Ktl-icon-tai-lieu

cà phê sau thu hoạch

Được đăng lên bởi tranngocanh3005
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1994 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC ................................................................................................................... 1
DANH MỤC HÌNH..................................................................................................... 3
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................... 4
GIỚI THIỆU HỌC PHẦN ........................................................................................... 5
Bài 1. Sản xuất chè xanh ........................................................................................... 7
1.1. Giới thiệu ............................................................................................................ 7
1.2. Nguyên liệu, hóa chất, dụng cụ, thiết bị ............................................................... 7
1.3. Thực hành ........................................................................................................... 8
1.4. Yêu cầu viết báo cáo ......................................................................................... 10
1.5. Tiêu chí đánh giá ............................................................................................... 11
1.6. Câu hỏi.............................................................................................................. 11
Bài 2. Sản xuất chè hương ....................................................................................... 11
2.1. Giới thiệu .......................................................................................................... 12
2.2. Nguyên liệu, hóa chất, dụng cụ, thiết bị ............................................................. 12
2.3. Thực hành ......................................................................................................... 14
2.4. Yêu cầu viết báo cáo ......................................................................................... 16
2.5. Tiêu chí đánh giá ............................................................................................... 16
2.6. Câu hỏi.............................................................................................................. 16
Bài 3. Kiểm tra chất lượng cà phê nguyên liệu ...................................................... 17
3.1. Giới thiệu .......................................................................................................... 17
3.2. Nguyên liệu, hóa chất, dụng cụ, thiết bị ...................................................
1
MỤC LỤC
MỤC LỤC ................................................................................................................... 1
DANH MỤC HÌNH ..................................................................................................... 3
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................... 4
GIỚI THIỆU HỌC PHẦN ........................................................................................... 5
Bài 1. Sản xuất chè xanh ........................................................................................... 7
1.1. Giới thiệu ............................................................................................................ 7
1.2. Nguyên liệu, hóa chất, dụng cụ, thiết bị ............................................................... 7
1.3. Thực hành ........................................................................................................... 8
1.4. Yêu cầu viết báo cáo ......................................................................................... 10
1.5. Tiêu chí đánh giá ............................................................................................... 11
1.6. Câu hỏi .............................................................................................................. 11
Bài 2. Sản xuất chè hương ....................................................................................... 11
2.1. Giới thiệu .......................................................................................................... 12
2.2. Nguyên liệu, hóa chất, dụng cụ, thiết bị ............................................................. 12
2.3. Thực hành ......................................................................................................... 14
2.4. Yêu cầu viết báo cáo ......................................................................................... 16
2.5. Tiêu chí đánh giá ............................................................................................... 16
2.6. Câu hỏi .............................................................................................................. 16
Bài 3. Kiểm tra chất lượng cà phê nguyên liệu ...................................................... 17
3.1. Giới thiệu .......................................................................................................... 17
3.2. Nguyên liệu, hóa chất, dụng cụ, thiết bị ............................................................. 17
3.3. Thực hành ......................................................................................................... 18
3.4. Yêu cầu viết báo cáo ......................................................................................... 21
3.5. Tiêu chí đánh giá ............................................................................................... 21
3.6. Câu hỏi .............................................................................................................. 21
Bài 4. Chế biến cà phê nhân rang ........................................................................... 22
4.1. Giới thiệu .......................................................................................................... 22
4.2. Nguyên liệu, hóa chất, dụng cụ, thiết bị ............................................................. 22
4.3. Thực hành ......................................................................................................... 23
4.4. Yêu cầu viết báo cáo ......................................................................................... 25
4.5. Tiêu chí đánh giá ............................................................................................... 26
4.6. Câu hỏi .............................................................................................................. 26
Bài 5. Sản xuất cà phê bột ....................................................................................... 27
5.1. Giới thiệu .......................................................................................................... 27
5.2. Nguyên liệu, hóa chất, dụng cụ, thiết bị ............................................................. 28
cà phê sau thu hoạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cà phê sau thu hoạch - Người đăng: tranngocanh3005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
cà phê sau thu hoạch 9 10 938