Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH NHÓM ĐIỀU TRA

Được đăng lên bởi builuyen30
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỄN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA NÔNG HỌC

DANH SÁCH NHÓM ĐIỀU TRA T

Giáo viên hướng dẫn: TS.Trần Thị Minh Hằng
Lớp: K57KHCTA
Nhóm: 01
STT

Họ đệm

Tên

Mã sinh viên

Lớp

1

Nguyễn Thị
Vũ Thị Thùy
Hà Thế
Võ Thị Thúy
Vũ Thị
Nguyễn Thị

Lanh
Linh
Long (Nt)
Quỳnh
Tâm (Tk)
Uyên

572177
572179
572180
575823
572200
572222

K57-KHCTA
K57-KHCTA
K57-KHCTA
K57-KHCTA
K57-KHCTA
K57-KHCTA

2

Nguyễn Duy
Nguyễn Thị
Đỗ Thị
Lê Thị Thu
Nguyễn Thị Quỳnh
Trần Thị Thảo

Hào
Nga
Tâm
Trà (Nt)
Trang
Trinh

572509
572643
572654
572659
572398
572661

K57-KHCTB
K57-CGCTB
K57-CGCTB
K57-CGCTB
K57-CGCTB
K57-KHCTA

3

Vũ Thị
Hoàng Thị Anh
Hoàng Thị
Nguyễn Thị
Đoàn Thị
Ninh Thị Thu
Hoàng Thị

Dung
Đào
Hoa
Khuyên
Ngân
Thảo (Nt)
Thùy

562133
562248
562266
562405
562434
562462
562099

K56-KHCTB
K56-CGCTA
K56-CGCTA
K56-CGCTA
K56-CGCTA
K56-CGCTA
K56-KHCTA

4

Lê Trung
Nguyễn Thị
Bùi Thị
Lưu Quang
Vũ Công
Hán Văn

Hiếu
Quỳnh
Trang (Nt)
Trọng
Trung
Trường

572159
572199
572213
572217
572218
572219

K57-CGCTA
K57-KHCTA
K57-KHCTA
K57-CGCTA
K57-CGCTA
K57-KHCTA

Quách Thị

Vân (Tk)

572224

K57-KHCTA

5

Nguyễn Thị
Phạm Hồng
Trương Thị
Lê Thị Thu
Trần
Trương Thị
Hoàng Thị Trà

Duyên
Đức (Nt)
Huệ
Hương
Lực
Mai
My

572596
572601
572166
572171
572183
572186
572189

K57- KHCTA
K57- KHCTA
K57- CGCTA
K57- KHCTA
K57- KHCTA
K57- KHCTA
K57- KHCTA

6

Nguyễn Thị
Phạm Thị
Vũ Minh
Trần Thị
Lộc Mỹ
Nguyễn Văn
Lê Thị

Ánh
Giang
Hà
Hằng (Nt)
Hoa
Khánh
Yến

572415
572431
562145
572433
562032
562169
572497

K57-CGCTB
K57-KHCTD
K56-KHCTB
K57-KHCTD
K56-KHCTA
K56-KHCTB
K57-KHCTD

7

Nguyễn Đình
Lê Thị
Đào Thị
Nguyễn Trọng
Lê Anh
Nguyễn Thị
Lê Thị

Chuẩn
Huyền
Lan
Tú (Nt)
Tuấn
Thanh
Thanh

562569
562508
572360
562627
562561
562601
572386

K56-KHCTE
K56-KHCTE
K57-KHCTC
K56-KHCTE
K56-CGCTB
K56-CGCTB
K57-KHCTC

8

Ninh Công
Ngô Thị Hoàng
Nguyễn Thị
Trịnh Thị
Đào Thị
Nguyễn Như
Mai Văn

Đoàn
Hoa (Nt)
Huyền
Liên
Mơ
Quỳnh (Tk)
Tài

572243
572616
562400
572272
572277
572290
572293

K57-KHCTB
K57-KHCTB
K56-CGCTA
K57-KHCTB
K57-KHCTB
K57-KHCTB
K57-KHCTB

9

Nguyễn Đức
Đỗ Thị Ánh
Bùi Thị
Đoàn Thị
Nguyễn Thái

Huynh
Ngọc
Ngọc
Quyên
Sơn (Nt)

562584
572647
572537
572553
572556

K56-CGCTB
K57-KHCTD
K57-KHCTB
K57-KHCTD
K57-KHCTA

10

Cao Thị
Nguyễn Thị
Mai Thị
Bùi Thị Minh
Mai Thị

Ánh
Hương
Lan
Phú
Trang

572144
572520
572524
572195
572214

K57-KHCTA
K57-KHCTD
K57-KHCTD
K57-KHCTA
K57-KHCTA

Nguyễn Thị

Yến

572227

K57-KHCTA

11

Phạm Minh
Lê Thị
Hoàng Bảo
Hoàng Thị Minh

Đức
Hằng (Nt)
Ngọc
Tâm (Tk)

562256
572154
562299
56231...
HỌC VIỄN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA NÔNG HỌC
Giáo viên hướng dẫn: TS.Trần Thị Minh Hằng
Lớp: K57KHCTA
Nhóm: 01
STT
Họ đệm Tên
Mã sinh viên Lớp
1
Nguyễn Thị Lanh 572177 K57-KHCTA
Vũ Thị Thùy Linh 572179 K57-KHCTA
Hà Thế Long (Nt) 572180 K57-KHCTA
Võ Thị Thúy Quỳnh 575823 K57-KHCTA
Vũ Thị Tâm (Tk) 572200 K57-KHCTA
Nguyễn Thị Uyên 572222 K57-KHCTA
2
Nguyễn Duy Hào 572509 K57-KHCTB
Nguyễn Thị Nga 572643 K57-CGCTB
Đỗ Thị Tâm 572654 K57-CGCTB
Lê Thị Thu Trà (Nt) 572659 K57-CGCTB
Nguyễn Thị Quỳnh Trang 572398 K57-CGCTB
Trần Thị Thảo Trinh 572661 K57-KHCTA
3
Vũ Thị Dung 562133 K56-KHCTB
Hoàng Thị Anh Đào 562248 K56-CGCTA
Hoàng Thị Hoa 562266 K56-CGCTA
Nguyễn Thị Khuyên 562405 K56-CGCTA
Đoàn Thị Ngân 562434 K56-CGCTA
Ninh Thị Thu Thảo (Nt) 562462 K56-CGCTA
Hoàng Thị Thùy 562099 K56-KHCTA
4
Lê Trung Hiếu 572159 K57-CGCTA
Nguyễn Thị Quỳnh 572199 K57-KHCTA
Bùi Thị Trang (Nt) 572213 K57-KHCTA
Lưu Quang Trọng 572217 K57-CGCTA
Vũ Công Trung 572218 K57-CGCTA
Hán Văn Trường 572219 K57-KHCTA
DANH SÁCH NHÓM ĐIỀU TRA THỰC ĐỊA HỌC PHẦN CÂY RAU
DANH SÁCH NHÓM ĐIỀU TRA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DANH SÁCH NHÓM ĐIỀU TRA - Người đăng: builuyen30
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
DANH SÁCH NHÓM ĐIỀU TRA 9 10 115