Ktl-icon-tai-lieu

Cách xác định một số chỉ tiêu của trâu bò

Được đăng lên bởi Hoainhan Ho
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 5094 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Cách xác định một số chỉ tiêu của trâu bò
T.T.G*
1. Xem răng để định tuổi của trâu bò*
Việc xác định tuổi của trâu bò rất quan trọng
trong chăn nuôi trâu bò, nó cho phép ta phân
loại trâu bò, chọn trâu bò theo các mục đích
khác nhau
Trâu bò đều có 32 răng, trong đó có 8 răng cửa
và 24 răng hàm. Hàm trên không có răng cửa.
Người ta có thể xác định tương đối đúng tuổi
của trâu bò khi căn cứ vào sự biến đổi của bộ
răng như: sự xuất hiện và bào mòn của răng cửa
giữa, sự thay thế răng sữa bằng răng vĩnh cửu,
sự thay đổi hình dạng mặt phía trên của răng
vĩnh cửu, sự xuất hiện răng hàm vĩnh cửu và sự
thay thế răng hàm sữa bằng răng hàm vĩnh cửu.
Việc xem răng định tuổi bảo đảm độ chính xác
cao hơn khi trâu bò được từ 2 đến 5 năm, so với
trâu bò già.
Muốn xem răng định tuổi của trâu bò thì cần
căn cứ vào 3 thời kỳ: mọc răng, thay răng và
mòn răng.
* Đối với trâu
Thời kỳ mọc răng: ở nghé, hiện tượng mọc răng
diễn ra chậm, phải một tuần sau khi đẻ nghé
mới có 2 đôi răng cửa sữa ở giữa và 2-3 tháng
sau mới mọc đủ 8 răng cửa sữa.
Thời kỳ thay răng: Khi trâu đạt đến độ tuổi nhất
định thì răng sữa sẽ được thay bằng răng vĩnh
cửu. Trình tự thay các răng cửa sữa hàm dưới
của trâu như sau:
 Vào khoảng 3 tuổi: thay 2 răng cửa sữa
 Vào khoảng 4 tuổi: thay 2 răng cửa sữa
cạnh
 Vào khoảng 5 tuổi: thay 2 răng cửa sữa
áp góc
*

