Ktl-icon-tai-lieu

đa dạng sinh học

Được đăng lên bởi tranthihachau2110
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ÑA DẠNG SINH HỌC
I. KHAÙI NIEÄM ÑA DAÏNG SINH HOÏC
II. VAI TROØ CUÛA ÑA DAÏNG SINH HOÏC
III. PHAÂN LOAÏI ÑA DAÏNG SINH
1.Ña Daïng Veà Loaøi
2.Ña Daïng Di Truyeàn
3. Ña Daïng Heä Sinh Thaùi
IV. TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG
V. NGUYEÂN NHAÂN LAØM GIAÕM ÑA DAÏNG SINH
HOÏC HIEÄN NAY
VI. HẬU QUẢ
VII. HÌNH THÖÙC BAÛO TOÀN ÑA DAÏNG SINH HOÏC

ÑA DẠNG SINH HỌC
I. KHAÙI NIEÄM ÑA DAÏNG SINH HOÏC

Theo coâng öôùc veà ña daïng sinh hoïc ñöôïc
ñöa ra vaøo naêm 1992 taïi hoäi nghò Lieân Hieäp
Quoác veà moâi tröôøng vaø söï phaùt trieån, ña
daïng sinh hoïc ñöôïc ñònh nghóa laø toaøn boä
söï phong phuù cuûa caùc cô theå soáng vaø caùc toå
hôïp sinh thaùi maø chuùng laø thaønh vieân, bao
goàm söï ña daïng beân trong giöõa caùc loaøi vaät
vaø söï ña daïng cuûa caùc heä sinh thaùi.

ÑA DẠNG SINH HỌC
II. VAI TROØ CUÛA ÑA DAÏNG SINH HOÏC

- Ña daïng sinh hoïc coù taàm quan troïng raát
to lôùn ñoái vôùi söï soáng treân traùi ñaát, khoâng coù gì
coù theå thay theá ñöôïc.
- Taøi nguyeân ña daïng sinh hoïc laø taøi
nguyeân chung cuûa nhaân loaïi, ñieàu ñoù coù vai troø
quyeát ñònh tôùi söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa moãi
quoác gia. Vì vaäy baûo veä ña daïng sinh hoïc laø
baûo veä an toaøn thöïc phaåm vaømoâi tröôøng soáng
trong laønh cuûa con ngöôøi.

ÑA DẠNG SINH HỌC
II. VAI TROØ CUÛA ÑA DAÏNG SINH HOÏC

Giöõ caân
baèng
sinh thaùi,
baûo veä
nguoàn
ñaát,
nöôùc.

Vai troø quan troïng cuûa san hoâ
ñoái vôùi ngaønh ngö nghieäp

OÅn ñònh bôø bieån vaø laøm baõi ñeû vaø sinh
soáng cho nhieàu loaøi caù

Vai troø ñoái vôùi du lòch
sinh thaùi

Vai troø cuûa
röøng trong vieäc
ñieàu chænh vaø
oån dònh ñaát
treân vuøng ñaát
doác cuûa caùc löu
vöïc soâng.

Vai troø trong lai gheùp ñeå taïo
ra gioáng môùi.

ÑA DẠNG SINH HỌC
II. VAI TROØ CUÛA ÑA DAÏNG SINH HOÏC

Ña daïng sinh hoïc ñöôïc söû duïng laøm löông
thöïc, vaät lieäu, laøm thöc aên cho gia suùc….

ÑA DẠNG SINH HỌC
III. PHAÂN LOAÏI ÑA DAÏNG SINH HOÏC


Ña daïng loaøi



Ña daïng di truyeàn



Ña daïng heä sinh thaùi

ÑA DẠNG SINH HỌC
III. PHAÂN LOAÏI ÑA DAÏNG SINH HOÏC
1.Ña daïng loaøi
Định nghĩa: Ña daïng loaøi laø soá löôïng vaø söï ña
daïng cuûa caùc loaøi ñöôïc tìm thaáy taïi moät khu
vöïc nhaát ñònh taïi moät vuøng naøo ñoù.

ÑA DẠNG SINH HỌC
III. PHAÂN LOAÏI ÑA DAÏNG SINH HOÏC
1.Ña daïng loaøi
Öôùc tính soá löôïng ña daïng loaøi toaøn caàu dao
ñoäng töø 2 trieäu ñeán 100 trieäu loaøi, con soá öôùc
tính chính xaùc nhaát khoaûng 10 trieäu.

ÑA DẠNG SINH HỌC
III. PHAÂN LOAÏI ÑA DAÏNG SINH HOÏC
1.Ña daïng loaøi
Ca...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đa dạng sinh học - Người đăng: tranthihachau2110
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
đa dạng sinh học 9 10 823