Ktl-icon-tai-lieu

Đánh Giá Rủi Ro Về Thực Tiễn Xã Hội Bởi GLOBALG.A.P (GRASP)

Được đăng lên bởi tien-kieu
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh Giá Rủi Ro Về Thực Tiễn Xã Hội Bởi
GLOBALG.A.P (GRASP)

Các quy định chung của GRASP

V 1.0 Tháng Sáu 2010
Phiên bản Tiếng Việt

-

Các Quy Định Chung Của GRASP
1. MÔ ĐUN GRASP TRONG KHUÔN KHỔ HỆ THỐNG GLOBALG.A.P

3

2. BỘ TÀI LIỆU/CÔNG CỤ GRASP

4

2.1 Các Quy Định Chung Của GRASP

5

2.2 Các Điểm Kiểm Soát Và Chuẩn Mực Tuân Thủ GRASP

5

2.3 Danh Sách Các Điểm Kiểm Tra Đánh Giá GRASP

5

2.4 Hướng Dẫn Thực Hiện GRASP

6

2.5 Hướng Dẫn Diễn Giải Quốc Gia GRASP

6

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

6

4. TIÊU CHUẨN CỦA ĐÁNH GIÁ VIÊN GRASP

7

5. ĐÁNH GIÁ GRASP CHO TỔ HỢP SẢN XUẤT (LỰA CHỌN 2)

8

6. XỬ LÝ SẢN PHẨM

9

7. CHƯƠNG TRÌNH MINH BẠCH

9

8. QUYỀN QUYẾT ĐỊNH/ LÃNH ĐẠO

10

PHỤ LỤC I: QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT HƯỚNG DẪN DIỄN GIẢI QUỐC GIA

11

PHỤ LỤC II: SỬ DỤNG DỮ LIỆU

13

PHỤ LỤC III:ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHO QUYỀN TRUY CẬP KẾT QUẢ GRASP 14
PHỤ LỤC IV: ĐÁNH GIÁ RỦI RO THỰC TIỄN XÃ HỘI BỞI GLOBALG.A.P – BẰNG
CHỨNG NHẬN ĐÁNH GIÁ

––––– Quy định chung của GRASP | 2

––––

15

-

1. Mô đun GRASP trong khuôn khổ hệ thống GLOBALG.A.P

GRASP là chữ viết tắt của cụm từ GLOBALG.A.P Risk Assessment on Social Practices
(Đánh Giá Rủi Ro Thực Tiễn Xã Hội Bởi GLOBALG.A.P). Mô đun này được thực hiện
trên cơ sở tự nguyện, trong đó bao gồm 12 điểm kiểm soát và chuẩn mực tuân thủ
dành cho nhà sản xuất cá nhân và một điểm kiểm soát bổ sung dành riêng cho tổ hợp
nhà sản xuất. Mô đun GRASP tập trung vào các chỉ số cơ bản về rủi ro xã hội tại trang
trại và được dùng để đánh giá mối nguy của các thực hành xã hội tiêu cực trong sản
xuất chủ yếu. Mô đun này chỉ được thực hiện tại các quốc gia mà bản Hướng Dẫn Diễn
Giải Quốc Gia bằng ngôn ngữ tương ứng đã được xây dựng. GRASP trợ giúp nhà
nông trong việc giải quyết các vấn đề xã hội trọng yếu và giúp nâng cao nhận thức từ
cấp cơ sở (trang trại). Bộ tài liệu GRASP là thành quả của một dự án hợp tác công tư
tiến hành từ năm 2005 đến 2010 với sự thử nghiệm thực tế rộng rãi và sự tham vấn
các bên liên quan trên toàn thế giới.

PROPAGATION MATERIAL
ALL FARMS BASE
CROPS BASE
LIVESTOCK BASE
AQUACULTURE BASE
FRUIT AND VEGETABLES
COMBINABLE CROPS
COFFEE (GREEN)
TEA
FLOWERS AND ORNAMENTALS

VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG
TẤT CẢ NÔNG TRẠI
CÂY TRỒNG
VẬT NUÔI
THỦY SẢN
RAU QUẢ
CÂY TRỒNG KẾT HỢP
CÀ PHÊ (XANH)
CHÈ
HOA & CÂY CẢNH

––––– Quy định chung của GRASP | 3

––––

-

CATTLE & SHEEP
DAIRY
CALF/ YOUNG BEEF
PIGS
POULTRY
TURKEY
SALMONIDS
SHRIMP
PANGASIUS
TILAPIA
COMPOUND FEED MANUFACTURING
GLOBALG.A.P Risk Assessment on Social
Practices (GRASP)
Audi...
Đánh Giá Ri Ro V Thc Tin Xã Hi Bi
GLOBALG.A.P (GRASP)
Các quy định chung ca GRASP
V 1.0 Tháng Sáu 2010
Phiên bn Tiếng Vit
Đánh Giá Rủi Ro Về Thực Tiễn Xã Hội Bởi GLOBALG.A.P (GRASP) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh Giá Rủi Ro Về Thực Tiễn Xã Hội Bởi GLOBALG.A.P (GRASP) - Người đăng: tien-kieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đánh Giá Rủi Ro Về Thực Tiễn Xã Hội Bởi GLOBALG.A.P (GRASP) 9 10 890