Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá bò đực giống Holstein Friesian nuôi tại Moncada thông qua số, chất lượng tinh dịch và khả năng sản xuất sữa của con cái.pdf

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 3265 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT

VIỆN CHĂN NUÔI
---------

---------

LÊ BÁ QUẾ

ĐÁNH GIÁ BÒ ĐỰC GIỐNG HOLSTEIN FRIESIAN
NUÔI TẠI MONCADA THÔNG QUA SỐ, CHẤT
LƯỢNG TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT
SỮA CỦA CON GÁI

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP

HÀ NỘI - 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT

VIỆN CHĂN NUÔI
---------

---------

LÊ BÁ QUẾ

ĐÁNH GIÁ BÒ ĐỰC GIỐNG HOLSTEIN FRIESIAN
NUÔI TẠI MONCADA THÔNG QUA SỐ, CHẤT LƯỢNG
TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT SỮA CỦA CON GÁI

Chuyên ngành: Chăn Nuôi
Mã số: 62 62 01 05

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

1. PGS.TS. Nguyễn Văn Đức
2. TS. Lê Văn Thông

HÀ NỘI - 2013

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng
tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án này là trung thực, chính xác và
chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Mọi sự giúp đỡ trong quá trình thực hiện luận án này đã được cảm
ơn và các thông tin trích dẫn trong luận án này đã được chỉ rõ nguồn gốc.

Hà Nội, năm 2013
Nghiên cứu sinh

Lê Bá Quế

i

LỜI CẢM ƠN
Hoàn thành luận án này ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi luôn nhận
được sự giúp đỡ quý báu, chỉ bảo tận tình của hai Thầy hướng dẫn khoa
học: PGS.TS. Nguyễn Văn Đức, TS. Lê Văn Thông và các thầy, cô đã
giành nhiều công sức, thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá
trình thực hiện đề tài. Nhân dịp hoàn thành luận án này, tôi xin được bày
tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy hướng dẫn.
Tôi xin bảy tỏ lòng biết ơn chân thành tới tập thể: Ban lãnh đạo
Viện Chăn Nuôi, Phòng Đào tạo và Thông tin, các thầy giáo, cô giáo, các
phòng ban, bộ môn Viện Chăn nuôi đã giúp đỡ về mọi mặt, tạo mọi điều
kiện thuận lợi nhất cho tôi hoàn thành luận án.
Tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân
viên Trung tâm giống gia súc lớn Trung ương, Trạm nghiên cứu và sản
xuất tinh đông lạnh Moncada, Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu,
Công ty cổ phần sữa Đà lạt đã ủng hộ và tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi
mặt trong quá trình hoàn thành luận án.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể bạn bè, anh em, đồng
nghiệp và gia đình tôi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và giúp đỡ về mọi
mặt, động viện khuyến khích tôi hoàn thành luận án này.
Hà Nội, năm 2013
Nghiên cứu sinh

Lê Bá Quế

ii

MỤC LỤC
Lời cam đoan………………………………………………………………i
Lời cảm ơn………………………………………………………………..ii
Mục lục…………………………………………………………………..iii
Danh mục viết tắt………………………………………………………..vii
Danh mục bảng…………………………………………………………viii
CHƯƠNG I MỞ ĐẦU............
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT
VIỆN CHĂN NUÔI
---------
---------
LÊ BÁ QU
ĐÁNH GIÁ BÒ ĐỰC GIỐNG HOLSTEIN FRIESIAN
NUÔI TẠI MONCADA THÔNG QUA SỐ, CHẤT
LƯỢNG TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT
SỮA CỦA CON GÁI
LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2013
Đánh giá bò đực giống Holstein Friesian nuôi tại Moncada thông qua số, chất lượng tinh dịch và khả năng sản xuất sữa của con cái.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá bò đực giống Holstein Friesian nuôi tại Moncada thông qua số, chất lượng tinh dịch và khả năng sản xuất sữa của con cái.pdf - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Đánh giá bò đực giống Holstein Friesian nuôi tại Moncada thông qua số, chất lượng tinh dịch và khả năng sản xuất sữa của con cái.pdf 9 10 710