Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ DÒNG NGÔ TỰ PHỐI CÓ NGUỒN GỐC TỪ VIỆT NAM VÀ THÁI LAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI ðỈNH

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
----------

----------

HOÀNG THỊ THANH HOA

ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ
DÒNG NGÔ TỰ PHỐI CÓ NGUỒN GỐC TỪ VIỆT NAM
VÀ THÁI LAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI ðỈNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT
Mã số: 60.62.01
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN THẾ HÙNG

HÀ NỘI – 2009

LỜI CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của tôi.
Các số liệu, kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược
công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Học viên

Hoàng Thị Thanh Hoa

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… i

LỜI CẢM ƠN

ðể hoàn thành luận văn này tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới:
1. PGS.TS Nguyễn Thế Hùng - người ñã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo
tôi trong suốt quá trình thực hiện ñề tài.
2. TS. Mai Xuân Triệu (Viện Nghiên cứu Ngô) ñã tạo ñiều kiện và
ñóng góp những ý kiến quí báu trong quá trình nghiên cứu.
3. Tập thể cán bộ, nhân viên phòng Tạo giống 2, Viện nghiên cứu Ngô,
ñã tận tình giúp ñỡ trong quá trình thực hiện ñề tài
4. Gia ñình và bạn bè ñã ñộng viên, giúp ñỡ rất nhiều trong quá trình
học tập và nghiên cứu của tôi.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, Ngày

tháng

năm 2009

Học viên

Hoàng Thị Thanh Hoa

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… ii

MỤC LỤC
Lời cam ñoan

i

Lời cảm ơn

ii

Mục lục

iii

Danh mục các chữ viết tắt

v

Danh mục bảng

vi

Danh mục hình

viii

1.

MỞ ðẦU

1

1.1

Tính cấp thiết của ñề tài

9

1.2

Mục tiêu của ñề tài

10

2.

TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC

11

2.1

Tình hình sản xuất và nghiên cứu ngô trên thế giới

11

2.2

Tình hình nghiên cứu và sản xuất ngô ở Việt Nam

15

2.3

Cơ sở khoa học của ñề tài

19

3.

VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU

34

3.1

Nội dung nghiên cứu

34

3.2

Vật liệu và trình tự nghiên cứu

34

3.3

Phương pháp nghiên cứu

36

3.4

Phương pháp xử lý số liệu

42

4.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

43

4.1

Thí nghiệm 1: Khảo sát các dòng ngô thí nghiệm (vụ Xuân 2009)

43

4.1.1

ðặc ñiểm thời gian sinh trưởng và hình thái cây các dòng ngô thí
nghiệm

4.1.2. ðặc ñiểm hình thái bắp
4.1.3

43
44

Diện tích lá và chỉ số diện tích lá (LAI) của các dòng qua các
thời kỳ sinh trưởng

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… iii

46

4.1.4

Khả năng chống chịu của các dòng ngô thí nghiệm

4.1.5

Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các dòng ngô thí
51

nghiệm
4.2

5...
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
----------

----------
HOÀNG TH THANH HOA
ðÁNH GIÁ KH NĂNG KT HP CA MT S
DÒNG NGÔ T PHI CÓ NGUN GC T VIT NAM
VÀ THÁI LAN BNG PHƯƠNG PHÁP LAI ðỈNH
LUN VĂN THC SĨ NÔNG NGHIP
Chuyên ngành: TRNG TRT
Mã s: 60.62.01
Người hướng dn khoa hc: PGS.TS. NGUYN THNG
HÀ NI – 2009
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ DÒNG NGÔ TỰ PHỐI CÓ NGUỒN GỐC TỪ VIỆT NAM VÀ THÁI LAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI ðỈNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ DÒNG NGÔ TỰ PHỐI CÓ NGUỒN GỐC TỪ VIỆT NAM VÀ THÁI LAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI ðỈNH - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ DÒNG NGÔ TỰ PHỐI CÓ NGUỒN GỐC TỪ VIỆT NAM VÀ THÁI LAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI ðỈNH 9 10 784