Ktl-icon-tai-lieu

Đa hình di truyền gen thyroglobulin (TG5) ở quần thể bò vàng Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐA HÌNH DI TRUYỀN GEN THYROGLOBULIN (TG5) Ở QUẦN THỂ
BÒ VÀNG VIỆT NAM
Phạm Doãn Lân, Nguyễn Trọng Bình, Lê Anh Quỳnh, Nguyễn Văn Ba,
Trần Thị Thu Thủy, Lê Quang Nam
Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Tế bào Động vật
Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tính đa hình di truyền gen thyroglobulin (TG5), một trong
những ứng cử gen liên quan đến tính trạng mỡ giắt, bằng kỹ thuật PCR-RFLP trên quần thể bò vàng Việt Nam.
Đoạn gen TG5 có kích thước 548 bp sau khi tiến hành nhân đặc hiệu bằng phản ứng PCR được phân tích đa hình
bằng enzyme giới hạn PstYI. Kết quả phân tích trên 462 mẫu bò vàng địa phương (bò vàng Lạng Sơn, bò vàng Hà
Giang, bò vàng Thanh Hóa, bò vàng Nghệ An, bò U Đầu Rìu, bò vàng Phú Yên, bò vàng Bà Rịa Vũng Tàu) và 66
mẫu từ giống bò ngoại Brahman) chỉ xác định được 2 kiểu gen CC và CT, không xác định được cá thể nào mang
kiểu gen TT. Tần số kiểu gen CC và CT ở quần thể bò vàng Việt Nam tương ứng là 98,9% và 1,1%. Qua đó cho
thấy, tần số alen T liên quan đến tính trạng mỡ giắt ở quần thể bò vàng Việt Nam là rất thấp. Ngoài ra, kết quả phân
tích thống kê cho thấy không có sự sai khác về tần số các kiểu gen CC, CT và TT giữa các nhóm bò vàng.

