Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá khả năng phối hợp của một số dòng ngô địa phương

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp i
---------------------------

l−u b¸ hïng

§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng phèi hîp
cña mét sè dßng ng« ®Þa ph−¬ng

LuËn v¨n th¹c sÜ n«ng nghiÖp

Chuyªn ngµnh : trång trät
M· sè : 60.62.01

Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: TS. vò v¨n liÕt

Hµ néi - 2005

Lêi cam ®oan

- T«i xin cam ®oan r»ng, sè liÖu vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu trong luËn v¨n lµ
trung thùc vµ ch−a tõng ®−îc sö dông ®Ó b¶o vÖ mét häc vÞ nµo.
- T«i xin cam ®oan r»ng, mäi sù gióp ®ì cho viÖc thùc hiÖn luËn v¨n
nµy ®· ®−îc c¸m ¬n vµ c¸c th«ng tin trÝch dÉn trong luËn v¨n nµy ®· ®−îc chØ
râ nguån gèc
T¸c gi¶ luËn v¨n

L−u B¸ Hïng

i

Lêi c¶m ¬n
T¸c gi¶ luËn v¨n xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi:
- TS. Vò V¨n LiÕt, ng−êi h−íng dÉn khoa häc trùc tiÕp ®· ®ãng gãp
nhiÒu ý kiÕn quan träng tõ nh÷ng b−íc nghiªn cøu ban ®Çu vµ c¶ trong qu¸
tr×nh thùc hiÖn viÕt luËn v¨n.
- TËp thÓ c¸c thÇy c« gi¸o Khoa N«ng häc, ®Æc biÖt c¸c thÇy c« trong
bé m«n Di truyÒn - Gièng – Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I – Hµ Néi ®· trùc
tiÕp ®ãng gãp nhiÒu ý kiÕn quý b¸u cho t¸c gi¶ hoµn thµnh luËn v¨n nµy.
- C¶m ¬n c¸c nhµ Khoa häc trong ngµnh, c¸c ®ång nghiÖp, b¹n bÌ vµ
ng−êi th©n ®· ®éng viªn gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ häc tËp.

T¸c gi¶ luËn v¨n

L−u B¸ Hïng

ii

Môc lôc
Lêi cam ®oan

i

Lêi c¶m ¬n

ii

Môc lôc

iii

Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t

v

Danh môc c¸c b¶ng

vi

1. Më ®Çu

1

1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi

1

1.2. Môc ®Ých, yªu cÇu, ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn

3

2. Tæng quan tµi liÖu

5

2.1. C¬ së khoa häc cña ®Ò tµi

5

2.2. Yªu cÇu ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh cña c©y ng«

7

2.3. Kh¶ n¨ng chèng chÞu ®iÒu kiÖn bÊt thuËn cña c©y ng«

8

2.4. Chän t¹o gièng ng«

8

2.5. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ sö dông ng« trªn thÕ giíi vµ trong n−íc

29

3. Néi dung vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu

39

3.1. Néi dung nghiªn cøu

39

3.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu

39

3.3. Ph−¬ng ph¸p thu thËp vµ xö lý sè liÖu

46

4. KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ th¶o luËn

47

A.ThÝ nghiÖm 1

47

4.1. §Æc ®iÓm sinh tr−ëng cña c¸c THL

47

4.1.1. C¸c giai ®o¹n sinh tr−ëng cña c¸c THL

47

4.1.2. Tèc ®é t¨ng tr−ëng chiÒu cao c©y

52

4.1.3. Tèc ®é t¨ng tr−ëng sè l¸

55

4.1.4. ChiÒu cao cuèi cïng vµ chiÒu cao ®ãng b¾p

57

4.2. C¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt vµ n¨ng suÊt

60

4.2.1. C¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt

60

4.2.2. N¨ng suÊt cña c¸c THL

63

iii

4.3. H×nh th¸i b¾p

66

4.3.1. ChiÒu dµi b¾p

66

4.3.2. ChiÒu dµi ®u«i chuét.

66

4.3.3. §−êng kÝnh b¾p

69

4.3.4. §−êng kÝnh lâi vµ ®é s©u c©y.

69

4.4. Mét sè ®Æc tÝnh chèn...
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
trêng ®¹i häc n«ng nghiÖp i
---------------------------
lu b¸ hïng
§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng phèi hîp
cña mét sè dßng ng« ®Þa ph¬ng
LuËn v¨n th¹c sÜ n«ng nghiÖp
Chuyªn ngµnh : trång trät
M· sè : 60.62.01
Ngêi híng dÉn khoa häc: TS. vò v¨n liÕt
Hµ néi - 2005
Đánh giá khả năng phối hợp của một số dòng ngô địa phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá khả năng phối hợp của một số dòng ngô địa phương - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Đánh giá khả năng phối hợp của một số dòng ngô địa phương 9 10 24