Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LƢU XÁ TỚI HÀM LƢỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG NƢỚC VÀ TRẦM TÍCH SÔNG CẦU

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phạm Thị Nga

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC THẢI
KHU CÔNG NGHIỆP LƢU XÁ TỚI HÀM LƢỢNG KIM LOẠI NẶNG
TRONG NƢỚC VÀ TRẦM TÍCH SÔNG CẦU

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

Hà Nội - 2012

1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phạm Thị Nga

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC THẢI
KHU CÔNG NGHIỆP LƢU XÁ TỚI HÀM LƢỢNG KIM LOẠI NẶNG
TRONG NƢỚC VÀ TRẦM TÍCH SÔNG CẦU

Chuyên ngành: Khoa học môi trường
Mã số: 60 85 02

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS.TS. Lê Đức

Hà Nội - 2012

2

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... 1
MỤC LỤC ................................................................................................................. 3
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................... 5
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................. 6
DANH MỤC HÌNH .................................................................................................. 8
ĐẶT VẤN ĐỀ ........................................................................................................... 9
Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................................... 11
1.1. Đại cương về các kim loại nặng ................................................................... 11
1.1.1. Chì và hậu quả của ô nhiễm của chì ................................................... 12
1.1.2. Cadimi và hậu quả của ô nhiễm của cadimi....................................... 13
1.1.3. Kẽm và hậu quả của ô nhiễm của kẽm............................................... 14
1.2. Tổng quan về ngành luyện thép Việt Nam ................................................... 15
1.2.1. Quá trình hình thành........................................................................... 15
1.2.2. Quá trình phát triển ............................................................................ 15
1.3. Điều kiện tự nhiên ........................................................................................ 17
1.3.1. Vị trí địa lý ......................................................................................... 17
1.3.2. Khí tượng thủy văn............................................................................. 18
1.3.3. Tình hình mưa lũ ........................................................................
1
ĐẠI HC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
Phm Th Nga
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC THI
KHU CÔNG NGHIỆP LƢU XÁ TỚI HÀM LƢỢNG KIM LOI NNG
TRONG NƢỚC VÀ TRẦM TÍCH SÔNG CẦU
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
Hà Nội - 2012
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LƢU XÁ TỚI HÀM LƢỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG NƢỚC VÀ TRẦM TÍCH SÔNG CẦU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LƢU XÁ TỚI HÀM LƢỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG NƢỚC VÀ TRẦM TÍCH SÔNG CẦU - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LƢU XÁ TỚI HÀM LƢỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG NƢỚC VÀ TRẦM TÍCH SÔNG CẦU 9 10 634