Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh Gà

Được đăng lên bởi Vũ Thơm
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 1186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGS. TS. LEÂ VAÊN NAÊM

BEÄNH GIA CAÀM VIEÄT NAM
Bí quyeát phoøng trò beänh
hieäu quaû cao

NHAØ XUAÁT BAÛN HAØ NOÄI
1

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Qua khaûo saùt thöïc teá, chuùng toâi thaáy nhieàu chuû chaên nuoâi gia caàm
chöa ñöôïc ñaøo taïo moät caùch baøi baûn, phaàn ñoâng hoï laøm theo kinh
nghieäm vaø theo phong traøo. Moät soá caùn boä kyõ thuaät chaên nuoâi thuù y
thieáu thoâng tin veà caùc beänh môùi, caùc taøi lieäu chuyeân moân ñang löu haønh
coù nhieàu noäi dung khoâng thoáng nhaát, ñaëc bieät laø chöông trình phoøng
beänh chuû ñoäng cho gia caàm baèng thuoác vaø vacxin. Chính vì nhöõng lyù do
naøy maø dòch beänh thoâng thöôøng nhö gaø ruø, caàu truøng, hen gaø, Marek,
baïch lî vaãn haøng ngaøy hieän dieän. Moät soá beänh môùi nhö vieâm pheá quaûn,
vieâm thanh khí quaûn truyeàn nhieãm, beänh maùu loaõng (kyù sinh truøng maùu
do Leucocytozoone), beänh vieâm gan-ruoät truyeàn nhieãm hay coøn goïi laø
beänh ñaàu ñen, beänh naám maøo, naám ñöôøng tieâu hoùa ñaõ vaø ñang gaây
nhieàu thieät haïi veà kinh teá cho ngöôøi chaên nuoâi.
Ñöùng tröôùc tình hình naøy taùc giaû toå chöùc xuaát baûn cuoán saùch “Beänh
gia caàm Vieät Nam - Bí quyeát phoøng trò beänh hieäu quaû cao” nhaèm giuùp
cho ngöôøi chaên nuoâi, caùc caùn boä kyõ thuaät thuù y vaø kyõ sö chaên nuoâi thöïc
haønh coù theâm kieán thöùc hieän ñaïi, caàn thieát cuõng nhö caùc phaùc ñoà phoøng
trò beänh hieäu quaû cao.
Cuoán saùch laø caåm nang toång hôïp giöõa lyù thuyeát vaø thöïc tieãn, laø taøi
lieäu quyù cho caùc nhaø quaûn lyù vaø hoaïch ñònh chính saùch chaên nuoâi thuù
y ôû nöôùc ta.
Trong quaù trình bieân soaïn chuùng toâi chuû yù söû duïng cuïm töø “gia caàm
vaø thuûy caàm” trong nhieàu ñoaïn hoaëc nhieàu caâu nhaèm giuùp ngöôøi chaên
nuoâi deã hieåu hôn seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, chuùng toâi mong
nhaän ñöôïc nhieàu yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc ñoàng nghieäp vaø baïn ñoïc ñeå
laàn sau taùi baûn saùch ñöôïc hoaøn thieän hôn.

NHAØ XUAÁT BAÛN
2

3

CHÖÔNG I

MOÄT SOÁ BEÄNH DO SAI SOÙT KYÕ THUAÄT
CHAÊM SOÙC NUOÂI DÖÔÕNG
I. BEÄNH KHOÂ MOÛ, KHOÂ CHAÂN, XUØ LOÂNG VAØ CHEÁT SÔÙM ÔÛ
GAØ, VÒT, NGAN, NGOÃNG, CON MÔÙI NÔÛ (DEBILITAS VITAE
AVIUM)
1. Nguyeân nhaân
Beänh do raát nhieàu nguyeân nhaân nhö sau:
- Sai soùt kyõ thuaät aáp daãn ñeán gia caàm nôû khoâng ñeàu.
- Vaän chuyeån xa gia caàm môùi nôû, cho gia caàm môùi nôû uoáng vaø
aên muoän.
- Thieáu nhieät uùm trong nhöõng ngaøy ñaàu môùi xuoáng chuoàng nuoâi.
- Thöùc aên khoâng ñuû chaát. Thieáu meït hay maùng aên, maùng uoáng
laøm ...
1
PGS. TS. LEÂ VAÊN NAÊM
NHAØ XUAÁT BAÛN HAØ NOÄI
BEÄNH GIA CAÀM VIEÄT NAM
Bí quyeát phoøng trò beänh
hieäu quaû cao
Bệnh Gà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh Gà - Người đăng: Vũ Thơm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Bệnh Gà 9 10 775