Ktl-icon-tai-lieu

đề cương động vật học

Được đăng lên bởi hanhvu_78
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 4719 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỘNG VẬT HỌC
Chương 1: ĐVNS
Câu 1: Những đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của Động vật nguyên sinh.
 Đặc điểm cấu tạo chung.
- Cơ thể chỉ có 1 TB( đơn bào hay dạng tập đoàn), 1 số có giai đoạn đa bào trong vòng đời.
- Kích thước hiển vi ( vài

µ

m-cm.)

- Hình dạng: khác nhau tùy vào từng loài như: ovan, hình cầu, đế giày, hình chuông,…
- Có các dạng đối xứng cơ thể khác nhau như: không đối xứng, đối xứng tỏa tròn, đối xứng 2 bên.
- Cấu trúc TB đơn giản, gồm: màng TB, TB chất, nhân.
+ Màng TB điển hình, 1 số có màng culicular( màng thấm SiO, CaCO3) như trùng lỗ, 1 số có vỏ
cellulozo giống TB thực vật.
+ TB chất gồm 2 lớp  lớp ngoài( ngoại chất) dạng gel: tạo màng fim.
Lớp trong( nội chất) dạng sol-lỏng.
Sol và gel có thể biến đổi cho nhau trong hoạt động sống của cơ thể.
+ Nhân: giống TB nhân thực, 1 nhân or nhiều nhân.
- Cơ thể không có mô, cơ quan, có các cơ quan tử.
- Đa số dạng trần, 1 số có vỏ.
- Dinh dưỡng theo kiểu: dị dưỡng, tự dưỡng or hoại dưỡng.
- Sinh sản vô tính bằng phân đôi, nảy chồi or bào tử. sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp hoặc giao tử.
- Sống tự do, cộng sinh, hội sinh or kí sinh, sông trong môi trường nước or cạn.
 ĐVNS là 1 cơ thể sống độc lập ở mức độ tổ chức TB.
 Hoạt động vận chuyển*
ĐVNS hoạt động được là nhờ các cơ quan tử vận động: chân giả, roi, lông bơi (tơ).
• Chân giả
- Đại diện: trùng chân giả.
- Chân giả: là phần lồi ra của cơ thể ĐVNS, hình thành ở vị trí bất kì, thời điểm bất kì trong quá
trình sống.
-Nguyên nhân: do sự biến đổi giữa 2 trạng thái: gel và sol, actin và myosin.
- Có nhiều dạng chân giả, như: chân giả thùy, chân giả lưới, chân giả sợi, chân giả trục.

- Cơ chế hình thành:
+ Vùng bị kích thích hóa mỏng hay có thể bị thủng, do sức ép của ngoại chất xung quanh  nội chất
bị dồn ra ngoài về phía hình thành chân giả kéo cơ thể di chuyển 1 đoạn ngắn.
+ Khi nội chất chạy đến chóp chân giả thì chúng bị đẩy sang 2 bên và chuyển sang trạng thái gel
( actil myosin) và hình thành vách.
-Chức năng: di chuyển + bắt mồi. Di chuyển bằng chân giả thường chậm.
• Roi
-Đại diện: trùng roi
- Roi: là phần lồi ra của chất nguyên sinh, mọc ra từ hạt gốc. Roi mọc cố định trên cơ thể, có chức
năng di chuyển và bắt mồi.
- Cấu tạo: là 1 hệ trục gồm các vi ống và vi sợi, chia thành 2 phần.
+ Phần ngọn: 9 chùm ngoại vi (1 chùm 2 vi ống) và 2 chùm trung tâm (1 chùm 1 vi ống).
+ Phần gốc: 9 chùm ngoại vi (1 chùm 3 vi ống) và 1 chùm trung tâm (1 chùm 1 vi ống).
- Chức năng: di chuyển+ bắt mồi.
+ Số lượng roi từ 1-4 roi. Thường 1 ro...
ĐỘNG VẬT HỌC
Chương 1: ĐVNS
Câu 1: Những đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của Động vật nguyên sinh.
Đặc điểm cấu tạo chung.
- Cơ thể chỉ có 1 TB( đơn bào hay dạng tập đoàn), 1 số có giai đoạn đa bào trong vòng đời.
- Kích thước hiển vi ( vài
µ
m-cm.)
- Hình dạng: khác nhau tùy vào từng loài như: ovan, hình cầu, đế giày, hình chuông,…
- Có các dạng đối xứng cơ thể khác nhau như: không đối xứng, đối xứng tỏa tròn, đối xứng 2 bên.
- Cấu trúc TB đơn giản, gồm: màng TB, TB chất, nhân.
+ Màng TB điển hình, 1 số có màng culicular( màng thấm SiO, CaCO
3
) như trùng lỗ, 1 số có vỏ
cellulozo giống TB thực vật.
+ TB chất gồm 2 lớp  lớp ngoài( ngoại chất) dạng gel: tạo màng fim.
Lớp trong( nội chất) dạng sol-lỏng.
Sol và gel có thể biến đổi cho nhau trong hoạt động sống của cơ thể.
+ Nhân: giống TB nhân thực, 1 nhân or nhiều nhân.
- Cơ thể không có mô, cơ quan, có các cơ quan tử.
- Đa số dạng trần, 1 số có vỏ.
- Dinh dưỡng theo kiểu: dị dưỡng, tự dưỡng or hoại dưỡng.
- Sinh sản vô tính bằng phân đôi, nảy chồi or bào tử. sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp hoặc giao tử.
- Sống tự do, cộng sinh, hội sinh or kí sinh, sông trong môi trường nước or cạn.
 ĐVNS là 1 cơ thể sống độc lập ở mức độ tổ chức TB.
Hoạt động vận chuyển*
ĐVNS hoạt động được là nhờ các cơ quan tử vận động: chân giả, roi, lông bơi (tơ).
Chân giả
- Đại diện: trùng chân giả.
- Chân giả: là phần lồi ra của cơ thể ĐVNS, hình thành ở vị trí bất kì, thời điểm bất kì trong quá
trình sống.
-Nguyên nhân: do sự biến đổi giữa 2 trạng thái: gel và sol, actin và myosin.
- Có nhiều dạng chân giả, như: chân giả thùy, chân giả lưới, chân giả sợi, chân giả trục.
đề cương động vật học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương động vật học - Người đăng: hanhvu_78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
đề cương động vật học 9 10 637