Ktl-icon-tai-lieu

Chương II: Bố trí mặt bằng và dung tích kho lạnh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch-¬ng II
Bè trÝ mÆt b»ng vµ dung tÝch kho l¹nh
I.Yªu cÇu khi thiÕt kÕ mÆt b»ng kho l¹nh:
1.Yªu cÇu chung ®èi víi mÆt b»ng kho b¶o qu¶n:
Quy ho¹ch mÆt b»ng trÝ c¸c n¬i s¶n xuÊt cho phï hîp víi d©y
chuyÒn c«ng nghÖ, ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu ®ã th× cÇn ph¶i phï c¸c yªu cÇu sau:
- Ph¶i trÝ mÆt b»ng kho b¶o qu¶n phï hîp víi d©y chuyÒn c«ng
nghÖ, s¶n phÈm ®i theo d©y truyÒn kh«ng gÆp nhau, kh«ng chång chÐo lªn
nhau, ®an xen lÉn nhau.
- §¶m b¶o sù vËn hµnh tiÖn lîi, dÎ tiÒn, chi phÝ ®Çu t- thÊp
- Ph¶i ®¶m b¶o kü thuËt an toµn, chèng ch¸y næ.
- MÆt b»ng khi quy ho¹ch ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng réng ph©n
x-ëng hoÆc xÝ nghiÖp.
Quy ho¹ch mÆt b»ng kho b¶o qu¶n cÇn ph¶i ®¶m b¶o viÖc vËn hµnh
nghiÖp tiÒn thuËn lîi. chÝnh ®Ó gi¶m chi phÝ vËn hµnh gi¶m
dßng nhiÖt x©m nhËp kho b¶o qu¶n, gi¶m thÓ tÝch vµ gi¶m nhÑ c¸c c«ng viÖc
chång chÐo nhau, ®Ó gi¶m dßng nhiÖt qua v¸ch th× cÇn gi¶m diÖn tÝch xung
quanh. trong c¸c d¹ng h×nh häc thÊy h×nh khèi ch÷ nhËt diÖn tÝch lín
nhÊt. §Ó gi¶m cÇn lµm d¹ng h×nh lËp ph-¬ng khi ®ã ®øng mÆt s¾p xÕp
hµng ho¸ th× kh«ng lîi , do ®ã chóng ta ph¶i kiÕn thøc 1 x 1 cho
nªn ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng xÕp hµng ho¸ chóng ta dông 2 x 1 ®Õn 5 x 1
hoÆc ®Ó gi¶m dßng nhiÖt qua v¸ch cÇn hîp nhÊt c¸c phßng l¹nh thµnh mét
khèi gäi lµ block l¹nh bëi v× viÖc nµy x©y l¾p ph©n t¸n c¸c kho l¹nh ra kh«ng
nh÷ng lÇn t¨ng tæn thÊt nhiÖt qua v¸ch , cßn lµm t¨ng ph©n t¸n c¸c kho l¹nh
Chương II: Bố trí mặt bằng và dung tích kho lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương II: Bố trí mặt bằng và dung tích kho lạnh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương II: Bố trí mặt bằng và dung tích kho lạnh 9 10 659