Ktl-icon-tai-lieu

Đặc trung của quần thể

Được đăng lên bởi nhp194
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 829 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấu trúc tuổi
Quần thể bao gồm nhiều cá thể do vậy gồm nhiều nhóm tuổi, chúng có quan hệ mật thiết
với nhau về mặt sinh học, tạo nên cấu trúc tuổi của quần thể. Tuổi là khái niệm để chỉ
thời gian sống và đã sống của cá thể, tuổi được tính theo các đơn vị thời gian khác nhau,
tuỳ thuộc vào đời sống cá thể dài hay ngắn (giờ, ngày, tuần, tháng năm hoặc số lần lột
xác). Tỷ lệ giữa các nhóm tuổi của từng thế hệ có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu
sinh thái học và trong thực tế sản xuất. Nếu xếp chồng số lượng các nhóm tuổi theo các
thế hệ từ non đến già ta có tháp tuổi.
Cấu trúc tuổi của các quần thể khác nhau của loài hay của các loài khác nhau có thể phức
tạp hay đơn giản, liên quan với tuổi thọ trung bình của quần thể hay của loài cao hay
thấp. Chẳng hạn cấu trúc tuổi của quần thể cá mòi cờ hoa (Clupanodon thrissa) ở vùng
cửa sông Hồng gồm 5 nhóm tuổi (Vũ Trung Tạng, 1971, 1997), đơn giản hơn so với cấu
trúc tuổi của cá trích (Clupea harengus) sống ở các vực nước ôn đới có tuổi dao động từ
10 - 25 tuổi (Nikolski, 1974). Ngay trong loài (Clupanodon thrissa), quần thể cá di cư vào
hạ lưu sông Hồng sinh sản cũng có cấu trúc tuổi đơn giản hơn so với quần thể cá sống ở
biển (Vũ Trung Tạng, 1997).
Sự sai khác về tỷ lệ các nhóm tuổi trong quần thể, theo Nikolski (1974) không phải là
hiện tượng ngẫu nhiên mà mang tính thích nghi rõ rệt.
Cấu trúc tuổi của quần thể thay đổi theo chu kỳ (chu kỳ ngày đêm, chu kỳ tuần trăng và
chu kỳ mùa...) liên quan với sự hình thành những thế hệ mới theo chu kỳ.
Trong điều kiện thuận lợi, cấu trúc tuổi thay đổi theo hướng nâng cao vai trò của nhóm
tuổi trẻ, còn trong điều kiện khó khăn thì sự thay đổi theo hướng ngược lại.
Trong điều kiện môi trường không ổn định, tỷ lệ các nhóm tuổi thường biến đổi khác
nhau do chúng phản ứng khác nhau với cùng cường độ tác động của các yếu tố môi
trường. Khi điều kiện môi trường ổn định, tỷ lệ của các nhóm tuổi của quần thể mới được
xác lập một cách ổn định vững chắc và mang đặc trưng của loài.
Trong nghiên cứu sinh thái học người ta chia đời sống của cá thể thành 3 giai đoạn tuổi:
+ giai đoạn tuổi I: trước sinh sản
+ giai đoạn tuổi II: đang sinh sản
+ giai đoạn tuổi III: sau sinh sản.
Do đó trong quần thể hình thành 3 nhóm tuổi tương ứng. Mỗi nhóm có ý nghĩa sinh thái
khác nhau, tham gia vào cơ chế điều chỉnh số lượng của quần thể.
- Nhóm trước sinh sản là những cá thể chưa có khả năng sinh sản.

Sự tăng trưởng của cá thể xảy ra chủ yếu là tăng kích thước và khối lượng. Cơ quan sinh
dục và sản ...
Cấu trúc tuổi
Quần thể bao gồm nhiềuthể do vậy gồm nhiều nhóm tuổi, chúng có quan hệ mật thiết
với nhau về mặt sinh học, tạo nên cấu trúc tuổi của quần thể. Tuổi khái niệm để ch
thời gian sống đã sống của thể, tuổi được tính theo các đơn vị thời gian khác nhau,
tuỳ thuộc o đời sống thể dài hay ngắn (giờ, ngày, tuần, tháng năm hoặc số lần lột
xác). Tỷ lệ giữa c nhóm tuổi của từng thế hệ ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu
sinh thái học trong thực tế sản xuất. Nếu xếp chồng số ợng các nhóm tuổi theo các
thế hệ từ non đến già ta có tháp tuổi.
Cấu trúc tuổi của các quần thể khác nhau của loài hay của các loài khác nhau có thể phức
tạp hay đơn giản, liên quan với tuổi thọ trung bình của quần thể hay của loài cao hay
thấp. Chẳng hạn cấu trúc tuổi của quần thể mòi cờ hoa (Clupanodon thrissa) vùng
cửa sông Hồng gồm 5 nhóm tuổi (Vũ Trung Tạng, 1971, 1997), đơn giản hơn so với cấu
trúc tuổi của trích (Clupea harengus) sống các vực nước ôn đới có tuổi dao động từ
10 - 25 tuổi (Nikolski, 1974). Ngay trong loài (Clupanodon thrissa), quần thể cá di cư vào
hạ lưu sông Hồng sinh sản cũng cấu trúc tuổi đơn giản hơn so với quần thể sống
biển (Vũ Trung Tạng, 1997).
Sự sai khác về tỷ l các nhóm tuổi trong quần thể, theo Nikolski (1974) không phải
hiện tượng ngẫu nhiên mà mang tính thích nghi rõ rệt.
Cấu trúc tuổi của quần thể thay đổi theo chu kỳ (chu kỳ ngày đêm, chu kỳ tuần trăng
chu kỳ mùa...) liên quan với sự hình thành những thế hệ mới theo chu kỳ.
Trong điều kiện thuận lợi, cấu trúc tuổi thay đổi theo hướng nâng cao vai trò của nhóm
tuổi trẻ, còn trong điều kiện khó khăn thì sự thay đổi theo hướng ngược lại.
Trong điều kiện môi trường không ổn định, tỷ lệ các nhóm tuổi thường biến đổi khác
nhau do chúng phản ứng khác nhau với cùng cường độ c động của c yếu tố môi
trường. Khi điều kiện môi trường ổn định, tỷ lệ của các nhóm tuổi của quần thể mới được
xác lập một cách ổn định vững chắc và mang đặc trưng của loài.
Trong nghiên cứu sinh thái học người ta chia đời sống của cá thể thành 3 giai đoạn tuổi:
+ giai đoạn tuổi I: trước sinh sản
+ giai đoạn tuổi II: đang sinh sản
+ giai đoạn tuổi III: sau sinh sản.
Do đó trong quần thể hình thành 3 nhóm tuổi tương ứng. Mỗi nhóm có ý nghĩa sinh thái
khác nhau, tham gia vào cơ chế điều chỉnh số lượng của quần thể.
- Nhóm trước sinh sản là những cá thể chưa có khả năng sinh sản.
Đặc trung của quần thể - Trang 2
Đặc trung của quần thể - Người đăng: nhp194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đặc trung của quần thể 9 10 359