Ktl-icon-tai-lieu

Chăn nuôi gia cầm

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 271 trang   |   Lượt xem: 15961 lần   |   Lượt tải: 39 lần
CHƢƠNG 1
CHĂN NUÔI GIA CẦM- THÀNH TỰU VÀ XU HƢỚNG
PHÁT TRIỂN
Trong vài chục năm lại đây, ngành chăn nuôi gia cầm trên thế
giới đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Sản phẩm trứng và thịt gia cầm
không ngừng tăng lên. Có được thành tựu đó là do việc ứng dụng
các tiến bộ kỹ thuật về di truyền giống, dinh dưỡng, công nghệ sinh
học, các thành tựu về cơ giới hoá, điện khí hoá trong chăn nuôi gia
cầm nhất là chăn nuôi gia cầm công nghiệp. Mặt khác, xuất phát từ
việc hiểu biết sâu sắc và khai thác triệt để các đặc điểm sinh học vốn
có của gia cầm nên đã đưa lại hiệu quả cao trong chăn nuôi. Trước
khi nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật cụ thể về chăn nuôi gia cầm cần
làm quen với các khái niệm cơ bản.
Gia cầm là gì?
Gia cầm là tập hợp tất cả những vật nuôi hay săn bắn được
nhằm đưa lại lợi ích kinh tế, mà các vật nuôi này có nguồn gốc từ
lớp chim (aves). Như vậy, gia cầm bao gồm gà, vịt, ngan, ngỗng, gà
tây, chim cút, đà điểu, bồ câu …
Tập hợp tất cả các hiểu biết, các kiến thức của nhân loại về
gia cầm và các giải pháp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản
phẩm ở gia cầm hình thành một ngành khoa học gọi là chăn nuôi gia
cầm.
Khoa học về chăn nuôi gia cầm và ngành chăn nuôi gia cầm
hiện nay đã phát triển ở mức độ cao và trở thành chăn nuôi gia cầm
công nghiệp. Chăn nuôi gia cầm công nghiệp với các đặc trưng là:
Quy mô lớn, sản phẩm tiêu chuẩn hoá, sản xuất theo quy trình công
nghệ cao, sản phẩm mang tính hàng hoá...
Chăn nuôi gia cầm bao gồm nhiều lĩnh vực. Hai lĩnh vực sản
xuất chính là sản xuất thịt và trứng. Các lĩnh vực khác có liên quan
và đôi khi nó cũng trở thành ngành kinh doanh độc lập đó là sản xuất

1

gia cầm giống (gia cầm con, gia cầm hậu bị); sản xuất thức ăn cho
gia cầm; sản xuất, cung ứng các thiết bị phục vụ chăn nuôi gia cầm;
chế biến các sản phẩm và thị trường tiêu thụ các sản phẩm gia cầm.
Chăn nuôi gia cầm phát triển đòi hỏi tất cả các lĩnh vực sản xuất liên
quan này phát triển theo.
Mối quan hệ giữa các lĩnh vực sản xuất trong chăn nuôi gia
cầm được trình bày trên hình 1.1.
Trứng và thịt gia cầm sản xuất ra chủ yếu là để làm thực
phẩm. Trứng còn được dùng trong các ngành chế biến thực phẩm
khác như sản xuất bánh kẹo... Nó còn được dùng trong sản xuất mỹ
phẩm, chế vác-xin. Lông được sử dụng làm đệm, chăn, gối. Gia cầm
còn là đối tượng thích hợp cho các nghiên cứu di truyền, dinh
dưỡng, sinh lý và các quy trình sản xuất mới...vì gia cầm có vòng
đời ngắn, tốc độ sinh sản nhanh, vòng quay các thế hệ nhanh, giá
thành nuôi dưỡng thấp.
THIẾT BỊ PHỤC VỤ...
1
CHƢƠNG 1
CHĂN NUÔI GIA CẦM- THÀNH TỰU VÀ XU HƢỚNG
PHÁT TRIỂN
Trong vài chục m lại đây, ngành chăn nuôi gia cầm trên thế
giới đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Sản phẩm trứng thịt gia cầm
không ngừng tăng lên. được thành tựu đó do việc ứng dụng
các tiến bộ kỹ thuật về di truyền giống, dinh dưỡng, công nghệ sinh
học, các thành tựu về giới hoá, điện khí hoá trong chăn nuôi gia
cầm nhất chăn nuôi gia cầm ng nghiệp. Mặt khác, xuất phát từ
việc hiểu biết sâu sắc khai thác triệt để các đặc điểm sinh học vốn
của gia cầm nên đã đưa lại hiệu quả cao trong chăn nuôi. Trước
khi nghiên cứu các vấn đề kthuật cụ thể về chăn nuôi gia cầm cần
làm quen với các khái niệm cơ bản.
Gia cầm là gì?
Gia cầm tập hợp tất cả những vật nuôi hay n bắn được
nhằm đưa lại lợi ích kinh tế, các vật nuôi này nguồn gốc từ
lớp chim (aves). Như vậy, gia cầm bao gồm gà, vịt, ngan, ngỗng,
tây, chim cút, đà điểu, bồ câu …
Tập hợp tất cả các hiểu biết, các kiến thức của nhân loại về
gia cầm các giải pháp nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản
phẩm ở gia cầm hình thành một ngành khoa học gọi chăn nuôi gia
cầm.
Khoa học về chăn nuôi gia cầm ngành chăn nuôi gia cầm
hiện nay đã phát triển mức đcao trở thành chăn nuôi gia cầm
công nghiệp. Chăn nuôi gia cầm công nghiệp với các đặc trưng là:
Quy lớn, sản phẩm tiêu chuẩn hoá, sản xuất theo quy trình công
nghệ cao, sản phẩm mang tính hàng hoá...
Chăn nuôi gia cầm bao gồm nhiều lĩnh vực. Hai lĩnh vực sản
xuất chính sản xuất thịt trứng. Các lĩnh vực khác liên quan
và đôi khi nó cũng trở thành ngành kinh doanh độc lập đó là sản xuất
Chăn nuôi gia cầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chăn nuôi gia cầm - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
271 Vietnamese
Chăn nuôi gia cầm 9 10 413