Ktl-icon-tai-lieu

Chữa bệnh

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 4592 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2008

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ
PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
CỦA GIÁO TRÌNH
1. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ
Họ và tên: Đặng Thị Hoàng Oanh
Sinh năm:1969
Cơ quan công tác:
Bộ môn: Sinh học và Bệnh Thuỷ sản Khoa: Thuỷ sản
Trường: Đại học cần Thơ
Địa chỉ Email để liên hệ: dthoanh@ctu.edu.vn

2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Giáo trình có thể dùng tham khảo cho những ngành: Nuôi trồng thuỷ sản và bệnh học thuỷ sản
Có thể dùng cho các trường nào: các trường Cao đẳng và đại học
Các từ khóa: vi khuẩn, vi-rút, vi nấm, nguyên sinh động vật, PCR, kỹ thuật miễn dịch, bệnh
cá, bệnh tôm, chẩn đoán, thủy sản
Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này: sinh học cơ bản, sinh hoá, sinh học phân tử
đại cương
Đã xuất bản in chưa, nếu có thì Nhà xuất bản nào: Giáo trình lưu hành nội bộ Đại Học Cần
Thơ. Chưa xuất bản chính thức ở nhà xuất bản

2

MỤC LỤC
THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ.....................................................................................................2
MỤC LỤC................................................................................................................................3
LỜI CẢM TẠ ...........................................................................................................................8
GIỚI THIỆU ...........................................................................................................................9
CHƯƠNG I: NHỮNG KIẾN THỨC TỔNG QUÁT ...........................................................10
I.1. SỨC KHỎE VÀ ĐỘNG VẬT THỦY SẢN .............................................................10
I.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG CHUẨN ĐOÁN BỆNH THỦY SẢN........10
I.2.1. Sự đồng nhất trong thao tác thu, xử lý và phân tích mẫu .....................................10
I.2.2. So sánh kết quả giữa các phòng thí nghiệm..........................................................10
I.2.2.1. Các dạng kết quả và ý nghĩa của chúng.........................................................10
I.2.2.2. Phương thức so sánh, ví dụ:...........................................................................11
I.2.3. Những vấn đề cần lưu ý ........................................................................................11
I.2.3.1. Giá trị giới hạn cho những phép phân tích ....................................................11
I.2.3.2. Tính hiệu lực của phương pháp chẩn đoán ....................................................11
I.2.3.3. Tính ổn định của phương pháp ......................................................................11
I...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chữa bệnh - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Chữa bệnh 9 10 467