Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập luật thú y

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HẾT HỌC PHẦN MÔN: Luật Thú Y
Học kỳ II năm học 2013-2014
Phần 1: Pháp lệnh thú y
Câu 1. Thế nào là hoạt động thú y?( điều 3 khoản 4)
 Hoạt động thú y là công tác quản lý nhà nước về thú y và các hoạt động
phòng
bệnh, chữa bệnh cho động vật, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động
vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;
quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y;
hành nghề thú y.
Câu 2. Thế nào là vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh?(điều 3 khoản 5)
 Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật là vùng, cơ sở được xác định mà
ở đó không xảy ra bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc Danh mục các bệnh
phải công bố dịch trong một khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng
loài động vật và hoạt động thú y trong vùng, cơ sở đó bảo đảm kiểm soát
được dịch bệnh.
Câu 3. Thế nào là ổ dịch , vùng có dịch, vùng bị uy hiếp dịch và vùng đệm(điều
3 khoản 7,8,9,10)
Điều 3 khoản 7,8,9,10 như sau :
 7. Ổ dịch động vật là nơi đang có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động
vật thuộc Danh mục các bệnh phải công bố dịch hoặc Danh mục các bệnh
nguy hiểm của động vật.
 8. Vùng có dịch là vùng có nhiều ổ dịch đã được cơ quan thú y có thẩm
quyền xác định.
 9. Vùng bị dịch uy hiếp là vùng ngoại vi bao quanh vùng có dịch hoặc vùng
tiếp giáp với vùng có dịch ở biên giới của nước láng giềng đã được cơ quan
thú y có thẩm quyền xác định trong phạm vi nhất định tuỳ theo từng bệnh.
 10. Vùng đệm là vùng ngoại vi bao quanh vùng bị dịch uy hiếp đã được cơ quan
thú y có thẩm quyền xác định trong phạm vi nhất định tuỳ theo từng bệnh.

Câu 4. Danh mục các bệnh phải công bố dịch(danh mục A)và danh mục các
bệnh nguy hiểm (danh mục B)ở động vật là gì? (điều 3 khoản 11,12)
Điều 3 khoản 11,12
 11. Danh mục các bệnh phải công bố dịch (Danh mục A) là danh mục các
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật, gây thiệt hại lớn về kinh tế hoặc
có khả năng lây lan sang người, bắt buộc phải công bố khi có dịch.
1. Bệnh thuộc danh mục bảng A của Luật Thú y thế giới
1.1. Bệnh Lở mồm long móng;
1.2. Bệnh Cúm gia cầm chủng độc lực cao (HPAI);
1.3. Bệnh Dịch tả lợn;
1.4. Bệnh Dịch tả trâu bò;
1.5. Bệnh Lưỡi xanh;
1.6. Bệnh newcastle;
1.7. Bệnh Đậu cừu, Đậu dê;
Và những bệnh khác thuộc bảng A của Luật Thú y thế giới khi xuất hiện ở Việt
Nam.

 12. Danh mục các bệnh nguy hiểm của động vật (Danh mục B) là danh mục
các bệnh do vi sinh vật, ký sinh trùng gây ra cho động vật, có khả năng lây
lan rộng, có thể lây sang người.
2. Bệnh thuộc d...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HẾT HỌC
PHẦ
N
MÔN: Luật Thú
Y
Học kỳ II năm học 2013-2014
Phần 1: Pháp lệnh thú y
Câu 1. Thế o hoạt động thú y?( điều 3 khoản 4)
Hoạt động thú y là công tác quản lý nhà nước về thú y và các hoạt động
phòng
bệnh, chữa bệnh cho động vật, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động
vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;
quản lý
t
huốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y;
hành nghề thú y.
Câu 2. Thế o vùng, sở an toàn dịch
bệnh?(điều
3 khoản 5)
Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật là vùng, sở được xác định
ở đó không xảy ra bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc Danh mục các bệnh
phải công bố dịch trong một khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng
loài động vật và hoạt động thú y trong vùng, sở đó bảo đảm kiểm soát
được dịch bệnh.
Câu 3. Thế o ổ dịch , vùng dịch, vùng bị uy hiếp dịch vùng đệm(điều
3 khoản 7,8,9,10)
Điều 3 khoản 7,8,9,10 như sau
:
7. Ổ
d
c
h
đ
ng
vật là nơi đang có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động
vật thuộc Danh mục các bệnh phải công bố dịch hoặc Danh mục các bệnh
nguy hiểm của động vật.
8. V
ù
n
g
d c h là vùng có nhiều ổ dịch đã được cơ quan thú y có thẩm
quyền xác định.
9. V
ù
n
g
b
d
ch
u
y
h i
ế p là vùng ngoại vi bao quanh vùng có dịch hoặc vùng
ti
ếp giáp với vùng có dịch ở biên giới của nước láng giềng đã được cơ quan
thú y có thẩm quyền xác định trong phạm vi nhất định tuỳ theo từng bệnh.
10. V
ù
n
g
đ
ệm là vùng ngoại vi bao quanh vùng bị dịch uy hiếp đã được cơ quan
thú y có thẩm quyền xác định trong phạm vi nhất định tuỳ theo từng bệnh.
Đề cương ôn tập luật thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập luật thú y - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề cương ôn tập luật thú y 9 10 5