Ktl-icon-tai-lieu

Đề án bảo vệ môi trường của Xí nghiệp cơ khí Hàng Hải Miền Bắc

Được đăng lên bởi daiktkh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2293 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Đề án bảo vệ môi trường của Xí nghiệp cơ khí Hàng Hải Miền Bắc
MỤC LỤC
CHƯƠNG I. SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY...........3
I.1 Các thông tin chung..................................................................................................3
I.2. Tóm tắt quá trình và hiện trạng hoạt động của cơ sở..........................................3
CHƯƠNG II. THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN THẢI CHÍNH PHÁT
SINH TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ......................................................................7
II.1. Nước thải..................................................................................................................7
II.1.1. Nguồn phát sinh................................................................................................7
II.1.2. Nguồn tiếp nhận nước thải................................................................................7
II.1.3. Hệ thống xử lý nước thải...................................................................................7
II.1.4. Kết quả phân tích môi trường nước..................................................................8
II.2. Chất thải rắn và chất thải nguy hại....................................................................10
II.2.1.
Nguồn
phát
sinh
.....................................................................................................................................
10
II.2.2.
Các
biện
pháp
giảm
thiểu
.....................................................................................................................................
10
II.3. Bụi, khí thải và tiếng ồn.......................................................................................11
II.3.1.
Nguồn
phát
sinh
.....................................................................................................................................
11
II.3.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải và tiếng ồn
.....................................................................................................................................
11
II.3.3. Kết quả phân tích nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí
.....................................................................................................................................
12
II.4. Các nguồn thải khác.............................................................................................14
II.5. Dự báo về những sự cố trong quá trình hoạt động của Xí nghiệp..................14
II.5.1.
Đánh
giá
tác
động
.......................
Đề án bảo vệ môi trường của Xí nghiệp cơ khí Hàng Hải Miền Bắc
MỤC LỤC
CHƯƠNG I. SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY...........3
I.1 Các thông tin chung..................................................................................................3
I.2. Tóm tắt quá trình và hiện trạng hoạt động của cơ sở..........................................3
CHƯƠNG II. THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN THẢI CHÍNH PHÁT
SINH TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ......................................................................7
II.1. Nước thải..................................................................................................................7
II.1.1. Nguồn phát sinh................................................................................................7
II.1.2. Nguồn tiếp nhận nước thải................................................................................7
II.1.3. Hệ thống xử lý nước thải...................................................................................7
II.1.4. Kết quả phân tích môi trường nước..................................................................8
II.2. Chất thải rắn và chất thải nguy hại....................................................................10
II.2.1. Nguồn phát sinh
.....................................................................................................................................
10
II.2.2. Các biện pháp giảm thiểu
.....................................................................................................................................
10
II.3. Bụi, khí thải và tiếng ồn.......................................................................................11
II.3.1. Nguồn phát sinh
.....................................................................................................................................
11
II.3.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải tiếng ồn
.....................................................................................................................................
11
II.3.3. Kết quả phân tích nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí
.....................................................................................................................................
12
II.4. Các nguồn thải khác.............................................................................................14
II.5. Dự báo về những sự cố trong quá trình hoạt động của Xí nghiệp..................14
II.5.1. Đánh giá tác động
.....................................................................................................................................
14
II.5.2. Biện pháp phòng ngừa ứng phó với các sự cố
.....................................................................................................................................
14
CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ, CÁC HẠNG MỤC CÔNG
TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.......................16
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Công nghệ xanh
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Sholega, 275 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: (031)3732639; Fax: (031)3733756; Email: gtec@gtec.vn
1
Đề án bảo vệ môi trường của Xí nghiệp cơ khí Hàng Hải Miền Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án bảo vệ môi trường của Xí nghiệp cơ khí Hàng Hải Miền Bắc - Người đăng: daiktkh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề án bảo vệ môi trường của Xí nghiệp cơ khí Hàng Hải Miền Bắc 9 10 762