Ktl-icon-tai-lieu

đề cương sinh thái môi trường

Được đăng lên bởi Hanh Vu
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1499 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu 1. Sinh thái hc gì? Ứng dng ca sinh thái học trong pt triển nông nghip
bền vng, bảo vệ môi trưng?
Sinh thái học
Có nhiều định nghĩa khác nhau về STH :
- Theo định nghĩa cổ điển, Heckel E. (1869) : STH là khoa học nghiên cứu về ‘nhà ở’, về ‘nơi sinh
sống’ của sinh vật hay STH là toàn bộ mối quan hệ giữa cơ thể với ngoại cảnh và các điều kiện cần
thiết cho sự tồn tại của chúng.
- Theo Odum 1971 STH là khoa học về quan hệ của sinh vật hoặc một nhóm sinh vật với môi
trường xung quanh hoặc như là khoa học về quan hệ tương hỗ giữa sinh vật với môi trường sống của
chúng.
- Theo Ricklefs (1976) : STH nghiên cu sinh vt mc đ cá th, qun th và qun xã
trong mi quan h tương h gia chúng vi môi trưng sng xung quanh và vi các
nhân t lý, hóa, sinh vt ca nó.
- Theo A.M.Grodzinxki và D.M.Grodzinxki (1980) : STH là ngành sinh học nghiên cứu mối quan hệ
tương hỗ giữa cơ thể sinh vật với môi trường xung quanh.
STH là môn khoa học về cấu trúc và chức năng của thiên nhiên mà đối tượng của nó là tất cả mối
quan hệ tương hỗ giữa sinh vật với môi trường hay STH là 1 môn KH nghiên cứu và ứng dụng những
quy luật hình thành và hoạt động của tất cả các hệ sinh học.
STH là một khoa học tổng hợp.
Ứng dng STH trong phát trin nông nghip bn vng, bo v môi trưng:
- Nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng trên sở cải tạo đk sống của chúng.
- Hạn chế tiêu diệt dịch hại, bv đời sống vật nuôi, cây trồng, con người.
- Thuần hóa và di giống các loài sv.
- Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên , duy trì đa dạng sinh học phát triển tài nguyên cho sự
khai thác bền vững…
- Bảo vệ cải tạo mt sống của con người và các sv sống tốt hơn.
- Phân vùng sinh thái nông nghiệp và bố trí hệ thống cây trồng hợp lý.
- Tăng cường trả lại chất hữu cơ cho đất và lấy sinh vật để cải tạo môi trường.
Câu 2. Tại sao nói sinh vật trong tự nhiên luôn tn tại dưi dng các hthng cấu trúc?
Từ đó nói rõ quan đim h thng trong nghiên cu sinh thái và phát trin nông nghip
bền vng.
Sinh vật trong tự nhiên luôn tồn tại dưới dạng các hệ thống cấu trúc
- hệ thống là 1 tập hợp các yếu tố, thành phần tồn tại trong mqh qua lại tác động lẫn nhau. Khi yếu tố
tp này thay đổi dẫn tới sự thay đổi các yếu tố, tp khác thậm chí thay đổi cả hệ thống.
đề cương sinh thái môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương sinh thái môi trường - Người đăng: Hanh Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
đề cương sinh thái môi trường 9 10 959