Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ chè

Được đăng lên bởi ledungbk57
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CNSH – TP
….. ….

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ

IV. Thành phần hóa học của lá chè

Nước (75 – 82 %)

1
2

Chất khô ( 18 – 25 %)

Polyphenol (28-37% ck)

1

Lá chè

Xenlulo (16-18%ck)

2
3

Protein (20-28%ck)

4

Pectin (2 - 4% ck)
Alkaloit(

5
6
7

Tro (4-8% ck)
Men

Thµnh phÇn ho¸ häc cña l¸ chÌ.
1.Níc.
- ChiÕm 75-82% khèi lîng l¸ chÌ.
- §é Èm l¸ chÌ thay ®æi phô thuéc vµo:
+ §é non giµ: non ®é Èm cao,giµ ®é Èm thÊp.
+ Thêi ®iÓm h¸i trong ngµy : S¸ng > chiÒu > tra.
+ Theo thêi vô h¸i: xu©n , h¹ ,thu.
+ Thêi tiÕt: Ma > N¾ng.(kh«ng nªn h¸i chÌ vµo lóc ma vµ s¬ng mï)
+ C¸c gièng chÌ kh¸c nhau cã hµm lîng níc kh¸c nhau.

2.ChÊt kh«.
-ChiÕm 22-25%khèi lîng l¸ chÌ,gåm:
+ ChÊt kh«ng tan trong níc
+ ChÊt tan trong níc
- Trong l¸ chÌ ,chÊt tan chiÕm 37-43% chÊt kh«.

3. Polyphenol.
- ChiÕm 28-37% chÊt kh«. Nã quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt vµ chÊt lîng cña chÌ t¬i vµ s¶n
phÈm.
- Polyphenol t¹o mµu ,mïi ,vÞ cho chÌ.
- Polyphenol cã vÞ ch¸t-®¾ng,díi t¸c dông cña men cã trong níc bät t¹o ch¸t cã vÞ ngät.
- Hµm lîng polyphenol trong chÌ phô thuéc vµo:

+GièngchÌ:c¸cgièngchÌkh¸cnhau
Gièng

Hµm lîng polyphenol

Shan

32,09%

Manipu

37,72%

Assan

39,89%

Trung du

38,91%

+ §é nongiµ:ChÌcµngnonhµmlîngtanincµngcao.
VÞtrÝ

Hµm lîng tanin/tæng lîng(%)

T«m

39,9

L¸ 1

36,8

L¸ 2

36,1

L¸ 3

31,25

4. Protein

-ChiÕm20÷28%chÊtkh«.
-Kh«ngtiªuhãa®îc,vÒc¬b¶nkh«nghßatan.
-Vaitrßcñaprotein:
+ Proteinaxitamin.

proteaza

+ Protein +polyphenolNgngtôkh«ngtan

(g©ytænthÊttaninchÌ)

5.Alkaloit.
-Gåmcafein,teobromin,teofilin.
-Cafein:chiÕm2-4 %chÊtkh«trongl¸chÌ.
+KÝchthÝchthÇnkinhtrung¬ngg©ynghiÖn.
+ VÞ ®¾ng
+Cafein+tanintanatcafein.
-Teobromin,teofilin:KÝchthÝchhÖthÇnkinhbµitiÕtt¨ngcêngbµitiÕtchÊt®éc.

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ

•Chèlênmen:
–Chèđen:
PhươngphápOTD
PhươngphápCTC

–ChèOolong

•Chèxanh

Quy trình sản xuất
Nguyên liệu

Héo chè

Phá vỡ tế bào và tạo hình

Lên men

Sấy

Chè bán thành phẩm

1.Nguyên liệu chè và cách bảo quản

Bảo quản nguyên liệu chè tươi
Hiện tượng ôi ngốt chè
Khi xảy ra ôi ngốt nguyên liệu chè thì chất khô
trong đọt chè bị phân giải do hô hấp, hàm lượng diệp
lục tố, tanin bị oxy hoá, các chất thơm bị phân giải
làm cho phẩm chất chè giảm nghiêm trọng.
Mức độ ôi ngốt của nguyên liệu chè phụ thuộc
vào biện pháp bảo quản và thời gian bảo quản.

1.1.3.2.2 Các phương pháp bảo quản nguyên liệu chè tươi

a. Bảo quản chè tươi trên nền nhà
2
- Dày không quá 20 cm, trung bình 20 kg chè tươi/ m .
- 2- 3 giờ phải đảo rũ 1 lần
- Thời...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CNSH – TP
…...
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ
công nghệ chè - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ chè - Người đăng: ledungbk57
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
công nghệ chè 9 10 266