Vào khoảng 6 tuổi: thay 2 răng cửa ngoài
cùng và khi đó thì trâu đã thay đủ 8 răng cửa
sữa bằng răng cửa vĩnh cửu.
Thời kỳ mòn răng: Từ 6 tuổi trở lên, muốn xác
định tuổi trâu thì phải căn cứ vào độ mòn răng
vĩnh cửu.
 Lúc 7 tuổi: Tất cả các răng cửa đều mòn,
2 răng cửa giữa có vết sỉ tinh dài
 Lúc 8 tuổi: 2 răng cửa giữa có vết sỉ tinh
hình chữ nhật, 2 răng cửa cạnh có vết sỉ tinh dài.
 Lúc 9 tuổi: 2 răng cửa giữa vết sỉ tinh
gần như hình vuông, 2 răng cửa cạnh vệt hình
chữ nhật và răng cửa áp góc hình vệt dài
 Lúc 10 tuổi: 2 răng cửa giữa vệt sỉ tinh
gần tròn, 2 răng cửa cạnh sỉ tinh hình vuông, 2
răng áp góc sỉ tinh hình chữ nhật và 2 răng cửa
góc sỉ tinh hình vệt dài.
 Lúc 11 tuổi: 2 răng cửa giữa vệt sỉ tinh
hình tròn hẳn, 2 răng cửa cạnh sỉ tinh gần tròn,
2 răng áp góc sỉ tinh hình vuông, 2 răng cửa góc
sỉ tinh hình chữ nhật
 Lúc 12 tuổi: 2 răng cửa áp góc vệt sỉ tinh
hình tròn hẳn
 Lúc 13 tuổi: 2 răng cửa góc sỉ tinh hình
tròn hẳn
 Lúc 14 tuổi: Các răng cửa bắt đầu hở và
nhìn thấy rõ chân răng.
* Đối với bò:
ở bê, hiện tượng mọc răng sớm hơn nghé. Bê
mới đẻ đã có 2-3 đôi răng cửa sữa giữa, sau 20
ngày đã có đủ 8 răng cửa sữa. Trình tự th...
4 Tp chí chăn nuôi s 6 - 09
S hóa bi Trung tâm Hc liu Đại hc Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Cách xác định mt s ch tiêu ca trâu bò
T.T.G*
1. Xem răng để đnh tui ca trâu
*
Việc xác định tui ca trâu rt quan trng
trong chăn nuôi trâu bò, cho pp ta phân
loi trâu bò, chn trâu theo các mục đích
khác nhau
Trâu đều có 32 răng, trong đó có 8 răng ca
24 răng hàm. m trên không răng ca.
Người ta th xác định tương đối đúng tuổi
của trâu khi căn cứ vào s biến đổi ca b
ng như: s xut hin và bào n của răng cửa
gia, s thay thế răng sữa bằng răng vĩnh cửu,
s thay đổi hình dng mt phía trên của răng
vĩnh cửu, s xut hiện răng hàm vĩnh cu và s
thay thế ngm sữa bng răng hàm vĩnh cửu.
Việc xem răng đnh tui bảo đảm độ chính c
cao hơn khi trâu bò được t 2 đến 5 m, so với
trâu bò già.
Muốn xem răng định tui ca trâu thì cn
căn cứ vào 3 thi k: mọc răng, thay răng và
mòn răng.
* Đối vi trâu
Thi k mọc răng: nghé, hiện tưng mọc răng
din ra chm, phi mt tun sau khi đ nghé
mới 2 đôi ng cửa sa gia 2-3 tháng
sau mi mọc đủ 8 răng cửa sa.
Thi k thay răng: Khi trâu đạt đến đ tui nht
định trăng sa s được thay bằng ng vĩnh
cu. Trình t thay các răng cửa sữa hàm dưới
của trâu như sau:
Vào khong 3 tuổi: thay 2 răng cửa sa
Vào khong 4 tuổi: thay 2 răng cửa sa
cnh
Vào khong 5 tuổi: thay 2 răng cửa sa
áp góc
*
Hi Chăn nuôi Vit Nam.
Vào khong 6 tuổi: thay 2 răng ca ngoài
cùng và khi đó ttrâu đã thay đ 8 răng cửa
sa bằng răng cửa nh cửu.
Thi k mòn răng: T 6 tui tr lên, mun xác
định tui trâu thì phải căn cứ vào độ mòn răng
vĩnh cửu.
Lúc 7 tui: Tt c các răng cửa đu mòn,
2 răng cửa gia có vết s tinh dài
Lúc 8 tuổi: 2 răng cửa gia vết s tinh
nh ch nhật, 2 răng cửa cnh vết s tinh dài.
Lúc 9 tuổi: 2 răng cửa gia vết s tinh
gần như hình vuông, 2 ng cửa cnh vt hình
ch nhật và răng cửa áp góc hình vt dài
Lúc 10 tuổi: 2 răng ca gia vt s tinh
gần tròn, 2 răng cửa cnh s tinh hình vuông, 2
ng áp góc s tinh hình ch nhật 2 ng cửa
góc s tinh hình vt dài.
Lúc 11 tuổi: 2 răng cửa gia vt s tinh
hình tròn hẳn, 2 răng ca cnh s tinh gn tròn,
2 răng áp c sỉ tinh hình vuông, 2 răng cửa góc
s tinh hình ch nht
Lúc 12 tui: 2 răng cửa áp c vt s tinh
hình tròn hn
Lúc 13 tuổi: 2 răng cửa c s tinh hình
tròn hn
Lúc 14 tuổi: c răng cửa bắt đầu h và
nhìn thấy rõ chân răng.
* Đối vi bò:
, hiện tượng mọc răng sớm hơn nghé.
mới đ đã 2-3 đôi răng cửa sa gia, sau 20
ngày đã có đủ 8 ng cửa sa. Trình t thay
ng và mòn răng diễn ra sm hơn 1 m so với
trâu. C th:
- Vào khong 2 tui: thay 2 răng ca sa gia
- Vào khong 3 tui: thay 2 ng ca sa cnh
- Vào khong 4 tuổi: thay 2 răng cửa sa áp góc
- Vào khong 5 tui: thay 2 răng cửa sa góc và
khi đó có đủ 8 răng cửa vĩnh cửu.
Cách xác định một số chỉ tiêu của trâu bò - Trang 2
Cách xác định một số chỉ tiêu của trâu bò - Người đăng: Hoainhan Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cách xác định một số chỉ tiêu của trâu bò 9 10 827