Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Thực tập : Nâng cao chất lượng giống cây trồng ở công ty cổ phần giống cây trồng thanh hóa

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, tiÕn nh
c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, chÊt lîng mét u tè c¬ b¶n ®Ó
giµnh th¾ng lîi trªn th¬ng trêng, ®Æc biÖt lµ trong xu thÕ toµn u hãa
hiÖn nay.
Trong nh÷ng n¨m n ®©y, trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh,
chóng ta ®· nh÷ng tiÕn bé nhÊt ®Þnh, ng hãa phong p, ®a
ng, chÊt lîng cao h¬n, æn ®Þnh h¬n. Mét sè mÆtng søc nh
tranh cao. Tuy nhiªn chÊt lîng pn lín hµng hãa cha theo kÞp nhu
u thÞ trêng. §©y lµ nhîc ®iÓm n ®îc kh¾c phôc nhanh ®Ó c¸c
doanh nghiÖp níc ta tåni ph¸t triÓn.
Thñ tíng Phan V¨n Kh¶i ®· ph¸t biÓu t¹i héi nghÞ chÊt lîng
n¨m 1997 "Chóng ta ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh héi nhËp b»ng
con ®êng chÊt ng".
§Ó ng cêng kh¶ ng c¹nh tranh, mét mÆt c¸c ®¬n vÞ kinh
ph¶i ng cao hiÖu qu ho¹t ®éng kinh doanh cñanh, ph¶im tèt
c«ng t¸c Marketing, t kc pi kh«ng ngõng hoµn thiÖnng
cao chÊt lîng s¶n phÈm. ChÊt lîng kh«ngnhiªn sinh ra pi ®-
îc qu¶n s¶n xuÊt kinh doanh ngµy ng phøc t¹p, v× vËy qu¶n
chÊt lîng ngµy cµng pc p theo. ChÊt lîng trë thµnh mét bé phËn
trong chiÕn lîc c¹nh tranh, nh hëng ®Õn k ng c¹nh tranh. ChÊt
lîng hiÖu q hai vÊn ®Ò g¾n liÒn, ®i ®«i víi nhau. Kh«ng thÓ
nãi hiÖu q nhng kh«ng chÊt lîng. ChÊt lîng n phÈmnh h-
ëng ®Õn kng tiªu thô sn phÈm.
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
1
N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa
Báo cáo Thực tập : Nâng cao chất lượng giống cây trồng ở công ty cổ phần giống cây trồng thanh hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Thực tập : Nâng cao chất lượng giống cây trồng ở công ty cổ phần giống cây trồng thanh hóa - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Báo cáo Thực tập : Nâng cao chất lượng giống cây trồng ở công ty cổ phần giống cây trồng thanh hóa 9 10 365