Ktl-icon-tai-lieu

Đầu tư công cho nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Châu, những vấn đề cần tháo gỡ

Được đăng lên bởi ducduyktc54
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài báo: Đầu tư công cho nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Châu, những vấn
đề cần tháo gỡ.
I. Đặt vấn đề:
Đầu tư công cho nông nghiệp là một biện pháp quan trọng để thúc đẩy sự phát
triển của nền nông nghiệp một địa phương hay rộng hơn là của cả một quốc gia như
Việt Nam. Đầu tư công cho nông nghiệp sẽ thúc đẩy sự phát triển về cả kinh tế - xã hội
từ đó giúp ổn định tình hình an ninh và tăng cường quốc phòng. Huyện Quỳ Châu, tỉnh
Nghệ An là một huyện miền núi với nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Là một
huyện nghèo lấy nền kinh tế nông nghiệp làm chủ đạo trong phát triển kinh tế của
huyện. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nguồn vốn đầu
tư công cho nông nghiệp trên địa bàn huyện tăng nhanh. Trong thời gian qua đã có
nhiều ý kiến trái chiều về sự phát huy tác dụng của nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp
trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Bài viết này nhằm làm rõ tình hình đầu tư công cho nông
nghiệp trên địa bàn huyện, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu
quả của nguồn vốn đầu tư công cho nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh
Nghệ An.
II. Phương pháp nghiên cứu:
2.1 Chọn điểm nghiên cứu: Chúng tôi chọn địa bàn nghiên cứu là 3 xã Châu
Phong, Châu Bình, Châu Bính. Lý do thứ nhất, đây là ba xã đại diện cho 3 vùng của
huyện Quỳ Châu. Thứ hai, thời gian vừa qua, các xã này nhận được nguồn vốn đầu tư
công cho nông nghiệp khá lớn thông qua các dự án từ chương trình 135, chương trình
147…của Chính Phủ.
2.2 Thu thập thông tin số liệu:
2.2.1 Thông tin số liệu đã công bố: Các thông tin, số liệu đã công bố được chúng
tôi thu thập qua Báo cáo kết quả KT – XH qua các năm, tình hình phát triển của các
ngành NN, CN, TM – DV của huyện; Niên giám thống kê; Báo cáo quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳ Châu đến năm 2020; Các chính sách về đầu tư
phát triển cho các ngành, các vùng và các đơn vị kinh tế của tỉnh Nghệ An và huyện
Quỳ Châu; Các báo cáo về các chương trình, dự án đầu tư của phòng NN&PTNT, báo
cáo về thu – chi ngân sách huyện qua các năm.
2.2.2 Thông tin số liệu mới: Điều tra ngẫu nhiên 90 hộ trên địa bàn huyện với 3
xã đã chọn ở trên (30hộ/ xã) để đánh giá rõ tác động của đầu tư công cho nông
nghiệp đến các hộ dân. Ngoài ra chúng tôi tiến hành thiết kế bảng câu hỏi để điều tra
người dân trong vùng hưởng lợi và cán bộ các cấp, phương pháp khác như phương pháp
thảo luận nhóm.
2.3 Phương pháp phân tích số liệu: Phương pháp thống kê mô tả và thống kê so
sánh được sử dụng chủ yếu trong phân tích ...
Bài báo: Đầu công cho nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Châu, những vấn
đề cần tháo gỡ.
I. Đặt vấn đề:
Đầu tư công cho nông nghiệp là một biện pháp quan trọng để thúc đẩy sự phát
triển của nền nông nghiệp một địa phương hay rộng hơn là của cả một quốc gia như
Việt Nam. Đầu tư công cho nông nghiệp sẽ thúc đẩy sự phát triển vckinh tế -hội
từ đó giúp ổn định tình nh an ninhtăng ờng quốc phòng. Huyện Quỳ Châu, tỉnh
Nghệ An một huyện miền núi với nhiều k khăn trong phát triển kinh tế. một
huyện nghèo lấy nn kinh tế nông nghiệp làm chủ đạo trong phát triển kinh tế của
huyện. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nguồn vốn đầu
công cho nông nghiệp trên địa bàn huyện tăng nhanh. Trong thời gian qua đã
nhiều ý kiến trái chiều về sự phát huy tác dụng của nguồn vốn đầu cho nông nghiệp
trên đa bàn huyện Quỳ Châu. Bài viết này nhằm làm rõnh nh đầu tư công cho nông
nghiệp trên địa bàn huyện, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu
quả của nguồn vốn đầu công cho nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh
Nghệ An.
II. Phương pháp nghiên cứu:
2.1 Chọn điểm nghiên cứu: Chúng i chọn địa bàn nghiên cứu 3 Châu
Phong, Châu Bình, Châu Bính. do thứ nhất, đây ba đại diện cho 3 vùng của
huyện Quỳ Châu. Thứ hai, thời gian vừa qua, các này nhận được nguồn vốn đầu
công cho nông nghiệp khá lớn thông qua các dự án t chương trình 135, chương trình
147…của Chính Phủ.
2.2 Thu thập thông tin số liệu:
2.2.1 Thông tin số liệu đã công bố: Các thông tin, số liệu đã công bố được chúng
tôi thu thập qua Báo cáo kết quả KT XH qua các năm, tình nh phát triển của các
ngành NN, CN, TM – DV của huyện; Niên giám thống kê; Báo cáo quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - hội huyện Quỳ Châu đến năm 2020; Các chính sách về đầu
phát triển cho các ngành, các vùng và các đơn vị kinh tế của tỉnh Nghệ An huyện
Quỳ Châu; Các báo cáo về các chương trình, dự án đầu của phòng NN&PTNT, báo
cáo về thu – chi ngân sách huyện qua các năm.
2.2.2 Thông tin số liệu mới: Điều tra ngẫu nhiên 90 htrên địan huyện với 3
đã chọn trên (30hộ/ ) đ đánh giá tác động của đầu tư ng cho ng
nghiệp đến c hộ n. Ngoài ra chúngi tiến hành thiết kế bảng câu hỏi để điều tra
người dân trong vùng hưởng lợi và cán bộ các cấp, phương pháp khác như phương pháp
thảo luận nhóm.
2.3 Phương pháp phân tích số liệu: Phương pháp thống kê mô tả và thốngso
sánh được sử dụng chủ yếu trong phân tích số liệu. Ngoài ra còn phương pháp phân
tích kinh tế công cộng và phân tích chính sách công.
III. Nội dung chính:
3.1 Thực trạng nguồn vốn đầu công cho nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ
Châu trong thời gian vừa qua.
Đầu tư công cho nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Châu, những vấn đề cần tháo gỡ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đầu tư công cho nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Châu, những vấn đề cần tháo gỡ - Người đăng: ducduyktc54
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đầu tư công cho nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Châu, những vấn đề cần tháo gỡ 9 10 61