Ktl-icon-tai-lieu

CẨM NANG NGÀNH LÂM NGHIỆP: LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGÀNH LÂM NGHIỆP VÀ ĐỐI TÁC

CẨM NANG
NGÀNH LÂM NGHIỆP
PHẦN: LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGÀNH LÂM NGHIỆP & ĐỐI TÁC

CẨM NANG
NGÀNH LÂM NGHIỆP

Chương
LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG

NĂM 2006

i

Biên soạn:
Nguyễn Hồng Quân
Phạm Xuân Phương
Vũ Long
Chỉnh lý:
Nguyễn Văn Tư
Vũ Văn Mễ
Nguyễn Hoàng Nghĩa
Nguyễn Bá Ngãi
Trần Văn Hùng
Đỗ Quang Tùng
Hỗ Trợ kỹ thuật và tài chính: Dự án GTZ-REFAS

ii

Mục Lục
1. Khái niệm, đặc trưng và các tiêu chí nhận biết lâm nghiệp cộng đồng........................... 1
1.1. Khái niệm về cộng đồng................................................................................................... 1
1.2. Khái niệm về cộng đồng tham gia quản lý rừng. ............................................................. 1
1.3. Đặc trưng và tiêu chí nhận biết LNCĐ ............................................................................ 3
1.3.1. Đặc trưng chủ yếu của LNCĐ ................................................................................... 3
1.3.2. Tiêu chí nhận biết LNCĐ........................................................................................... 3
2. Hiện trạng phát triển LNCĐ ở Việt Nam........................................................................... 6
2.1. Diện tích rừng cộng đồng và nguồn gốc hình thành ........................................................ 6
2.1.1. Rừng và đất rừng do cộng đồng tự công nhận và quản lý theo truyền thống từ nhiều
đời nay....................................................................................................................... 6
2.1.2. Rừng và đất sử dụng vào mục đích lâm nghiệp được chính quyền địa phương giao
cho cộng đồng quản lý, sử dụng ổn định lâu dài ...................................................... 7
2.1.3. Rừng và đất sử dụng vào mục đích lâm nghiệp do cộng đồng nhận khoán bảo vệ,
khoanh nuôi tái sinh và trồng mới rừng của các tổ chức Nhà nước ......................... 8
2.1.4. Về sự tác động của Nhà nước đối với quản lý rừng cộng đồng................................. 9
2.2. Nhận định khái quát về hiệu quả quản lý rừng cộng đồng............................................. 10
2.3. Nhận định chung ............................................................................................................ 10
3. Các hình thức quản lý rừng cộng đồng ............................................................................ 11
3.1. Hình...
B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
CHƯƠNG TRÌNH H TR NGÀNH LÂM NGHIP VÀ ĐỐI TÁC
CM NANG
NGÀNH LÂM NGHIP
PHN: LÂM NGHIP CNG ĐỒNG
CẨM NANG NGÀNH LÂM NGHIỆP: LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẨM NANG NGÀNH LÂM NGHIỆP: LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CẨM NANG NGÀNH LÂM NGHIỆP: LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG 9 10 793