Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của con lại giữa vịt cỏ và vịt triết giang

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1852 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CON LAI GIỮA
VỊT CỎ VÀ VỊT TRIẾT GIANG
N u n Đ Tr n N u n V n Du
Đ n T ị Vu N u n T ị T u N

Ho n V n T u V n T ị n An
Đ n T ị Qu n 2Ho n V n Tr ờn

1

Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên; 1Viện Chăn Nuôi;
2
Trung tâm Nghiên cứu và PTCN miền Trung

Tóm tắt
Bốn công thức lai giữa vịt Cỏ màu cánh sẻ và vịt Triết Giang, công thức lai 1 giữa đực vịt Triết Giang x
mái vịt Cỏ cánh sẻ (TC), công thức lai 2 giữa đực vịt Cỏ màu cánh sẻ x mái vịt Triết Giang (CT), công thức lai 3
giữa đực vịt Triết Giang x mái vịt TC (TTC), công thức lai 4 giữa đực vịt Triết Giang x mái vịt CT (TCT).
Tuổi đẻ của vịt lai sớm hơn vịt của vịt Cỏ màu cánh sẻ, chỉ có 18 - 19 tuần tuổi, năng suất trứng của vịt lai
TTC đạt 282,68 quả/mái/52 tuần đẻ và vịt lai TC đạt 280,65 quả/mái/52 tuần đẻ, tiêu tốn thức ăn tương ứng là
2,101kg/10 quả trứng và 2,041kg/10 quả trứng. Khối lượng trứng của vịt lai đạt được 67,83 - 69,59g/quả lớn hơn
khối lượng trứng của vịt Triết Giang. Sử dụng công thức lai TTC và TC trong nuôi con lai sinh sản và thương phẩm
cho hiệu quả tốt nhất.

1. Đ t vấn đề

Giống vịt Triết Giang có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được nhập vào Việt Nam bằng con
đường tiểu ngạch và được phát triển qua hàng chục năm nay, nhưng được nhập chính thức vào
Việt nam năm 2005 thông qua Trung tâm chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Hải
Ninh, tỉnh Quảng Ninh, đây là giống vịt hướng trứng, vịt có lông màu cánh sẻ nhạt, một số ít có
màu trắng, có tuổi đẻ rất sớm 90 - 120 ngày, năng suất trứng khoảng 250 - 270 quả/mái/năm,
khối lượng trứng 55 - 65g.
Vịt Cỏ màu cánh sẻ là giống vịt nội của Việt Nam, đã được chọn lọc tại Trung tâm Nghiên
cứu Vịt Đại Xuyên qua nhiều thế hệ, vịt có tuổi đẻ là 137 - 145 ngày, năng suất trứng đạt 250 260 quả/mái/năm, trứng có khối lượng là 60 - 67g.
Để nâng cao năng suất trứng, rút ngắn tuổi đẻ của vịt Cỏ và nâng cao sức chống chịu bệnh,
nâng cao khối lượng trứng của vịt Triết Giang, con lai giữa vịt Cỏ và vịt Triết Giang được tạo ra
và việc xác định các chỉ tiêu năng suất của con lai là cần thiết với mục đích:
Tạo được vịt lai hướng trứng cho năng suất trứng cao, sức đề kháng tốt, tuổi đẻ sớm hơn
vịt Cỏ, khối lượng trứng lớn hơn trứng vịt Triết Giang.
Tạo được con giống vịt hướng trứng đáp ứng được thị hiếu của người chăn nuôi.
2. Vật li u và ph

ng pháp nghiên c u

2.1. Vật l u n

n

u

Giống vịt Triết Giang, vịt Cỏ màu cánh sẻ.
Con lai giữa vịt Cỏ và vịt Triết Giang.

Thời gian, địa điểm nghiên cứu
+ Thời gian nghiên c...
   HÌNH VÀ      CON LAI 
 C  GIANG

1


2

Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên;
1
Viện Chăn Nuôi;
2
Trung tâm Nghiên cứu và PTCN miền Trung
Tóm tt
Bốn công thức lai giữa vịt Cỏ màu cánh sẻ vịt Triết Giang, công thức lai 1 giữa đực vịt Triết Giang x
mái vịt Cỏ cánh sẻ (TC), công thức lai 2 giữa đực vịt Cỏ màu cánh sẻ x mái vịt Triết Giang (CT), công thức lai 3
giữa đực vịt Triết Giang x mái vịt TC (TTC), công thức lai 4 giữa đực vịt Triết Giang x mái vịt CT (TCT).
Tuổi đẻ của vịt lai sớm hơn vịt của vịt Cỏ màu cánh sẻ, chỉ 18 - 19 tuần tuổi, năng suất trứng của vịt lai
TTC đạt 282,68 quả/mái/52 tuần đẻ vịt lai TC đạt 280,65 quả/mái/52 tuần đẻ, tiêu tốn thức ăn tương ứng
2,101kg/10 quả trứng 2,041kg/10 quả trứng. Khối lượng trứng của vịt lai đạt được 67,83 - 69,59g/quả lớn n
khối lượng trứng của vịt Triết Giang. Sử dụng công thức lai TTC và TC trong nuôi con lai sinh sản và thương phẩm
cho hiệu quả tốt nhất.
1. t vn 
Giống vịt Triết Giang có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được nhập vào Việt Nam bằng con
đường tiểu ngạch được phát triển qua hàng chục năm nay, nhưng được nhập chính thức vào
Việt nam năm 2005 thông qua Trung tâm chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Hải
Ninh, tỉnh Quảng Ninh, đây giống vịt hướng trứng, vịt lông màu cánh sẻ nhạt, một số ít
màu trắng, tuổi đẻ rất sớm 90 - 120 ngày, năng suất trứng khoảng 250 - 270 quả/mái/năm,
khối lượng trứng 55 - 65g.
Vịt Cỏ màu cánh sẻ là giống vịt nội của Việt Nam, đã được chọn lọc tại Trung tâm Nghiên
cứu Vịt Đại Xuyên qua nhiều thế hệ, vịt tuổi đẻ 137 - 145 ngày, năng suất trứng đạt 250 -
260 quả/mái/năm, trứng có khối lượng là 60 - 67g.
Để nâng cao năng suất trứng, rút ngắn tuổi đẻ của vịt Cỏ và nâng cao sức chống chịu bệnh,
nâng cao khối lượng trứng của vịt Triết Giang, con lai giữa vịt Cỏ vịt Triết Giang được tạo ra
và việc xác định các chỉ tiêu năng suất của con lai là cần thiết với mục đích:
Tạo được vịt lai hướng trứng cho năng suất trứng cao, sức đề kháng tốt, tuổi đẻ sớm hơn
vịt Cỏ, khối lượng trứng lớn hơn trứng vịt Triết Giang.
Tạo được con giống vịt hướng trứng đáp ứng được thị hiếu của người chăn nuôi.
2. Vt liu và phng pháp nghiên cu

Giống vịt Triết Giang, vịt Cỏ màu cánh sẻ.
Con lai giữa vịt Cỏ và vịt Triết Giang.
Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của con lại giữa vịt cỏ và vịt triết giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của con lại giữa vịt cỏ và vịt triết giang - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của con lại giữa vịt cỏ và vịt triết giang 9 10 286