Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Khu BTTN Pù Hoạt tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Được đăng lên bởi hungtu
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 1689 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng - Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ.......................................................................................................1
Phần thứ nhất TÊN CÔNG TRÌNH, CÁC CĂN CỨ VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG3
1. TÊN CÔNG TRÌNH 3
2. CHỦ QUẢN ĐẦU TƯ
3
3. CHỦ ĐẦU TƯ 3
4. THỜI GIAN THỰC HIỆN 3
5. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ 3
6. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG QUY HOẠCH 3
6.1. Các căn cứ pháp lý 3
6.2. Các căn cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng quy hoạch 5
Phần thứ hai ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI......6
1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
6
1.1. Vị trí địa lý, ranh giới, diện tích 6
1.2. Địa hình, địa thế
6
1.3. Địa chất, đất đai
7
1.4. Khí hậu, thuỷ văn 8
2. ĐẶC ĐIỂM DÂN SINH, KINH TẾ - XÃ HỘI 9
2.1. Dân số, dân tộc, lao động và sự phân bố dân cư, tỷ lệ tăng dân số 9
2.2. Tập quán canh tác, sinh hoạt văn hoá, các phong tục của người dân 13
2.3. Hiện trạng sản xuất nông - lâm nghiệp 13
2.4. Hiện trạng cơ sở hạ tầng 19
2.5. Tình hình an ninh quốc phòng
22
2.6. Đánh giá chung về dân sinh, kinh tế - xã hội 22
Phần thứ ba HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG..........................................24
1. HIỆN TRẠNG THEO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHUNG 24
2. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP25
2.1. Diện tích các loại rừng
25
2.2. Diện tích đất chưa có rừng 27
2.3. Tình hình tái sinh phục hồi rừng 29
2.4. Khai thác gỗ 30
2.5. Lâm sản ngoài gỗ 30
3. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG 30
3.1. Tài nguyên thực vật 30
3.2. Tài nguyên động vật rừng 39
3.3. Đánh giá tổng quát 40
4. HIỆN TRẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH 41
4.1. Di tích lịch sử văn hóa
41
4.2. Các danh lam, thắng cảnh 42
5. TÌNH HÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 42
Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Bắc Trung bộ - Số 44, đường Tân Phúc, thành phố Vinh- Trangi

Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng - Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

5.1. Tổ chức quản lý và bảo vệ phát triển rừng
42
5.2. Kết quả hoạt động bảo vệ và phát triển rừng 43
5.3. Những tồn tại trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, nguyên nhân và bài
học chủ yếu 44
Phần thứ tư QUY HOẠCH RỪNG ĐẶC DỤNG, PHÒNG HỘ.......................46
I. DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN
RỪNG ĐẶC DỤNG KHU BTTN PÙ HOẠT ĐẾN NĂM 2020 46
1.1. Các yếu tố tác động 46
1.2. Một số dự báo liên quan đến bảo tồn và phát triển Khu BTTN Pù Hoạt 47
1.3. Các định hướng của quốc gia và của tỉnh
49
II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 51
2.1. Quan điểm phát triển51
2.2. Mục tiêu của xây d...
Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng - Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ.......................................................................................................1
Phần thứ nhất TÊN CÔNG TRÌNH, CÁC CĂN CỨ VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG3
1. TÊN CÔNG TRÌNH 3
2. CHỦ QUẢN ĐẦU TƯ 3
3. CHỦ ĐẦU TƯ 3
4. THỜI GIAN THỰC HIỆN 3
5. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ 3
6. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG QUY HOẠCH 3
6.1. Các căn cứ pháp lý 3
6.2. Các căn cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng quy hoạch 5
Phần thứ hai ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI......6
1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 6
1.1. Vị trí địa lý, ranh giới, diện tích 6
1.2. Địa hình, địa thế 6
1.3. Địa chất, đất đai 7
1.4. Khí hậu, thuỷ văn 8
2. ĐẶC ĐIỂM DÂN SINH, KINH TẾ - XÃ HỘI 9
2.1. Dân số, dân tộc, lao động và sự phân bố dân cư, tỷ lệ tăng dân số 9
2.2. Tp quán canh tác, sinh hot văn h, các phong tc của ngưi dân 13
2.3. Hiện trạng sản xuất nông - lâm nghiệp 13
2.4. Hiện trạng cơ sở hạ tầng 19
2.5. Tình hình an ninh quốc phòng 22
2.6. Đánh giá chung về dân sinh, kinh tế - xã hội 22
Phần thứ ba HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG..........................................24
1. HIỆN TRẠNG THEO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHUNG 24
2. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP25
2.1. Diện tích các loại rừng 25
2.2. Diện tích đất chưa có rừng 27
2.3. Tình hình tái sinh phục hồi rừng 29
2.4. Khai thác gỗ 30
2.5. Lâm sản ngoài gỗ 30
3. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG 30
3.1. Tài nguyên thực vật 30
3.2. Tài nguyên động vật rừng 39
3.3. Đánh giá tổng quát 40
4. HIN TRNG DI TÍCH LCH S VĂN HÓA, DANH LAM THNG CNH 41
4.1. Di tích lịch sử văn hóa 41
4.2. Các danh lam, thắng cảnh 42
5. TÌNH NH CÁC HOT ĐNG BẢO V PHÁT TRIỂN RỪNG 42
Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Bắc Trung bộ - Số 44, đường Tân Phúc, thành phố Vinh- Trangi
Báo cáo quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Khu BTTN Pù Hoạt tỉnh Nghệ An đến năm 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Khu BTTN Pù Hoạt tỉnh Nghệ An đến năm 2020 - Người đăng: hungtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Báo cáo quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Khu BTTN Pù Hoạt tỉnh Nghệ An đến năm 2020 9 10 430