sở đường phân định vùng đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, xã có diện
tích đất tự nhiên là 2.583,18 ha. Nhân dân chủ yếu là dân kinh tế mới từ các tỉnh
Hải Phòng, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình hội tụ ra đảo xây dựng kinh tế mới từ
năm 1979 đến nay. Nghành nghề chủ yếu là khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải
sản và sản xuất nông nghiệp. Xã có 3 thôn, dân số tính đến ngày 30/9/2013 hiện có
349 hộ với 1.428 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 58 đảng viên sinh hoạt tại 7 chi bộ,
trong đó có 3 chi bộ thôn dân cư. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn luôn được quan
tâm xây dựng và củng cố vững mạnh, Đảng bộ xã 3 năm liên tục từ năm 2010 đến
nay luôn được Huyện ủy Cô Tô Quyết định công nhận Đảng bộ đạt trong sạch vững
mạnh.
Trong những năm qua triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về
xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp về Chương trình
xây dựng nông thôn mới, xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát
của Huyện ủy, UBND huyện và sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước xây
dựng các công trình như; đường, trường, trạm, và điện nước sinh hoạt, nhân dân
trong xã được tiếp cận các cơ chế chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước để phát
triển sản xuất, an sinh - xã hội trong Chương trình xây dựng nông thôn mới các cơ
chế hỗ trợ đã phát huy tác dụng đi vào cuộc sống của nhân dân, sau gần 3 năm triển
khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ( CTXDNTM) diện mạo của
xã Thanh Lân ngày một khang trang và được thay da đổi thịt từng ngày, đời sống vật
chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, an sinh xã hội được quan tâm,
Quốc phòng-An ninh được bảo đảm.
Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình XDNTM xã Thanh Lân đã
hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM xã đã hoàn thành 19/19 tiêu
chí với 39 nội dung. Ban chỉ đạo XDNTM xã Thanh Lân báo cáo kết quả công tác

1

lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện chương trình XDNTM cụ thể như
sau:
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Triển khai thực hiện mục tiêu Qu...
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH LÂN
Sè: 25 /BC - UBND
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Đc lp - T do - Hnh phúc
Thanh Lân, ngày 20 tháng 06 năm 2014
BÁO CÁO
Kết quả hoàn thành thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về
xây dựng nông thôn mới của xã Thanh Lân
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Thanh Lân một biên giới hải đảo, cách đất liền 60 km về phía đông bắc,
vị trí chiến lược hết sức quan trong về Quốc phòng an ninh, Thanh Lân
sở đường phân định vùng đánh chung giữa Việt Nam Trung Quốc, diện
tích đất tự nhiên 2.583,18 ha. Nhân dân chủ yếu dân kinh tế mới từ các tỉnh
Hải Phòng, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình hội tụ ra đảo xây dựng kinh tế mới từ
năm 1979 đến nay. Nghành nghề chủ yếu khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải
sản sản xuất nông nghiệp. 3 thôn, dân số tính đến ngày 30/9/2013 hiện
349 hộ với 1.428 nhân khẩu. Đảng bộ 58 đảng viên sinh hoạt tại 7 chi bộ,
trong đó 3 chi bộ thôn dân cư. Hệ thống chính trị từ đến thôn luôn được quan
tâm xây dựng củng cố vững mạnh, Đảng bộ 3 năm liên tục từ năm 2010 đến
nay luôn được Huyện ủy Quyết định công nhận Đảng bộ đạt trong sạch vững
mạnh.
Trong những năm qua triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về
xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp về Chương trình
xây dựng nông thôn mới, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát
của Huyện ủy, UBND huyện sự quan tâm đầu của Đảng Nhà nước y
dựng c công trình như; đường, trường, trạm, điện nước sinh hoạt, nhân dân
trong được tiếp cận các chế chính sách hỗ trợ của Đảng Nhà nước để phát
triển sản xuất, an sinh - hội trong Chương trình xây dựng nông thôn mới các
chế hỗ trợ đã phát huy tác dụng đi vào cuộc sống của nhân dân, sau gần 3 năm triển
khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ( CTXDNTM) diện mạo của
xã Thanh Lân ngày một khang trang và được thay da đổi thịt từng ngày, đời sống vật
chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rệt, an sinh hội được quan tâm,
Quốc phòng-An ninh được bảo đảm.
Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình XDNTM Thanh Lân đã
hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM xã đã hoàn thành 19/19 tiêu
chí với 39 nội dung. Ban chỉ đạo XDNTM Thanh Lân báo cáo kết quả công tác
1
Báo cáo nông thôn mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo nông thôn mới - Người đăng: diachinhthanhlancoto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Báo cáo nông thôn mới 9 10 505