Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương phân bón

Được đăng lên bởi k57khdanhuquynhtrinh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Để cương ôn tập môn Phân bón 2
1. Quá trình hình thành, ý nghĩa của các định luật sử dụng
phân bón (Yếu tố hạn chế, Trả lại, Bón phân cân đối, Năng
suất không tăng tỷ lệ thuận với lượng phân bón)
2. Học thuyết dinh dưỡng thực vật trước và sau thế kỷ 18
3. Định nghĩa về Khoa học Nông hoá và mối quan hệ với các
ngành khoa học khác
4. Khái niệm về quản lý dinh dưỡng cây trồng tổng hợp
Phân bón với quản lý dinh dưỡng cây trồng tổng hợp
Hệ canh tác cây trồng với quản lý dinh dưỡng cây trồng
tổng hợp
Đất đai với quản lý dinh dưỡng cây trồng tổng hợp
Cơ sở của hệ thống tổ chức phân bón tại cơ sở sản xuất
5. Khái niệm, yêu cầu, cơ sở lý luận của quy trình bón phân
hợp lý cho từng cây trồng
Vai trò của việc bón phân hợp lý và quy trình bón phân hợp
lý cho từng cây trồng
Nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng với việc bón phân

Hệ rễ của cây trồng với việc bón phân
Phản ứng của cây với môi trường và việc bón phân
Các tính chất đất với việc bón phân
Đặc điểm khí hậu thời tiết với việc bón phân
Kỹ thuật canh tác với việc bón phân
Đặc điểm phân bón với việc bón phân
Các vấn đề về phương pháp bón phân cho cây trồng
6. Khái niệm, vai trò về hệ thống dinh dưỡng cây trồng tổng
hợp
7. Hiệu quả kinh tế của việc bón phân
Hiệu quả nông học của việc bón phân
Hiệu quả môi trường của việc bón phân
Khái niệm, ý nghĩa của các lượng phân bón trong trồng trọt
8. Phương pháp xác định lượng phân bón dựa vào thí nghiệm
đồng ruộng
Phương pháp xác định lượng phân bón dựa vào kết quả phân
tích cây
Phương pháp xác định lượng phân bón sử dụng trực tiếp kết

quả thí nghiệm đồng ruộng và bản đồ nông hoá.

...
Để cương ôn tập môn Phân bón 2
1. Quá trình hình thành, ý nghĩa của các định luật sử dụng
phân bón (Yếu tố hạn chế, Trả lại, Bón phân cân đối, Năng
suất không tăng tỷ lệ thuận với lượng phân bón)
2. Học thuyết dinh dưỡng thực vật trước và sau thế kỷ 18
3. Định nghĩa về Khoa học Nông hoá mối quan hệ với các
ngành khoa học khác
4. Khái niệm về quản lý dinh dưỡng cây trồng tổng hợp
Phân bón với quản lý dinh dưỡng cây trồng tổng hợp
Hệ canh tác cây trồng với quản dinh dưỡng y trồng
tổng hợp
Đất đai với quản lý dinh dưỡng cây trồng tổng hợp
Cơ sở của hệ thống tổ chức phân bón tại cơ sở sản xuất
5. Khái niệm, yêu cầu, sở luận của quy trình bón phân
hợp lý cho từng cây trồng
Vai trò của việc bón phân hợp lý và quy trình bón phân hợp
lý cho từng cây trồng
Nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng với việc bón phân
Đề cương phân bón - Trang 2
Đề cương phân bón - Người đăng: k57khdanhuquynhtrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương phân bón 9 10 226