Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Được đăng lên bởi Quang Huan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1930 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ
CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
MÔN HỌC
A Môn học chung
1 Triết học

ĐVHT
TC LT TH
18
18
0
6
6
0

PHÂN BỔ THEO HỌC KỲ
I
II
III
IV
V
VI
+

Philosophy
2 Ngoại ngữ

10

10

0

+

Language
3 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

2

0

+

Scientific Methodology
B Các môn học cơ sở và chuyên ngành bắt buộc 35
1 Tài nguyên đất đai
4

25
3

10
1

+

Land Resources
2 Đánh giá đất đai nâng cao

2

2

0

Land Evaluation
3 Kinh tế đất đai và bất động sản

3

2

1

+

Land and Real Estate Economics
4 Phân tích và dự báo kinh tế - xã hội

3

2

1

+

Social – Economic Analysis and Forcast

+

5 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

3

2

1

Master Plan
6 Quy hoạch sử dụng đất đai nâng cao

3

2

1

Land Use Planning
7 Quy hoạch và quản lý đất đai đô thị

3

2

1

Urban Land Planning and Management
8 Chính sách đất đai

3

2

1

Land Policy
9 Hệ thống đăng ký đất đai

2

2

0

3

2

1

3

2

1

+
+
+
+
+

Systems of Land Registration
1 Công nghệ viễn thám
0
Remote Sensing
1 Bản đồ chuyên đề
1
Thematic Maps
1 Quản lý thông tin đất đai
2
Land Information Management
C Các môn cơ sở và chuyên ngành tự chọn
1 Môi trường và phát triển bền vững

3

2

1

+

10
2

10
2

0
0

+

Environment and Sustainable Development
2 Quản lý dự án đầu tư

2

2

0

Project Management

+
+

+

3 Thẩm định giá đất đai và bất động sản

2

2

0

+

Land and Real Estate Valuation
4 Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

2

2

0

+

Agriculture Land Use Planning
5 Quy hoạch phát triển nông thôn nâng cao

2

2

0

+

Agricultural and Rural Devolopement Planning
6 Hệ thống quản lý đất đai Thế giới và Việt Nam

2

2

0

+

Land Administration System of Vietnam and
Other Nations
7 Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên đất đai

2

2

0

+

National Land Resources Database
8 Hệ thống định vị toàn cầu

2

2

0

+

Global Positioning System
9 Chuyên đề Bồi thường giải phóng mặt bằng

2

2

0

+

2
1
1
15
80

2
1
1
15
70

0
0
0
0
10

D
1
2
E

Theme of compensation and site clearance
Seminar chuyên ngành
Seminar đề cương
Seminar kết quả
Luận văn
Tổng cộng

+
+
+

...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ
CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
MÔN HỌC ĐVHT PHÂN BỔ THEO HỌC KỲ
TC LT TH I II III IV V VI
A Môn học chung 18 18 0
1 Triết học
Philosophy
6 6 0 +
2 Ngoại ngữ
Language
10 10 0 +
3 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Scientific Methodology
2 2 0 +
B Các môn học cơ sở và chuyên ngành bắt buộc 35 25 10
1 Tài nguyên đất đai
Land Resources
4 3 1 +
2 Đánh giá đất đai nâng cao
Land Evaluation
2 2 0 +
3 Kinh tế đất đai và bất động sản
Land and Real Estate Economics
3 2 1 +
4 Phân tích và dự báo kinh tế - xã hội
Social – Economic Analysis and Forcast
3 2 1 +
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - Trang 2
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - Người đăng: Quang Huan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 9 10 185