Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI nghiên cứu khả năng sản xuất ethanol sinh học từ thân cây ngô

Được đăng lên bởi vsvdc-lop
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3796 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CHĂN NUÔI-THÚ Y

BÀI BÁO CÁO
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT ETANOL SINH HỌC
TỪ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP (THÂN CÂY NGÔ)

GVHD: THẦY CHẾ MINH TÙNG
Người thực hiện: TRƯƠNG THANH BÌNH
MSSV:12112262
LỚP DH12TY

1

MỤC LỤC
Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần II:TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 Sinh khối và nhiên liệu sinh học
2.1.1 Khái niệm
2.1.2 Các loại nhiên liệu sinh học
2.1.3 Những lợi ích khi sử dụng nhiên liệu sinh học
2.2 Etanol sinh học
2.2.1 Tính chất hóa lí học của etanol
2.2.2 Phương pháp sản xuất etanol sinh học
2.2.3 Tình hình sản xuất và sử dụng etanol sinh học
2.2.3.1 Sản xuất và sử dụng etanol sinh học trên thế giới
2.2.3.2 Tình hình nghiên cứu ứng dụng etanol sinh học ở tại Việt Nam
2.3 Sản xuất nông nghiệp và thực trạng sử dụng PPNN ở Việt Nam
2.3.1 Tình hình sản xuất nông nghiệp
2.3.2 Phụ phẩm nông nghiệp và các vấn đề phát thải sau khi thu hoạch
2.3.2.1 Sử dụng phụ phẩm nông nghiệp
2.3.2.2 Vấn đề phát thải sau thu hoạch
2.3.3 Cây ngô và phụ phẩm từ cây ngô
2.4 Vai trò của VSV trong việc phân giải các hợp chất hữu cơ
2.4.1 Cellulosese và vsv phân giải cellulosese
2.4.1.1 Cellulose
2.4.1.2 VSV phân giải cellulose
2.4.2 Hemicellulosese và VSV phân giải hemicellulose
2.4.2.1 Hemicellulose
2.4.2.2 VSV phân giải hemicellulose
2.5 Vai trò của VSV trong quá trình lên men rượu
2.5.1 Qúa trình lên men rượu
2.5.2 Nấm men dùng trong sản xuất rượu etylic
Phần III: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
3.2 Phương pháp nghiên cứu
3.2.1 Các phương pháp hóa lý
3.2.1.1 Phương pháp phơi sấy nguyên liệu
3.2.1.2 Phương pháp phân tích đường khử
3.2.2 Phương pháp nghiên cứu VSV
3.2.2.1 Phương pháp kiểm tra mật độ VSV
3.2.2.2 Phương pháp đánh giá hoạt tính sinh học VSV
3.2.3 Phương pháp xử lý sơ bộ
3.2.4 Phương pháp thủy phân
3.2.5 Phương pháp lên men

2

Các chữ viết tắc,bảng sử dụng trong bài:

Chữ viết tắc:
-VSV: vi sinh vật.
-PPNN: phụ phẩm nông nghiệp.
-SK: sinh khối.
-NLSH: nhiên liệu sinh học.

Bảng :
-Bảng 1 Tổng sản lượng etanol hằng năm ở một số khu vực.
-Bảng 2 Sản lượng lý thuyết sinh ra từ một tấn nguyên liệu thô.
-Bảng 3 Diện tích gieo trồng và sản lượng một số loại cây trồng năm 2011.
-Bảng 4 Diện tích gieo trồng ngô từ năm 2000 đến năm 2010

3

PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhu cầu năng lượng của con người đã hiện diện cách đây hàng trăm ngàn năm
khi con người biết dùng lưả trong hoạt động hàng ngày để nướng thịt ,đốt rừng ,làm
rẩy….. kể từ đó, nguồn năng lượng từ vật rắn như gỗ cây trở nên ngày quan
trọng,có hơn 2 tỉ ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CHĂN NUÔI-THÚ Y
BÀI BÁO CÁO
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT ETANOL SINH HỌC
TỪ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP (THÂN CÂY NGÔ)
GVHD: THẦY CHẾ MINH TÙNG
Người thực hiện: TRƯƠNG THANH BÌNH
MSSV:12112262
LỚP DH12TY
1
ĐỀ TÀI nghiên cứu khả năng sản xuất ethanol sinh học từ thân cây ngô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÀI nghiên cứu khả năng sản xuất ethanol sinh học từ thân cây ngô - Người đăng: vsvdc-lop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
ĐỀ TÀI nghiên cứu khả năng sản xuất ethanol sinh học từ thân cây ngô 9 10 859