Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TẠI ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẮC KẠN

Được đăng lên bởi ahuan-k43
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1723 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§¹I häc Th¸i Nguyªn
Trêng §¹i häc N«ng L©m
--------------

ĐỒNG THỊ THU TRANG
Tên đề tài:

"NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC KHAI THÁC THAN
TẠI MỎ THAN KHÁNH HÒA ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC
XÃ PHÚC HÀ TP.THÁI NGUYÊN"

Khãa luËn tèt nghiÖp ®¹i häc

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

:
:
:
:

Chính quy
Khoa học môi trường
Tài nguyên môi trường
2008 - 2012

THÁI NGUYÊN - 2012

§¹I häc Th¸i Nguyªn
Trêng §¹i häc N«ng L©m
--------------

ĐỒNG THỊ THU TRANG
Tên đề tài:

"NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC KHAI THÁC THAN
TẠI MỎ THAN KHÁNH HÒA ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC
XÃ PHÚC HÀ TP.THÁI NGUYÊN"

Khãa luËn tèt nghiÖp ®¹i häc

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Lớp
Khóa học
Giảng viên hướng dẫn

:
:
:
:
:
:

Chính quy
Khoa học môi trường
Tài nguyên môi trường
40 - Môi trường
2008 - 2012
PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông

THÁI NGUYÊN - 2012

Lời cảm ơn
Được sự đồng ý của Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực tập tại UBND xã Phúc Hà –
TP.Thái Nguyên.
Trong triển khai làm đề tài đề tài, em đã nhận được sự quan tâm và
giúp đỡ của các thầy, cô giáo. Đặc biệt, em xin được bày tỏ lòng biết ơn tới
thầy giáo PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông, người đã trực tiếp, tận tình hướng dẫn
em trong suốt quá trình làm khóa luận tốt nghiệp. Em cũng chân thành cảm
ơn cán bộ UBND xã Phúc Hà đã tạo mọi điều kiện và nhiệt tình giúp đỡ em
trong quá trình thực tập tại địa phương.
Do điều khiện và thời gian có hạn cho nên đề tài còn nhiều thiếu xót,
kính mong thầy, cô giáo và các bạn đóng góp ý kiến để khóa luận của em
hoàn thiện tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 24 tháng 5 năm 2012
Sinh viên

Đồng Thị Thu Trang

MỤC LỤC
Phần 1...............................................................................................................1
MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề.................................................................................................1
1.2. Mục đích, yêu cầu.....................................................................................2
1.3. Ý nghĩa của đề tài.....................................................................................2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU.................................................................3
2.1. Cơ sở khoa học của để tài........................................................................3
2.1.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu..........................................................
§¹I häc Th¸i Nguyªn
Trêng §¹i häc N«ng L©m
--------------
ĐỒNG THỊ THU TRANG
Tên đề tài:
"NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC KHAI THÁC THAN
TẠI MỎ THAN KHÁNH HÒA ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC
XÃ PHÚC HÀ TP.THÁI NGUYÊN"
Khãa luËn tèt nghiÖp ®¹i häc
Hệ đào tạo : Chính quy
Chuyên ngành : Khoa học môi trường
Khoa : Tài nguyên môi trường
Khóa học : 2008 - 2012
THÁI NGUYÊN - 2012
ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TẠI ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẮC KẠN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TẠI ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẮC KẠN - Người đăng: ahuan-k43
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TẠI ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẮC KẠN 9 10 252