Ktl-icon-tai-lieu

Danh lục thực vật miền Trung Việt Nam

Được đăng lên bởi tolang93
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 2679 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Danh lôc thùc vËt Trung Bé ViÖt Nam
(Thùc vËt c¸c vïng Pï M¸t – Vò Quang – Phong Nha KÎ Bµng – B¹ch M·)
STT Tªn khoa häc Tªn phæ th«ng
M¸t
Quang
B¹ch
P.Nha -
K.Bµng
S§VN
(1996)
Ghi chó
A
Psilotophyta
Ngµnh quyÕt l¸ th«ng
-1
Psilotaceae Hä vi va soi
1 Psilotum nudum (L). Beauv. Cá l¸ th«ng
x x
B
Lycopodophyta
Ngµnh th«ng ®Êt
-2
LYCOPODIACEAE hä th«ng ®Êt
2 Huperzia subdistica Mak. Th¹ch tïng song dÝnh
x
3 Lycopodium carinatum Desv.
x
4 Lycopodium casuarioides Spring
x
5 Lycopodium cernuum L. Th«ng ®Êt
x x x x
6 Lycopodium clavatum L. Th¹ch tïng
x x
7 Lycopodium phlegmatria (L.) Roth
x
8 Lycopodium serratum Thumb. Th«ng ®Êt
x
9 Lycopodium squarrosum
x
-3
SELAGINELLACEAE hä quyÓn b¸
10 Selaginella boninensis Bak. QuyÓn b¸ Bonni
x
11 Selaginella delicatula (Desv.) Alston. QuyÓn b¸
x x
12 Selaginella doederleinii Hieron. QuyÓn b¸ xanh
x
13 Selaginella dolichoclada (Besv.)Baker QuyÓn b¸ nh¸nh dµi
x
14 Selaginella flabellata
x
15 Selaginella frondosa
x
16 Selaginella intermedia (Blume) Spring
x
17 Selaginella japonica
x
18 Selaginella petelotii Alston. QuyÓn b¸ Pª tª l«
x
19 Selaginella pseudopaleifera Hand. Mazz
x
20 Selaginella rolandi-principis Alston. Cá hoa ®¸
x
21 Selaginella trachyphylla
x
22 Selaginella wallichii
x
23 Selaginella willdenowii
x
C
Equisetophyta
Ngµnh Cá th¸p bót
-4
Equisetaceae Hä cá Th¸p bót
24 Equisetum diffusum D. Don
x
D
Polypodiophyta
Ngµnh D¬ng xØ
-5
ADIANTACEAE Hä R¸ng vÖ n÷
25 Adiantum caudatum L. Tãc thÇn vÖ n÷
x x x
26 Adiantum flabellulatum L. Rín ®en
x x
27 Adiantum induratum
x x
1
Danh lục thực vật miền Trung Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh lục thực vật miền Trung Việt Nam - Người đăng: tolang93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Danh lục thực vật miền Trung Việt Nam 9 10 895