Ktl-icon-tai-lieu

bò brahman

Được đăng lên bởi phamthean2077
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
tài liệu về giống bò
Atlas gièng VËt nu«i ë ViÖt Nam Gièng Ngo¹i
Bß Bra man
Tªn tiÕng Anh: Bß Brahman
Tªn kh¸c:
Ph©n lo¹i: Gièng
Nguån gèc:
NhËp tõ Cuba
Ph©n bè:
Ninh B×nh, Hµ T©y, B×nh
§Þnh vµ mét sè n¬i kh¸c.
H×nh th¸i
L«ng mµu tr¾ng b¹c hoÆc tr¾ng
x¸m, ®Çu h¬i dµi, tr¸n d«, tai to rñ ®a
ra phÝa sau, u to. YÕm réng nhiÒu nÕp
gÊp; ngùc s©u nhng h¬i lÐp; ch©n cao,
®u«i dµi.
Khèi lîng s¬ sinh: 24kg/con, lóc 12
th¸ng tuæi: bß ®ùc: 211kg; bß c¸i:
177kg/con. Lóc trëng thµnh bß ®ùc:
800 kg/con, bß c¸i: 450 kg/con.
N¨ng suÊt, s¶n phÈm:
Tuæi ®Î løa ®Çu kh¸ muén: 40 th¸ng,
thêi gian mang thai: 286 ngµy; kho¶ng
c¸ch 2 løa ®Î: 18 th¸ng.
Lµ gièng bß thÞt.
bò brahman - Người đăng: phamthean2077
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bò brahman 9 10 339