Ktl-icon-tai-lieu

Case study 1: Câu chuyện buôn Um của đồng bào Êđê ở xã Ea pal, huyện Eakar, tỉnh Đăklăk

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2079 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Case study 1

Câu chuyện buôn Um của đồng bào Êđê
ở xã Ea pal, huyện Eakar, tỉnh Đăklăk *
Phạm Văn Hiền
Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Buôn Dung, xã Krông Jing, huyện M’Drăk, tỉnh Daklak là một buôn người
dân tộc Êđê của hai tộc họ Niê và Mlô. Trước đây buôn Dung sống ở chân ngọn núi
Chư Păk hùng vĩ thuộc huyện Eakar. Sau bao mùa nương rẫy phải xa rời quê hương
do chiến tranh, nay buôn về lại với núi rừng cũ đã ba mùa rẫy. Để cắt cái nghèo cái
đói, bỏ cái khổ cái cực lại đất bên đó, già làng và trưởng buôn họp dân quyết định
đổi tên buôn, từ nay tên buôn mới là: Buôn Um thuộc xã Ea pal, huyện Ea kar, tỉnh
Daklak.
Chuyện cũ còn dài như con sông, con suối chảy vô tận từ núi rừng vào lòng
đất mẹ, .v.v...
Vậy mà qua đất mới, cái đói vẫn đeo đuổi đi theo làm cái bụng của trưởng
buôn nó thương dân làng nên không yên được, nhân dịp đi thăm người bà con ở
buôn gần huyện Eakar, trưởng buôn nghe dân làng trên đó nói chuyện say sưa về
nhà máy mía lớn ở gần TP. Buôn Ma Thuột, nó tò mò và quyết định lên xem cho
sướng cái bụng.
Thế là trưởng buôn lặn lội lên xem nhà máy mía và đúng vậy, nhà máy mía
đường lớn quá, bao nhiêu cây mía cũng không đủ no cho cái bụng của nhà máy, cán
bộ nhà máy hướng dẫn cho nó tham quan nhà máy và còn tính giúp cho nó, là
không cần làm lúa, chỉ trồng cây mía thôi dân làng cũng không đói và mau giàu.
Nóng lòng cho dân làng quá, nó mời mấy anh cán bộ nhà máy về thăm buôn.
Đoàn về thăm buôn và sau đó khảo sát đất, họ còn lấy mấy kg đất đem lên tỉnh,
nghe đâu để nghiên cứu đất trồng mía gì đó.
Thời gian trôi qua sau một con trăng tròn trèo qua đỉnh núi, cán bộ khuyến
nông của nhà máy lại đến buôn đông vui như ngày hội, họ tổ chức dạy dân buôn
trồng cây mía, họ cho xe chở giống mía về để trồng, chở phân về để bón cho
mía, .. .. tiền đầu tư Nhà nước cho vay cuối vụ mía mới hoàn trả.
Theo bạn chương trình mía đường cho buôn có thành công không?
Điều gì sẽ xảy ra?

*: Trường hợp nghiên cứu là giả định, hư cấu để sinh viên thảo luận nhóm, tác giả không ám chỉ
một trường hợp cụ thể ngoài thực tế.

...
Case study 1
Câu chuyn buôn Um ca đồng bào Êđê
xã Ea pal, huyn Eakar, tnh Đăklăk
*
Phm Văn Hin
Đại hc Nông Lâm TP. H Chí Minh
Buôn Dung, xã Krông Jing, huyn M’Drăk, tnh Daklak là mt buôn người
dân tc Êđê ca hai tc h Niê và Mlô.
Trước đây buôn Dung sng chân ngn núi
Chư Păk hùng vĩ thuc huyn Eakar. Sau bao mùa nương ry phi xa ri quê hương
do chiến tranh, nay buôn v li vi núi rng cũ đã ba mùa ry. Để ct cái nghèo cái
đói, b cái kh cái cc li đất bên đó, già làng và trưởng buôn hp dân quyết định
đổi tên buôn, t nay tên buôn mi là: Buôn Um thuc xã Ea pal, huyn Ea kar, tnh
Daklak.
Chuyn cũ còn dài như con sông, con sui chy vô tn t núi rng vào lòng
đất m, .v.v...
Vy mà qua đất mi, cái đói vn đeo đui đi theo làm cái bng ca trưởng
buôn nó thương dân làng nên không yên được, nhân dp đi thăm người bà con
buôn gn huyn Eakar, trưởng buôn nghe dân làng trên đó nói chuyn say sưa v
nhà máy mía ln gn TP. Buôn Ma Thut, nó tò mò và quyết định lên xem cho
sướng cái bng.
Thế là trưởng buôn ln li lên xem nhà máy mía và đúng vy, nhà máy mía
đường ln quá, bao nhiêu cây mía cũng không đủ no cho cái bng ca nhà máy, cán
b nhà máy hướng dn cho nó tham quan nhà máy và còn tính giúp cho nó, là
không cn làm lúa, ch trng cây mía thôi dân làng cũng không đói và mau giàu.
Nóng lòng cho dân làng quá, nó mi my anh cán b nhà máy v thăm buôn.
Đoàn v thăm buôn và sau đó kho sát đất, h còn ly my kg đất đem lên tnh,
nghe đâu để nghiên cu đất trng mía gì đó.
Thi gian trôi qua sau mt con trăng tròn trèo qua đỉnh núi, cán b khuyến
nông ca nhà máy li đến buôn đông vui như ngày hi, h t chc dy dân buôn
trng cây mía, h cho xe ch ging mía v để trng, ch phân v để bón cho
mía, .. .. tin đầu tư Nhà nước cho vay cui v mía mi hoàn tr.
Theo bn chương trình mía đường cho buôn có thành công không?
Điu gì s xy ra?
*: Trường hp nghiên cu là gi định, hư cu để sinh viên tho lun nhóm, tác gi không ám ch
mt trường hp c th ngoài thc tế.
Case study 1: Câu chuyện buôn Um của đồng bào Êđê ở xã Ea pal, huyện Eakar, tỉnh Đăklăk - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Case study 1: Câu chuyện buôn Um của đồng bào Êđê ở xã Ea pal, huyện Eakar, tỉnh Đăklăk 9 10 189