Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ khí sinh học Túi Biogas

Được đăng lên bởi 70211
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 12193 lần   |   Lượt tải: 107 lần
CÔNG NGHỆ KHÍ SINH HỌC
TÚI Ủ BIOGAS

Tổng quan
Bảng 1: Số lượng gia súc gia cầm(2007)
Loại vật nuôi
Bò
Bò sữa
Trâu
Dê, cừu
Ngựa
Heo
Gia cầm

Số lượng(con)
6.720.000
98.600
2.920.000
1.770.000
103.480
26.600.000
226.000.000

Nguồn: Situation and development trend of biodigester in Vietnam, Duong Nguyen
Khang

Bảng 2: Lượng phân trong ngày của gia súc
Loại vật nuôi
Trâu, bò
Heo

Lượng phân(kg/ngày)
14
2.5

Bảng 3: Số lượng chất thải rắn của gia súc gia cầm (2007)

Loài vật nuôi
Trâu, bò dê ngựa và
cừu

Số lượng(tấn)
40.000.000

Heo
Gia cầm

28.000.000
10.000.000
Nguồn: Situation and development trend of biodigester in Vietnam, Duong Nguyen
Khang

Bảng 4: Năng suất khí biogas sinh ra từ phân
gia súc
Lượng khí
Thành phần
Loại phân
sinh
metan(%)
ra(m3/tấn)
Trâu, bò
260-280
50 - 60
Heo
561

- Lượng khí biogas có thể thu được trong một ngày từ
trâu, bò:
(3.000.000 + 6.800.000) x 14 x 0,36 = 4.939.200
m3gas/ngày.

(1 kg phân trâu, bò => 0,036 m3 gas.)
Nguồn: Situation and development trend of biodigester in Vietnam, Duong Nguyen

- Lượng khí biogas thu được trong một ngày từ heo:
26.600.000 x 2,5 x 0,45 = 2.992.500 m3 gas/ngày.
(1 kg phân heo => 0,045 m3 gas)
- Tổng lượng gas có thể thu được trong một ngày:
4.939.200 + 2.992.400 = 7.931.700 m3 gas/ngày.

Nguồn: Situation and development trend of biodigester in Vietnam, Duong Nguyen K

I KHÁI NIỆM VÀ TỔNG QUAN VỀ KHÍ BIOGAS

- Biogas là khí sinh học, là một hỗn hợp khí sản sinh
từ sự phân hủy những hợp chất hữu cơ dưới tác
động của vi khuẩn trong môi trường yếm khí.
- Thành phần chính của Biogas là CH4(50 -60%) và
CO2 còn lại các chất khác như hơi nước N2, O2,
H2S, CO….

1. Bản chất của phương pháp kỵ khí
Có thể chia thành 2 giai đoạn
Giai đoạn 1: Các chất hữu cơ cao phân tử được VSV
chuyển thành các các chất có trọng lượng thấp hơn: axit
hữu cơ, đường, glyxerin,..(gọi chung là hydrat cacbon)
Giai đoạn 2: là giai đoạn phát triển mạnh các loài vi
khuẩn methane để chuyển hầu như toàn bộ các chất
hydrat cacbon thành CH4và CO2.

2. Cơ chế sinh khí methane

GD 1: Các chất hữu cơ phân hủy thành các axit hữu
cơ, CO2, H2 và các sản phẩm khoáng hóa khác
dưới tác dụng của enzym cellulosase:
CxHyOz → axit hữu cơ, CO2, H2

GD 2: Các axit hữu cơ, CO2, H2 tiếp tục bị tác
động bởi các vi khuẩn metan:

Các phản ứng trong giai đoạn 2:
CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O
CO + 3H2 → CH4 + H2O
4CO + 2H2 → CH4 + 3CO2
4HCOOH → CH4 + 3CO2 + 3H2O
4CH3OH → 3CH4 + 2H2O + CO2
CH3COOH → CH4 + H2O

II Kỹ thuật làm túi biogas
1 Mục đích
Dùng túi ủ ...
CÔNG NGHỆ KHÍ SINH HỌC
TÚI Ủ BIOGAS
Công nghệ khí sinh học Túi Biogas - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ khí sinh học Túi Biogas - Người đăng: 70211
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Công nghệ khí sinh học Túi Biogas 9 10 603