Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP (MÔN: SINH LÝ THỰC VẬT)

Được đăng lên bởi vanloinl
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 16845 lần   |   Lượt tải: 37 lần
BÀI TẬP NHÓM
MÔN: SINH LÝ THỰC VẬT
ĐỀ TÀI:
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI
CẢNH ĐẾN QUANG HỢP

GVHD: Đàm Thị Huế
SVTH: Nhóm 2 - 3

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. NỘI DUNG
2.1. Ảnh hưởng của cường độ và chất lượng ánh
sáng đến quang hợp
2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quang hợp
2.3. Ảnh hưởng của hàm lượng khí CO 2 đến
quang hợp
2.4. Ảnh hưởng của nước và chất khoáng
đến quang hợp
III. KẾT LUẬN

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
- Quang hợp là quá trình cơ
bản trong hoạt động sống của
thực vật.
- Có quan hệ mật thiết đối với
các quá trình trao đổi chất khác
của cơ thể sống.
- Chịu ảnh hưởng lớn bởi các
nhân tố ngoại cảnh.

II. NỘI DUNG
2.1. Ảnh hưởng của cường độ và chất lượng ánh sáng
- Ánh sáng là nhân tố cơ bản để thực vật tiến hành quá trình quang
hợp.
* Cường độ ánh sáng.
- Cường độ ánh sáng tăng thì cường độ quang hợp tăng.
- Ánh sáng quá yếu thì cường độ quang hợp thấp.
- Điểm bù ánh sáng (Kc): cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ
quang hợp cân bằng với cường độ hô hấp.
- Điểm bão hòa ánh sáng (Kb): là trị số ánh sáng mà từ đó cường
độ quang hợp không tăng thêm dù cường độ ánh sáng tiếp tục
tăng.
- Trong khoảng giữa điểm bù ánh sáng và điểm bão hòa ánh sáng,
cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng.

Cường độ quang hợp
(mgCO2/dm2/giờ)

0

Io

Im Cường độ ánh sáng (lux)

Sơ đồ mối quan hệ giữa cường độ ánh sáng và
cường độ quang hợp

2.1. Ảnh hưởng của cường độ và chất lượng
ánh sáng (tt)
* Chất lượng tia sáng
- Các tia sáng có bước sóng khác
nhau ảnh hưởng không giống
nhau đến cường độ quang hợp.
- Quang hợp chỉ xảy ra tại miền
ánh sáng xanh tím và miền ánh
sáng đỏ.
- Các tia sáng tím kích thích sự
tổng hợp aa.
- Các tia sáng đỏ xúc tiến quá
trình hình thành cacbonhidrat.

2.1. Ảnh hưởng của cường độ và chất lượng
ánh sáng (tt)
- Thành phần ánh sáng biến động phụ thuộc :
+ Độ sâu (trong môi trường nước)
+ Thời gian của ngày: sáng sớm và chiều ánh sáng có nhiều tia đỏ
hơn; buổi trưa các tia sáng có sóng ngắn (tia xanh, tia tím) tăng
lên.
+ Cây mọc dưới tán rừng thường chứa hàm lượng diệp lục b cao
giúp hấp thụ các tia sáng có bước sóng ngắn trong điều kiện
thiếu tia sáng đỏ của ánh sáng khuếch tán.
- Dựa vào khả năng ưa sáng của cây trồng, người ta chia cây thành
3 nhóm:
+ Nhóm cây ưa sáng: cây họ đậu, họ hòa thảo...
+ Nhóm cây ưa bóng: cà phê, gừng...
+ Nhóm cây trung tính: cây họ cà...

2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ
- Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong pha tối và
pha sáng của quang hợp.
- Quang hợp tăng theo nhiệt độ đến giá trị tối ...
BÀI TẬP NHÓM
MÔN: SINH LÝ THỰC VẬT
ĐỀ TÀI:
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI
CẢNH ĐẾN QUANG HỢP
GVHD: Đàm Thị Huế
SVTH: Nhóm 2 - 3
ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP (MÔN: SINH LÝ THỰC VẬT) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP (MÔN: SINH LÝ THỰC VẬT) - Người đăng: vanloinl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP (MÔN: SINH LÝ THỰC VẬT) 9 10 504