Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh bạc lá lúa

Được đăng lên bởi nguyenvanbach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỆNH CHÁY BÌA LÁ
(Xanthomonas

oryzae)

1/ Tác nhân gây hại
Bệnh cháy bìa lá (bạc lá) do vi khuẩn Xanthomonas oryzae gây
nên. Vi khuẩn xâm nhập qua thủy khổng, l ỗ th ở ở lá và đặc biệt
qua vết thương xây xát trên lá.
2/ Triệu chứng
Bệnh phát sinh phá hại trong suốt từ thời kỳ mạ đến khi lúa chín,
nhưng triệu chứng điển hình và gây hại nặng ở th ời k ỳ lúa làm
đòng đến chín. Vết bệnh tạo thành một vết cháy ở mép và ng ọn
lá, giữa vết cháy và phần xanh còn lại của lá có ranh giới rõ ràng
bởi một đường nâu sẫm, vết bệnh có thể lan rộng làm cả phiến lá
khô bạc trắng. Vào sáng sớm khi còn ướt sương hoặc ngày m ưa
dầm ẩm ướt trên vết bệnh sinh những giọt keo màu vàng hoặc
khô lại thành hạt nhỏ như trứng cá. Bệnh phát triển n ặng có th ể
làm toàn bộ lá, kể cả lá đòng bị khô rạc nhanh chóng trước khi
lúa chín, làm cho hạt bị lững và lem.
3/ Lây lan
Nguồn bệnh phong phú như: cỏ dại, đất, nước, hạt giống, tàn d ư
cây bệnh, đồng thời điều kiện thời tiết thích hợp nh ư m ưa, gió,
giông bão... bệnh có thể lây lan với phạm vi rộng
Bệnh sẽ phát triển nặng trên các ruộng sạ dày, bón th ừa phân
đạm, bón thiếu lân và kali. Ruộng bị ngập nước liên tục, đất
phèn, ngộ độc acid hữu cơ. Bệnh gây hại phổ biến trên các giống
lúa lai, lúa thơm, lúa mùa địa phương, nếp
Bệnh thường phát triển mạnh khi thời tiết có dông gió, mưa bảo
và bón phân thừa đạm
Miền Bắc phát triển trong tất cả các vụ, miền Nam phát triển
trong mùa mưa.
Sự nhiễm bệnh phụ thuộc vào giống, giai đoạn sinh trưởng của
cây lúa, biện pháp canh tác, bón phân, đất nước

Biện pháp phòng trừ:
●

Bón lót vôi để giảm bớt nguồn bệnh trong đất

• Chọn giống sạch bệnh
● Không bón dư đạm, bón phân cân đối, bón theo bảng so màu
lá lúa. Bón đủ lân, kali. Phun phân bón qua lá MKP vào giai
đoạn lúa 20 ngày và 40 ngày tuổi. Bón bổ sung phân Cancium
nitrate nhằm giúp cho lá lúa cứng, hạn chế tổn thương trên lá.
• Điều chỉnh mực nước thích hợp, không để nước ngập sâu kéo
dài nhiều ngày.
● Phun thuốc khi bệnh cháy bìa lá mới chớm xuất hiện gây h ại.
Lần thứ nhất phun HỎA TIỄN 50SP liều lượng 0, 5 kg/ ha. Lần
thứ hai phun ALPINE 80WDG, liều lượng 1, 0 kg/ ha, thu ốc l ưu
dẫn 2 chiều và bảo vệ toàn bộ cây lúa.

...
BỆNH CHÁY BÌA LÁ
(Xanthomonas oryzae)
1/ Tác nhân gây h i
B nh cháy bìa (b c lá) do vi khu n Xanthomonas oryzae gây
nên. Vi khu n xâm nh p qua th y kh ng, l th lá c bi t đặ
qua v t th ng xây xát trên lá. ế ươ
2/ Tri u ch ng
B nh phát sinh phá h i trong su t t th i k m n khi lúa chín, đế
nh ng tri u ch ng i n hình gây h i n ng th i k lúa làmư đ
òng n chín. V t b nh t o thành m t v t cháy mép ng nđ đế ế ế
lá, gi a v t cháy và ph n xanh còn l i c a lá có ranh gi i rõ ràng ế
b i m t ng nâu s m, v t b nh có th lan r ng làm c phi n lá đườ ế ế
khô b c tr ng. Vào sáng s m khi còn t s ng ho c ngày m a ướ ươ ư
d m m t trên v t b nh sinh nh ng gi t keo màu vàng ho c ướ ế
khô l i thành h t nh nh tr ng cá. B nh phát tri n n ng có th ư
làm toàn b lá, k c òng b khô r c nhanh chóng tr c khi đ ướ
lúa chín, làm cho h t b l ng và lem. ị ữ
3/ Lây lan
Ngu n b nh phong phú nh : c d i, t, n c, h t gi ng, tàn d ư đấ ướ ư
cây b nh, ng th i i u ki n th i ti t thích h p nh m a, gió, đồ đ ế ư ư
giông bão... b nh có th lây lan v i ph m vi r ng
B nh s phát tri n n ng trên các ru ng s dày, bón th a phân
m, bón thi u lân kali. Ru ng b ng p n c liên t c, tđạ ế ướ đấ
phèn, ng c acid h u c . B nh gây h i ph bi n trên các gi ng độ ơ ế
lúa lai, lúa th m, lúa mùa a ph ng, n pơ đị ươ ế
B nh th ng phát tri n m nh khi th i ti t dông gió, m a b o ư ế ư
và bón phân th a m đ
Mi n B c phát tri n trong t t c các v , mi n Nam phát tri n
trong mùa m a.ư
S nhi m b nh ph thu c vào gi ng, giai o n sinh tr ng c a đ ưở
cây lúa, bi n pháp canh tác, bón phân, t n c đấ ướ
Bệnh bạc lá lúa - Trang 2
Bệnh bạc lá lúa - Người đăng: nguyenvanbach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bệnh bạc lá lúa 9 10 344