Ktl-icon-tai-lieu

Cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “Hộ chăn nuôi heo gia công Phạm Bá Hiệp”

Được đăng lên bởi Phan Hoài Vũ
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2401 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “Hộ chăn nuôi heo gia công Phạm Bá Hiệp”

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG............................................................................... 1
1.1. Tên dự án..........................................................................................................................1
1.2. Chủ đầu tư .......................................................................................................................1
1.3. Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư.................................................................1
1.4. Phương tiện liên lạc với chủ đầu tư.................................................................................1
1.5. Vị trí thực hiện dự án.......................................................................................................1
1.6. Hiện trạng dự án...............................................................................................................2
1.7. Nguồn cung cấp điện........................................................................................................3
1.8. Nguồn cung cấp nước.......................................................................................................3
1.9. Nguồn tiếp nhận nước thải...............................................................................................3
1.10. Lưu trữ và xử lý chất thải rắn.........................................................................................4
1.11. Quy mô sản xuất kinh doanh..........................................................................................4
1.11.1. Nhu cầu lao động.........................................................................................................4
1.11.2. Sản phẩm và thị trường tiêu thụ..................................................................................4
1.11.3. Quy mô sản xuất kinh doanh.......................................................................................5
1.11.4. Danh mục trang thiết bị máy móc...............................................................................6
1.12. Nhu cầu về điện, nước và nhiên liệu sử dụng................................................................6
1.12.1 Nhu cầu sử dụng điện...................................................................................................6
1.12.2. Nhu cầu sử dụng nước.................................................................................................7
CHƯƠNG 2. CÁC TÁC...
Cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “Hộ chăn nuôi heo gia công Phạm Bá Hiệp”
MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG............................................................................... 1
1.1. Tên dự án..........................................................................................................................1
1.2. Chủ đầu tư .......................................................................................................................1
1.3. Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư.................................................................1
1.4. Phương tiện liên lạc với chủ đầu tư.................................................................................1
1.5. Vị trí thực hiện dự án.......................................................................................................1
1.6. Hiện trạng dự án...............................................................................................................2
1.7. Nguồn cung cấp điện........................................................................................................3
1.8. Nguồn cung cấp nước.......................................................................................................3
1.9. Nguồn tiếp nhận nước thải...............................................................................................3
1.10. Lưu trữ và xử lý chất thải rắn.........................................................................................4
1.11. Quy mô sản xuất kinh doanh..........................................................................................4
1.11.1. Nhu cầu lao động.........................................................................................................4
1.11.2. Sản phẩm và thị trường tiêu thụ..................................................................................4
1.11.3. Quy mô sản xuất kinh doanh.......................................................................................5
1.11.4. Danh mục trang thiết bị máy móc...............................................................................6
1.12. Nhu cầu về điện, nước và nhiên liệu sử dụng................................................................6
1.12.1 Nhu cầu sử dụng điện...................................................................................................6
1.12.2. Nhu cầu sử dụng nước.................................................................................................7
CHƯƠNG 2. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG............................................................8
2.1. Nguồn gây ô nhiễm trong quá trình thi công xây dựng...................................................8
2.1.1. Nguồn gây ô nhiễm không khí......................................................................................8
2.1.2. Nước thải.......................................................................................................................9
2.1.3. Chất thải rắn................................................................................................................10
2.2. Nguồn gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động kinh doanh, sản xuất...........................10
2.2.1. Nước thải.....................................................................................................................10
2.2.2. Chất thải rắn................................................................................................................12
2.2.3. Khí thải........................................................................................................................13
CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC...........................16
3.1. Biện pháp giảm thiểu chất thải.......................................................................................16
3.1.1. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công...........................................................16
3.1.2. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn kinh doanh......................................................17
3.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động khác và phòng chống sự cố...................................24
i
Cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “Hộ chăn nuôi heo gia công Phạm Bá Hiệp” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “Hộ chăn nuôi heo gia công Phạm Bá Hiệp” - Người đăng: Phan Hoài Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “Hộ chăn nuôi heo gia công Phạm Bá Hiệp” 9 10 801