1. Mở đầu

Tính trạng mỡ giắt ở thịt bò là một yếu tố quan trọng nhất để xác định giá trị thịt sẻ của bò
thịt. Tuy nhiên các chương trình chọn lọc di truyền nhằm thay đổi tính trạng dắt mỡ vẫn còn bị
hạn chế do cần thời gian thực hiện lâu và chi phí cao. Ngày nay với sự phát triển mạnh của lĩnh
vực di truyền phân tử, việc kiểm tra ở mức độ phân tử ADN nhằm xác định phẩm chất tốt đối với
tính trạng mỡ giắt sẽ cung cấp một công cụ hữu hiệu để cải tiến di truyền tính trạng mỡ giắt một
cách thuận lợi hơn.
Một ứng cử gen được cho là ảnh hưởng đến tính trạng mỡ giắt có vai trò sản sinh ra
thyroglobulin, là tiền thân của hormone tuyến giáp bao gồm triodothyronine và thyroxin. Đây là
những tín hiệu đối với sự phát triển của các tế bào mỡ (Ailhaud và cộng sự 1992). Gen tổng
hợp Thyroglobulin (kí hiệu TG) nằm gần vùng tâm động nhiễm sắc thể số 14 của bò. Gen
Thyroglobulin ở bò dài hơn 200.000 bp với hơn 42 exon trong đó 34 exon đã được xác định
và được cho là gen lớn nhất trong hệ gen bò đã được nghiên cứu. Barendse và cộng sự (1997,
2001) đã xác định được thì sự đa hình tại vùng khởi động ở trình tự đầu 5’ của gen
Thyroglobulin và sự đa hình này có mối liên quan tới sự tích tụ các mô mỡ trong cơ ở những
con bò được vỗ béo. Cũng theo tác giả này, những cá thể mang alen đồng hợp TT hay dị hợp
CT có vân mỡ g...
ĐA HÌNH DI TRUYỀN GEN THYROGLOBULIN (TG5) QUẦN THỂ
VÀNG VIỆT NAM
Phạm Doãn Lân, Nguyễn Trọng Bình, Lê Anh Quỳnh, Nguyễn Văn Ba,
Trần Thị Thu Thủy, Lê Quang Nam
Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Tế bào Động vật
Tóm tt
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tính đa hình di truyền gen thyroglobulin (TG5), một trong
những ứng cử gen liên quan đến tính trạng mỡ giắt, bằng kỹ thuật PCR-RFLP trên quần thể bò vàng Việt Nam.
Đoạn gen TG5 có kích thước 548 bp sau khi tiến hành nhân đặc hiệu bằng phản ứng PCR được phân tích đa hình
bằng enzyme giới hạn PstYI. Kết quả phân tích trên 462 mẫu bò vàng địa phương (bò vàng Lạng Sơn, bò vàng Hà
Giang, bò vàng Thanh Hóa, bò vàng Nghệ An, bò U Đầu Rìu, bò vàng Phú Yên, bò vàng Bà Rịa Vũng Tàu) và 66
mẫu từ giống bò ngoại Brahman) chỉ xác định được 2 kiểu gen CC và CT, không xác định được cá thể nào mang
kiểu gen TT. Tần số kiểu gen CC và CT ở quần thể bò vàng Việt Nam tương ứng là 98,9% và 1,1%. Qua đó cho
thấy, tần số alen T liên quan đến tính trạng mỡ giắt ở quần thể bò vàng Việt Nam là rất thấp. Ngoài ra, kết quả phân
tích thống kê cho thấy không có sự sai khác về tần số các kiểu gen CC, CT và TT giữa các nhóm bò vàng.
1. M đầu
Tính trạng mỡ giắt ở thịt bò là một yếu tố quan trọng nhất để xác định giá trị thịt sẻ của bò
thịt. Tuy nhiên các chương trình chọn lọc di truyền nhằm thay đổi tính trạng dắt mỡ vẫn còn bị
hạn chế do cần thời gian thực hiện lâu và chi phí cao. Ngày nay với sự phát triển mạnh của lĩnh
vực di truyền phân tử, việc kiểm tra ở mức độ phân tử ADN nhằm xác định phẩm chất tốt đối với
tính trạng mỡ giắt sẽ cung cấp một công cụ hữu hiệu để cải tiến di truyền tính trạng mỡ giắt một
cách thuận lợi hơn.
Một ứng cử gen được cho là ảnh hưởng đến tính trạng mỡ giắt có vai trò sản sinh ra
thyroglobulin, là tiền thân của hormone tuyến giáp bao gồm triodothyronine và thyroxin. Đây là
những tín hiệu đối với sự phát triển của các tế bào mỡ (
Ailhaud và cộng sự 1992). Gen tổng
hợp Thyroglobulin (kí hiệu TG) nằm gần vùng tâm động nhiễm sắc thể số 14 của bò. Gen
Thyroglobulin ở bò dài hơn 200.000 bp với hơn 42 exon trong đó 34 exon đã được xác định
và được cho là gen lớn nhất trong hệ gen bò đã được nghiên cứu.
Barendse cộng sự (1997,
2001) đã xác định được thì s đa hình tại vùng khởi động ở trình tự đầu
5’
của gen
Thyroglobulin và sự đa hình này
có mối liên quan tới sự tích tụ các mô mỡ trong cơ ở những
con bò được vỗ béo.
ng theo tác giảy, những cá thể mang alen đồng hợp TT hay dị hợp
CT vân mỡ giắt cao hơn những cá thể mang alen đồng hợp CC (đột biến thay đổi T thành C
ở vùng khởi động gần exon 1 của gen). Nói cách khác, sự hiện diện của alen T làm tăng s
tăng trưởng tích tụn mỡ giắt trong cơ. Chính vì vậy, sự đa hình ở trình tự đầu 5’ của gen
Thyroglobulin đã được coi nmột chỉ thị phân t (ký hiệu TG5) trong chọn lọc bò thịt đối với
tính trạng mỡ giắt (Casas và cộng sự 2005; Rincker và cộng sự 2006; Van Eenennaam và cộng
sự 2007)
Đa hình di truyền gen thyroglobulin (TG5) ở quần thể bò vàng Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa hình di truyền gen thyroglobulin (TG5) ở quần thể bò vàng Việt Nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đa hình di truyền gen thyroglobulin (TG5) ở quần thể bò vàng Việt Nam 9 10 800